Biblický Důkaz pro Panenství Marie – napsal MARK P. SHEA (zkráceno)

V naší sexuální kultuře, v níž i my křesťané, jsme ponořeni jako ryby ve vodě je obtížné uvažovat o možnosti žít v panenství.

Církev nám říká, že Marie zůstala pannou, ne proto ž by zastávala tradici starověku, ale proto že opravdu je pannou.

“Je toto učení pravda? ”

Potíže s kritickým čtením Písma

Je důkaz sexuálních vztahů mezi Josefem a Marií v Matoušově poznámce, že Josef “ji nepoznal, dokud porodila syna”?

Tento důkaz trpí fatální dvojznačností slova “až”. Celá hodnota argumentu závisí na nějakém údajném “pravidlu”, že “až do” znamená “situace byla potom jiná.” (Srovnej s Deuteronomium 01:31 , Deuteronomium 9: 7, Lk 1:80). Znamenají verše, že pak už to bylo jiné?

Pavel popisuje Jakuba jako “bratra Páně”

Ale Jakub to sám o sobě nepíše! Proč ne?

Juda sám sebe popisuje jako “služebníka Ježíše Krista a bratra Jakubova” (Juda 1). Pokud byl Juda sourozenec Ježíše, proč Juda mluví o něm tak podivně?

Matouš 13:55a Marek nazývá Jakuba a”bratry” Ješíše: “Což to není syn tesaře? Což se jeho matka nejmenuje Maria a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda?”

Ale Matouš 27:56 říká, že u kříže byly Marie Magdaléna a “Maria, matka Jakubova a Josefova,” kterou nazývá “druhá Maria” (Mt 27:61) (tj Marie, která nebyla Marie, matka Ježíše).

Jan souhlasí s tím, že nám říká, “stáli u Ježíšova kříže a byly to jeho matka, a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská” (Jan 19:25,).

Stručně řečeno, Jakub, Juda, a jejich bratři jsou děti “té druhé Marie,” Kleofášovi, nikoliv Marie, matky Ježíše. …

Zajímavé také pro naše úvahy je, že “jiná Marie” je popisována jako Mariina “sestra.” Je skutečně možné, že dva sourozenci dostali Marie? Asi ne. Spíše je  daleko více pravděpodobné, že byly “sestry”, ve stejném smyslu jako Ježíš a syn druhé Marie byly “bratři”. To znamená, že oba byli bratranci, nebo žili v nějakém širší příbuzeneckém vztahu.

Ještě jeden argument protivníků Mariina panentví. Ježíše se v Písmu nazývá “prvorozený” (Lk 2: 7) a to vede některé křesťany k myšlence, že Marie měla další děti. Ve skutečnosti termín “prvorozený” byl používán především k vyjádření výsadního postavení dítěte aniž se narodili další děti.

A ještě jednou se vracím k “bratrům” Ježíše:

Předpokládejme (navzdory všem předešlým důkazům o opaku), že Marie má kromě Ježíše další děti. Co si pak máme myslet o tom, že Ježíš, v posledních okamžicích svého pozemského života, dává Marii do péče Janovi, který není její syn? (Jan 19: 26-27)

Sv. Pavel dává jasně najevo, že děti se mají postarat o vdovy: (1 Tim 5: 3 – 8)

Takže, pokud měla Marie opravdu další děti, proč jí Ježíš dává do péče Janovi a ne, řekněme, Jakubovi, “bratrovi Páně?”… Zřejmý závěr je, že Jakub, Juda, a ostatní nebyli děti blahoslavené panny Marie

 

Marie a věčné panenství

Celibát nebo panenství nebyla v Judaismu hanba. Judaismus měl i tehdy prostor pro celibát, pokud byl zvolen z náboženských důvodů. Nejznámějším příkladem je rabín s názvem Ježíš Nazaretský. Kromě Něho máme příklad proroka Jeremiáše (Jer 16: 1-2), sv. Pavla (srov 1 Kor 7) a Filipa, který měl “čtyři neprovdané dcery, které prorokovali” (Skutky 21: 9). Kromě záznamu Písma, známe židovské skupiny, jako např.: Esejci, kteří se rovněž zasvětili panenství. Zasvěcené panenství nebylo něco neslýchaného.

Podívejme se na reakci Marie při slovech anděla:

Marie reaguje s úžasem na zprávu, že ona, žena zasnoubená, porodí syna. Všimněte si, že anděl jí neříká, “Jsi těhotná.” On jí říká: “Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.” (Lk 1:31). Takový slib dostali už i jiné ženy v židovské ( Sarah, Hannah a Sunamitská ženu (srov Gen 18; 1 Sam 1 a 2 Král 4). Všechny z Božího slibu pochopily: “Vy a váš manžel počnete dítě.” Tak proč by stejný slib ta výrazně udivil Marii, mladou žena, která plánuje mít děti s Josefem – ledaže by se už dříve rozhodla zůstat pannou?

Ještě se zamysleme nad reakcí Josefa:

Průměrný moderní čtenář Matouše předpokládá, že Josef neuvěřil Marii a chtěl se s ní rozvést protože zcizoložila.

Zkusme uvažovat jinak. Tentokrát jako židé prvním století. Bůh, ale i andělé, posmrtný život, zázraky, vize, a celý nadpřirozený svět je pro Josefa normální a reálný, jako denního světlo. Maria je hluboce zbožná žena, kterou znát dobře celé roky, miluje jí a důvěřuje jí. Ona mu běží říci – brzy poté co mluvila s andělem –  (ne až několik měsíců potom), že otěhotní z Ducha svatého. .. A také Josefa informuje, že její letitá sestřenice Alžběta už je z Boží vůle těhotná . Ale v Nazaretu se to o Alžbětě lidé dozví až mnohem později. Když Josef později slyší, že lidé potvrdili Mariina slova o Alžbětině těhotenství, dostal důkaz, že anděl opravdu Marii navštívil.

Joseph se nezlobí na Marii kvůli jejímu těhotenství. A on dobře ví, že žádné nebezpečí veřejné skandálu nehrozí, protože by všichni přepokládali, že dítě je jeho (ne z cizoložství). Pouze Josef a Marie ví, že dítě je… Bůh. A právě to Josefa děsí! Proto hledá únik z tajemné situace. Snaží se tak veliké a tajemné zátěži vyhnout.

Uprostřed toho všeho zmatku má sen, ve kterém také k němu promluví anděl.  Anděl mu neříká:  “Neboj se, že Marie zesmilnila.” Anděl mu říká:  „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“ (Mt 1:20). Oslovuje Josefa jako “syna Davidova,” a tím mu připomene, že Mesiáš má přijít skrze Davidovu linii. Stručně řečeno, anděl Josefovi připomíná, že tento úkol přichází od Boha skrze něho i přesto, že se Josef úkolu bojí a cítí se pro něj nehodný.

Mark P. Shea je autorem Maria, Matka Syna a jiné práce. On byl vedoucí redaktor katolického burze, a je bývalý sloupky pro krizové Magazine.

celý článek v angl.:

http://www.crisismagazine.com/2011/biblical-evidence-for-the-perpetual-virginity-of-mary#at_pco=smlwn-1.0&at_si=56908b2d82cb3ae8&at_ab=per-12&at_pos=0&at_tot=1

 

Napsat komentář