XIV. Generální a VI. Volební kapitula Sekulárního františkánského řádu (OFS = SFŘ) ZÁVĚRY

Úvod

XIV. generální a VI. volební kapitula Sekulárního františkánského řádu (OFS) se konala v Domus Pacis u Santa Maria degli Angeli v Assisi v Itálii od 1. do 9.listopadu 2014. Tato kapitula se konala během oslav jubilejního roku sv. Ludvíka IX. francouzského krále, spolupatrona SFŘ. Slavili jsme 800. výročí jeho narození. Zahajovací liturgie byla slavena v dolní basilice sv. Františka a předsedal jí Mons. Domenico Sorrentino, arcibiskup v Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. Na konci liturgie generální ministryně Encarnación del Pozo, vedla modlitbu kapitulářů za zasvěcení celého řádu Panně Marii. Kapituly se zúčastnili členové mezinárodní rady a pozorovatelé z přibližně 75 zemí, včetně ustavených i vznikajících bratrských společenství.

Kapitula probíhala hladce díky tvrdé práci předsednictva Mezinárodní rady SFŘ (CIOFS) a koordinačního týmu. Bratři a sestry z celého světa byli průběžně informováni o dění na kapitule prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků a sociálních sítí, a mohli se tak účastnit i některých liturgií díky přímému přenosu.

Kapitula ocenila velkorysé a neúnavné úsilí generální ministryně Encarnación del Pozo a členů předsednictva CIOFS ve prospěch bratří a sester po celém světě. Svou službou a spoluprací vydalo předsednictvo CIOFS svědectví o živém bratrství.

Zpráva generální ministryně nastínila úspěchy a výzvy. Mnoho bylo uskutečněno díky účelnému vedení ze strany předsednictva CIOFS. Několik iniciativ, např. projekt Afrika, projekt Čína nebo rozvojové projekty na Haiti podaly důkaz solidarity v naší mezinárodní rodině. Zorganizování kontinentálních kongresů SFŘ a františkánské mládeže YouFra posílilo vztahy mezi sousedními národními bratrskými společenstvími SFŘ a mezi členy YouFra.

Generální ministryně také vyzvala všechny bratry a sestry SFŘ, aby nepolevovali v bezpodmínečné lásce k církvi a papeži, a vydávali svědectví bratrského života. Také nabádala kapituláře, aby žili jednoduše a skromně, aby “byli schopni lépe sdílet duchovní a hmotné statky se svými bratry a sestrami, zejména s těmi, kteří to nejvíce potřebují.” (Konst. 15.3)

Také vyzvala nové předsednictvo CIOFS, aby mělo na mysli podstatu řádu a vedlo a animovalo mezinárodní bratrské společenství s láskou a přesvědčením. Důvodem existence předsednictva a jeho úkolem je vedení a animace mezinárodního společenství a má důležitou úlohu v zastupování mezinárodního společenství SFŘ v celé církvi. Nabádala i členy mezinárodní rady, aby svou roli a odpovědnost brali vážně, a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni.

Konferenci generálních duchovních asistentů (CAS) v současné době tvoří: P. Martín Bitzer OFMConv. (nynější sekretář), P. Amando Trujillo Cano TOR, P. Francis Bongajum Dor OFMCap., a P. José Antonio Cruz Duarte OFM (nynější předseda). Se zvláštní pozorností byla přijata Zpráva CAS (připravena společně jejími členy), přednesená předsedou konference CAS. Jejich bratrská služba pro bratrská společenství SFŘ a YouFra po celém světě se vyznačuje různými nadějemi a výzvami současné doby. Předkládaná zpráva byla souhrnem množství nejrůznějších aktivit kolegiálně uskutečněných čtyřmi generálními duchovními asistenty jakožto členy předsednictva CIOFS a příslušných I. řádů.

Zpráva z CAS obsahovala několik návrhů a projektů. Zahrnovala závazek zintenzivnit animaci bratří prvního řádu a TOR pro službu duchovní a pastorační pomoci SFŘ. CAS také informovala kapitulu o návrhu předloženém Konferenci generálních ministrů prvního řádu a TOR, ve kterém je požadována podpora pro vytváření Konferencí vyšších představených v těch zemích, kde dosud neexistují. Tyto konference pomohou zlepšit koordinaci ve službách duchovní a pastorační pomoci SFŘ a usnadní vytváření nových Konferencí národních a regionálních duchovních asistentů pro SFŘ a YouFra tam, kde dosud nejsou.

Benedetto Lino a Tibor Kauser, pověření předsednictvem CIOFS, uvedli kapituláře do zkoumání ústředního tématu kapituly “Jak řídit takový mezinárodní řád, jakým je SFŘ”. Jejich prezentace měla povzbudit sdílení o živé zkušenosti bratří, sester a duchovních asistentů v celé historii Řádu. Následovala diskuse o různých přístupech k některým bodům prezentace. Četné příklady a plodné rozlišování mezi kapituláři vedly k závěru, že sekulární františkáni jsou povoláni ke svatosti, a jejich Řehole a Generální konstituce jsou základem. Žijí své povolání ve své každodenní zkušenosti jako křesťané žijící ve světě.

Generální kapitula určila nové oblasti, za které zodpovídá sedm členů předsednictva CIOFS. Tato změna byla provedena vzhledem k předchozímu nerovnoměrnému rozdělení národních bratrských společenství a

 

14

 

vytvořila konfiguraci, která je rozložena rovnoměrněji, zařadila sousedící bratrská společenství do stejné skupiny, a respektovala jazykové skupiny, pokud to bylo možné.

Generální ministr P. Marco Tasca OFMConv. navštívil kapituláře a osobně jim přednesl poselství v kapi-tulní síni. Generální ministr P. Michael Perry OFM zaslal účastníkům kapituly pozdravný dopis, který byl shromáždění přečten. Od členů Františkánské rodiny přišlo kapitule mnoho dalších pozdravů, některé byly vyjádřeny osobně, jiné byly písemné.

Volebnímu shromáždění předsedal jménem generální konference ministrů prvního řádu a TOR generální ministr P. Nicholas Polichnowski TOR. On také předsedal slavení eucharistie v horní bazilice svatého Františka, kde byli uvedeni do služby nově zvolení členové předsednictva CIOFS. Členy předsednictva CIOFS byli zvoleni:

Tibor Kauser – Maďarsko, generání ministr;

María Consuelo Núñez – Venezuela, zástupce generálního ministra;

Ana Fruk Chorvatsko, člen předsednictva pro Evropu, oblast č. 1 (německy-anglicky, přibližně severní polovina);

Attilio Galimberti Itálie, člen předsednictva pro Evropu oblast č. 2 (anglicky-italsky, přibližně jižní polovina);

Ana María Raffo Peru, člen předsednictva pro Latinskou Ameriku & Španělsko (španělsky);

Silvia Diana Argentina, člen předsednictva pro Latinskou Ameriku-tzv. Cono Sur (oblast jižní obsahuje země Brazílii, Paraguay, Uruguay, Argentinu a Chile; španělsky- portugalsky);

Jenny Harrington Jihoafrická republika, člen předsednictva pro Severní Ameriku a Afriku (anglicky mluvící země);

Augustine Yoon Young Hak, Korea, člen předsednictva pro Asii a Oceanii (anglicky mluvící země),

Michel Janian Libanon, člen předsednictva pro francouzsky mluvící země všech kontinentů.

Andrea Odak Bosna a Hercegovina, člen předsednictva pro Františkánskou mládež (YouFra).

Kapituláři byli naplněni láskou a podporou sdílenou mezi všemi účastníky kapituly, včetně bratra a sestry z třetího řádu Společenství svatého Františka z anglikánské církve. Ve stejné době se všichni připojili k bolesti a utrpení mnoha lidí na celém světě, zejména křesťanů, kteří jsou stále pronásledováni na všech kontinentech, včetně bratří a sester SFŘ.

Priority

Řízení řádu – Zastřešující téma

Po uvedení hlavního tématu a následných diskusích v pracovních skupinách a v celém shromáždění generální kapitula schválila návrh projektu pro reflexi a navrhla různé způsoby, jak řídit a animovat SFŘ na mezinárodní úrovni. To bude práce všech národních bratrských společenství na příští tři roky, jak bylo rozhodnuto kapituláři. Toto téma se nyní stává hlavním předmětem reflexe a studia pro všechna bratrská společenství SFŘ a YouFra.

Reflexe a studium budou založeny na dokumentech, které odpovídají hlavnímu tématu kapituly a na přesvědčivě průkazných úvahách vzešlých z pracovních skupin, které budou v dokumentech zahrnuty. Výsledek úvah a studia ode všech bratří a sester SFŘ s profesí, stejně tak jako jejich návrhy, by měly být zaslány předsednictvu CIOFS. Předsednictvo pak jmenuje ad hoc komisi, která integruje nejvýznamnější návrhy do dokumentu, který se stane Instrumentum Laboris pro Generální kapitulu 2017. Tento dokument by měl být zaslán všem národním bratrským společenstvím s dostatečným předstíhem před konáním výše uvedené kapituly, a bude muset obíhat mezi co možná největším počtem bratří a sester, aby jej mohli přezkoumat a analyzovat v rámci přípravy na Generální kapitulu 2017.

Bylo vytvořeno devět pracovních skupin, které v průběhu celé Kapituly 2014 diskutovaly o různých tématech určených v programu kapituly (hlavní téma kapituly, zpráva generální ministryně, kulatý stůl a nové oblasti působení členů předsednictva). Úvahy z pracovních skupin a obsah hlavních intervencí během kapituly byly analyzovány, shrnuty na základě závěrů komisí takto:

Formace

Formace hraje zásadní roli jak v obrácení ke Kristu, tak v prohlubování našeho sekulárního františkánského povolání. Nedostatek autentické konverze je jedním z nejzávažnějších problémů, se kterým jsme v našem řádu konfrontováni. Jedním úkolem by bylo, abychom znovu objevili bohatství a volání našeho povolání, které dává prostor všem povoláním, včetně povolání pro manželský život, nebo možnosti zavázat se jedním nebo i více soukromými sliby (viz GK. 36).

K dosažení tohoto cíle by měla být formace, a to jak počáteční, tak trvalá, dostupná každému, a národní bratrská společenství by to měla vzít jako nejvyšší prioritu. Kapituláři souhlasili, že trvalá formace rozvíjená předsednictvem CIOFS je velmi důležitým nástrojem, který se týká bratří a sester na všech úrovních Řádu. Každá národní rada by měla hledat nejlepší způsob, jak tento materiál učinit dostupným všem členům

 

15

 

svého národního bratrského společenství. Tento materiál by měl také zajistit rovnováhu mezi odborným a duchovním obsahem.

Kapitula doporučuje, aby:

 1. předsednictvo CIOFS pokračovalo s mezinárodními formačními kursy pro formátory.
 2. předsednictvo CIOFS dokončilo Manuál pro počáteční formaci.
 3. radám na různých úrovních byly poskytnuty online zdroje pro počáteční a průběžnou formaci. Měla by být nabídnuta virtuální výuka, včetně workshopů pro nově zvolené národní ministry a členy mezinárodní rady.
 4. národní rady podporovaly trvalou formaci duchovních asistentů.

Rodina

Rodina byla významným tématem během jednání generální kapituly. Kulatý stůl byl věnován tomuto tématu a představil svědectví sekulárních františkánů z celého světa ve službách těch, kdo se dostávají na okraj společnosti. Kapituláři velmi ocenili příležitost, kdy mohli slyšet o těchto zkušenostech. Díky aktivním příspěvkům byl jako model lásky a komunikace v rodině s dětmi prezentován život společenství v rámci Trojice.

Kapitula důrazně doporučuje podporu a posílení rodinného života sekulárních františkánů prostřednictvím těchto návrhů:

 1. Zahrnout význam sexuality a svátosti manželství do všech formačních programů SFŘ a YouFra.
 2. Učinit bratrská společenství SFŘ místy péče a podpory pro členy žijící v mimořádných obtížích nebo pro rodiny v náročných situacích.
 3. Povzbudit bratrská společenství SFŘ k pořádání setkání rodin a všeobecně “sdílet důležité okamžiky rodinného života.” (GK 24), a stejně tak dávat příležitost také ke sdílení s YouFra a s jejich rodinami.
 4. Podpořit modlitbu a konstruktivní dialog v rodině. Kdykoli je to vhodné a potřebné “vytvářet skupiny manželských párů a skupiny rodin” (GK 24, 2).

Přítomnost ve světě

Během kapituly pracovní skupiny reflektovaly skutečnost, že “je čas, abychom plně dostáli našemu poslání a očekávání církve a to jak jako jednotlivci, tak i jako Řád” (Poselství svatého Jana Pavla II Generální kapitule SFŘ 22.listopadu 2002, jak zmínil B. Lino ve své prezentaci). V souvislosti s účastí na poslání evangelizace se sekulárním františkánům připomíná, že by měli svědčit slovy a skutky.

V tomto duchu kapituláři přemýšleli o tom, co konstatují generální konstituce SFŘ: “Na službě posvěcování, kterou církev vykonává liturgií, modlitbou a skutky pokání a milosrdenství, se bratři a sestry mají v praxi podílet především ve vlastní rodině, dále v bratrském společenství a konečně i svou aktivní přítomností v místní církvi a ve společnosti. “(GK 17.4). Kromě toho jsme se ze zprávy generální ministryně dozvěděli, že “komise Přítomnost ve světě” při předsednictvu CIOFS se stala cenným prostředkem šíření informací mezi národními bratrskými společenstvími, zejména pokud byly země zasaženy přírodními katastrofami nebo závažnými sociálními konflikty. Proto jsou národní rady vyzývány, aby vytvářely podobné komise na národních úrovních a aby pokračovaly v komunikaci a spolupráci s Komisí předsednictva Přítomnost ve světě CIOFS.

Kapitula rovněž doporučila pokračování v různých rozvojových projektech, kterými předsednictvo CIOFS podporovalo Haiti po ničivém zemětřesení 12. ledna 2010. Návštěvy a spolupráce předsednictva CIOFS s ostatními pomáhajícími subjekty znamenaly pro naše postižené bratry pozitivní změnu.

Generální kapitula doporučuje, aby:

 1. Národní rady podporovaly studium a implementaci do běžného života apoštolské exhortace “Radost evangelia” (Evangelii Gaudium).
 2. Aby byla podporována aktivní účast SFŘ na velkých církevních událostech a to nejen na diecézní úrovni, ale i na úrovni národní a mezinárodní.
 3. Aby pokračovala práce na postulaci v kauzách svatých sekulárních františkánů. Za tímto účelem musí předsednictvo CIOFS jmenovat potřebné členy tohoto úřadu a poskytnout jim podporu a poradenství k posílení jejich práce.

 

16

 

 1. Speciální projekty: Projekty jsou uskutečňované předsednictvem CIOFS a ukazují, jak moc je potřeba, aby byl Řád pozorný vůči národním bratrským společenstvím, ve kterých je vyznávání víry výzvou pro křesťanské menšiny.
 • Projekt Afrika. Kapitula blahopřeje členům projektu Afrika, jehož II. fáze byla předsednictvem CIOFS schválena těsně před Generální kapitulou. Tento projekt bude vyžadovat tvrdou práci svých členů a ze strany předsednictva CIOFS vedení a podporu.
 • Projekt Čína: Kapitula je vděčná předsednictvu CIOFS za práci a angažovanost v projektu Čína a doporučuje, aby byl tento projekt i nadále podporován.
 • Projekt Svatá země: Kapitula doporučuje, aby předsednictvo CIOFS pokračovalo v jednáních o logistice s ohledem na mezinárodní charakter bratrských společenství ve Svaté zemi.
 1. Sekulární františkáni by měli zintenzivnit účast a odhodlání, aby jejich péče o Boží stvoření v našem světě byla účinná, protože celosvětové zhoršování ekologických systémů způsobené lidskou činností se projevuje různými způsoby. Ohrožuje výživu všech národů – zejména chudých- jejich fyzické a sociální zabezpečení a zdravý vývoj současných i budoucích generací. (viz GK 18.4)

Komunikace

Pracovní skupiny se shodly na důležitosti dobré komunikace na všech úrovních. To vyžaduje úsilí, a to nejen v publikování formačních materiálů, dokumentů a oběžníků předsednictvem CIOFS, ale také při vytváření dobře strukturované komunikační sítě, která dosáhne až k bratřím a sestrám v místních bratrských společenstvích. Překlad dokumentů je pro předsednictvo CIOFS stále velmi důležitou výzvou. Důrazné komunikační úsilí zvýší dosah a posílí účinnost dopadu na povolání.

Kapitula doporučuje, aby:

 1. předsednictvo CIOFS vytvořilo pracovní tým, který by získával bratry a sestry s překladatelskými schopnostmi, aby pomáhali s tímto důležitým úkolem.
 2. předsednictvo CIOFS vytvořilo oficiální formulář, který by sloužil jako předloha pro výroční zprávy, které mají Národní rady prezentovat. Vypracování Výroční zprávy bude pro národní rady mnohem jednodušší a zvýší pravděpodobnost, že zpráva bude dokončena.
 3. předsednictvo CIOFS posoudilo možnost vydávání mezinárodního časopisu.
 4. webové stránky CIOFS byly dynamické. Toho by mělo být dosaženo:
 • stanovením parametrů pro webové stránky a sociální média
 • častější aktualizací webových stránek
 • vkládáním modlitebních úmyslů na webové stránky
 1. využíváním sociálních médií sekulárními františkány ke zlepšení komunikace na všech úrovních: internet, Skype, Facebook, atd., s vědomím své vysoké odpovědnosti. Jako členové SFŘ máme být pozorní k obsahu, který je jménem Řádu publikován, (srov. Codex Iuris Canonici can. 823.1).
 2. byla zintenzívněna komunikace mezi národními bratrskými společenstvími:
 • zlepšením komunikace mezi členy mezinárodní rady
 • podporováním aktivit mezi národními bratrskými společenstvími ze stejné zeměpisné oblasti a tak se budovaly pevnější vztahy mezi nimi
 • vytvořením seznamu s adresářem ministrů a formátorů národních rad a členů mezinárodní rady
 • twinningem (“vytvářením dvojčat”): partnerským sdílením různých darů a talentů (nadání, vloh, schopností, zkušeností) našich bratrských společenství

YouFra

Členové Mezinárodní rady za YouFra pracovali po celou dobu kapituly na každém tématu, prodiskutovali ho a generální kapitule předložili doporučení. Zdůraznili, že členové SFŘ by měli vydávat svědectví členům YouFra, aby se znovu potvrdilo živé bratrství mezi nimi. Proto požádali, aby zvláštní pozornost byla věnována výzvě ke zlepšení vztahů SFŘ-YouFra, což by znamenalo:

 1. Školení/ formace členů SFŘ a duchovních asistentů na základě mnoha dokumentů v tomto ohledu zveřejněných předsednictvem CIOFS tak, aby se seznámili se svou odpovědnosti a rolí vůči YouFra.
 2. Dávat členům YouFra příležitost, aby se podíleli na plnění odpovědných úkolů, pokud mají v těchto oblastech odborné znalosti např. webové stránky, sociální sítě, charitativní projekty, návrhy koncepce, záměry, akce, sekretariát, účetnictví, asistence atd.

 

17

 

Vznikající bratrská společenství

Ve své zprávě generální ministryně uvedla, že zvláštní pozornost by měla být i nadále věnována vznikajícím národním bratrským společenstvím. Toto téma bylo také hlavním tématem projednávaným na afrických kongresech.

Kapitula doporučuje, aby:

 1. předsednictvo CIOFS i nadále podporovalo a řídilo vznikající bratrská společenství.
 2. předsednictvo CIOFS pomáhalo vznikajícím bratrským společenstvím najít vhodné národní bratrské národní společenství jako partnera k úzké spolupráci.

Finance

Finanční zpráva generálního pokladníka a předložení rozpočtu předsednictva CIOFS na nadcházející tříleté období byly prezentovány hospodářskou komisí a vyvolaly živou a zdravou diskusi mezi kapituláři. Bylo vzneseno mnoho ujasňujících dotazů a několik návrhů bylo přijato a provedeno. V rámci úvah o této problematice byli kapituláři vyzváni, aby se obrátili na zásady a směrnice uvedené v Generálních konstitucích SFŘ a opírali se o ně, a to zejména na následující: “V rodinném duchu ať každý bratr a sestra přiměřeně podle svých možností přispívá do pokladny bratrského společenství za účelem poskytnutí finančních prostředků potřebných pro život bratrského společenství a na podporu jeho bohoslužeb, apoštolátu a charitativní činnosti. Podobně ať se bratři a sestry postarají o financování a také o jiné způsoby aktivit a činnosti bratrských společenství vyšší úrovně “. (GK 30.3)

V důsledku tohoto sdílení finančních témat a úvah kapitula doporučuje, aby:

 1. bratři a sestry SFŘ navýšili svůj závazek finančně podporovat řád
 2. bratrská společenství rozvíjela projekty na vytváření příjmů, aby finančně zajistila jak své vlastní národní bratrské společenství, tak i mezinárodní bratrské společenství a chudá národní bratrská společenství. Základem je skutečnost, aby bratři a sestry mohli dobře reagovat na konkrétní projekty nebo fondy.
 3. předsednictvo CIOFS určilo lidi, kteří by pomáhali národním radám v rozvojových projektech a v psaní grantových návrhů.
 4. podporovalo dobrovolné dary od jednotlivých sekulárních františkánů – zdůrazňovat místním bratrským společenstvím jejich příslušnost k mezinárodnímu řádu, aby pomáhali zlepšit finanční situaci.

Epilog – Doslov

Na konci XIV. generální kapituly a VI. volební kapituly SFŘ byli všichni účastníci vděční nejvyššímu a slavnému Bohu za příležitost sejít se ke slavení daru bratrství v mezinárodním bratrském společenství SFŘ a YOUFRA, které se shromáždilo k modlitbě, sdílení, reflexi a rozlišování Pánových cest pro SFŘ pro nadcházející roky. Požehnaní poutí na horu La Verna, kde byla slavena závěrečná mše svatá, kapituláři zažili obnovení milosti, aby žili evangelium v bratrském společenství.

Toto bratrské sdílení bylo doprovázeno radostmi a nadějemi, žaly a úzkostmi (Druhý vatikánský koncil, Gaudium et Spes, 1965) všech účastníků a národních bratrských společenství SFŘ, která byla zastoupena. Naši bratři a sestry přinesli na kapitulu svůj smysl pro to, že jsou součástí lidské rodiny v současné historické době, a vnímání příslušnosti k Sekulárnímu františkánskému řádu a sounáležitosti s Františkánskou mládeží. Bratři a sestry nejen slavili, ale také přemýšleli o společenství s církví a jejími pastýři, zejména s papežem Františkem. Papež František přinesl skrze milost Ducha svatého, nové naděje a inspirace pro mnoho lidí, a to jak uvnitř, tak i vně církve. Jeho příklad a magisterium přináší františkánské rodině speciální motivaci a výzvu.

Kéž jsou tyto závěry věrným společníkem pro všechna bratrská společenství SFŘ a Františkánské mládeže během jejich úvah prostoupených modlitbou a také svítilnou, která osvěcuje jejich setkání a kapituly a v neposlední řadě kompasem, který je vodítkem v odhodlání žít evangelium podle sekulárního františkánského charismatu jak ve své rodině, tak ve společnosti a v církvi.

Kéž náš velký a obdivuhodný Pán, Bůh všemohoucí a milosrdný Spasitel, dá svou hojnou milost všem sekulárním františkánům a františkánské mládeži, aby mohli uskutečňovat svatý a pravý příkaz Boží, v jednoduchosti, pravé radosti a dokonalé lásce. Kéž naše Panenská Matka, Panna Maria Andělská, se za nás přimlouvá spolu se svatým Františkem, svatou Klárou, svatým Ludvíkem – francouzským králem a svatou Alžbětou Uherskou.

Assisi, Itálie, 9. listopadu, 2014

Překlad:: Marie Magdalena Janáčková OFS

Napsat komentář