6.4.2017 – modlitební setkání se sv. Antonínem

Modlitby v kapli se účastnili Jana, Anička, Dáša, Karel, Jarda, Luboš. Přečetli jsme kousek poznání vězně koncentračního tábora z knihy V.Fishla a modlili se za lidi, které známe. Pak jsme ve farním sále diskutovali nad výpisky z knihy José Antonia Merina.

Františkánská cesta pro dnešního člověka
José Antonio Merino
Přeložil a upravil C.V.Pospíšil
Úvod
Záměrem této „ Františkánské cesty“ je představit současnému člověku určité hodnoty, které by ho mohly inspirovat a podněcovat při jeho úsilí o vybudování  nové lidské obce. Vychází z charismatu a z životní zkušenosti Františka z Assisi, který před svou vlastní epochou otevřel možnosti skutečně nové budoucnosti a který ze své poměrně vzdálené minulosti může oslovovat i člověka dnešní doby.
1.Jak přebývat v tomto světě
Str.8 – 10
Život je tou největší událostí, která může člověka potkat, i když člověk životu velmi často nerozumí. Pro věřícího člověka je život především velkým a nezaslouženým darem, vznešenou milostí, díky níž se naplňuje všechno to, co umožňuje náš životní příběh v rámci světa.
Život jako milost a jako neštěstí
Člověk jako protagonista dějin má schopnost tvořit nebo ničit, zvelebovat nebo promarňovat život. Člověku, který vstupuje do života, se předkládají mnohé věci: Učí se pracovat, zaměřuje se na úspěch, předávají se mu dohodnuté způsoby myšlení a jednání, ale nikdo jej neučí, jak má přebývat v tomto světě.
Člověk jako protagonista
Ideálem našich současníků není ani osvícenec, ani hegelovský otrok aktivismu, ani Nietzscheho nadčlověk, ani Prometheus, který krade bohům jejich oheň, nýbrž konkrétní člověk z masa a kostí, v němž se prolíná velikost s tragičností.
Jestliže člověk v sobě nese výhonky zmaru, krutosti, zbabělosti a smrti, pak v sobě zároveň má výhonky dobroty, soucítění, něhy, hrdinství a vděčnosti.
Prvním hrdinským skutkem, který se požaduje po věřícím člověku a po každém člověku dobré vůle, je pohlédnout přímo do tváře zla, uznat ho jako zlo a usilovat o jeho odstranění.
Mnohem víc než omamného heroismu myšlenek, než jistot vědy a laboratorních pokusů je dnes třeba hrdinství plného lidství, které definitivně překonává materialismus, skepticismus, poraženectví a množství vlivů, které se člověka snaží ohlupovat a oslepovat.
Potřebujeme velkou jasnost mysli a vnitřní ukázněnost, abychom dokázali odhalovat zázrak vlastního lidského života.
Citáty: „ Život se podobá knize. Blázen v ní listuje letmo, zatímco moudrý při čtení rozmýšlí, protože si je vědom, že ji může číst jen jednou.“ J. Paul
„ Ze všech živočichů jen člověk se umí smát, ač vlastně má k tomu nejmíň důvodů.“ E. Hemingway
„ Není života tam, kde není lásky.“ H.d Balzac
„ Lidské dějiny nejsou jen dějinami pokroku, velikých činů a velikých lidí, ovšemže také lidské hlouposti. Ale lidská hloupost naprosto neklade základy dějin, klade jim jen překážky.“ J.Čapek
„ Milovat znamená žít životem toho, koho miluješ.“ L.N.Tolstoj
„ Ti, kdo velký úspěch mají, od malého začínají.“ Židovská moudrost
„ Štěstí lidské duše má jediné jméno: Bůh.“ Joseph Kühnel
„ Jemné paprsky slunce, které nám každý den svítí na cestu, jsou velikým bohatstvím našeho života, pokud v nich poznáváme odlesk Boží slávy.“
„ Je špatné odpírat tělu, co potřebuje, jako dávat mu to, co nepotřebuje.“ Sv.František z Assisi

 

„ Tělo je bratr jeho ducha.“ Sv. František z Assisi

Napsat komentář