Anselm Kraus – Jak následovat Krista a jeho služebníka Františka Základní františkánské postoje

1.Kapitola – začít život pokání

  1. Obrácení (legenda tří druhů 11*)
  2. Obrácení. U Františka a v počátcích řádu mělo slovo pokání ústřední význam. Vyznávali, že jsou muži pokání. My dnes často chápeme pokání jako skutky vnějšího umrtvování (výkony člověka – půst, přísnosti apod.) František je také konal a byl k sobě tvrdý. Ale pro něj bylo pokání především změna postoje, obrácení člověka k Bohu. Je to změna, která se týká celého člověka. Nebýt velký machr. Je to dík za velké skutky Božího slitování.

Začátkem nového života není vůle člověka, nýbrž sám Pán tím, co v nás svojí velkou slitovností učinil, činí a ještě bude činit. Pokání je tedy pokračování toho, co v nás vykonal Bůh. K Božímu skutku obrácení mohu dát jen souhlas nebo jej odepřít. Pokud je pokání založeno na chtění jednotlivce, zůstává jen lidským dílem. Odvrácení se člověka od sebe samého, od vlastních plánů a snů, vlastních měřítek a přání, aby už mohl působit jen Pán, to je pokání. Kristus se stává tím nejdůležitějším bodem. Otevírá se Pánu, aby jej proměnil. Znamená to vzdát se odporu vůči pravdě o sobě a potkat se se svým stínem.

František při zajetí v Perugii měl čas v zajetí otevřít se otázkám. Proces s vlastním otcem, jej postrčil do náručí nebeského Otce. Poslechem evangelia sv. Matouše získává základy pro svoji životní cestu. František všechny tyto události vnímá jako řeč Boží.

Každodenní život pro nás nemůže být v popředí, ale za vším musíme vidět Boha. Objevit smysl. Volání Páně často přichází nenápadně. Františkův proces obrácení trval 7 let a ani potom ještě nebyl dokončen. Obrácení potřebuje čas a bolest. František ví, že je ve tmě a prosí o světlo. Čte Písmo a modlí se. Pokání si žádá srdce schopné přijmout překvapení a žasnout. Nezůstávat v zajetí svých návyků ale zkoumat nové impulsy. Pokání není nikdy uzavřené. Člověk je stále ohrožován. František považoval neudělat něco dobrého za těžký hřích, nekráčet stále dopředu je krok zpátky. (2Cel 159)

Otázky:

Počítám s tím, že mne živý Pán chce oslovit setkáními a zážitky každodenního života? Počítám s tím, že přichází jinak, než čekám a často nenápadně? Objevil jsem Krista jako svůj cíl? Jsem si vědom, že pokání vyžaduje čas, trpělivost společenství?

 

*http://prameny.kapucini.cz/subdom/prameny/index.php/legenda-tri-druhu

 

Napsat komentář