Formace : zachovávat evangelium

Milá sestro, milý bratře,

řehole a život světských františkánů je zachovávat EVANGELIUM našeho Pána Ježíše Krista po příkladu sv. Františka. Proto zvlášt v období roční formace (noviciátu) bys měl zaměřit svůj život více na evangelium. K tomu ti nabízíme tuto pomoc. Zveme tě, abys strávil každý den aspoň 15 minut v modlitbě a rozjímání nad slovy evangelia. Vyhledej si tiché místo a dobu, kdy by ses mohl nerušené modlit. Nejdříve se vždy snaž ztišit a uvědomit si, že jsi v Boží přítomnosti. Pak čti slova evangelia určená na daný den. Je-li citován jen krátký úsek, přečti si samozřejmě i celý odstavec, abys pochopil souvislost. Čti ur­čený úsek evangelia i několikrát, aby do tebe pronikl a zapustil kořeny v tvém srdci. Na slova evangelia můžeš odpovědět chválou, prosbou nebo i mlčením. Není důležité všemu porozumět nebo něco “vyrozjímat”, ale jde spíš o to setrvat v přítomnos­ti Pána. Podle řehole: “Světští františkáni mají z evangelia přecházet k životu a ze života k evangeliu”. Proto se i ptej, co ti Pán chce říci daným úsekem evangelia do událostí tvého života, a v průběhu dne si pak připomínej slova evangelia, o nichž jsi naposledy rozjímal, a čerpej z nich radost a sílu.

Roční období formace je rozděleno na 12 témat, tedy jedno téma na měsíc. Ke každému tématu zde předkládáme 30 úryvku z evangelií jako podklad pro rozjímání na každý den. Může ti to pomoci nejen k životu z evangelia, ale i k hlubšímu prožití jednotlivých témat probíraných v období formace. Během toho měsíce, kdy budeš denně, rozjímat nad texty k určitému tématu, by ses měl sejít aspoň jednou s vedoucím formace k výkladu tohoto tématu, k rozhovoru a společné modlitbě.

 

 1. Život podle evangelia a z evangelia.

František často zdůrazňoval, že je nutno plnit evangeliím do písmene, to znamená brát evangelijní předpisy tak, jak je Pán dal, a ne tak, jak je lidská moudrost rozřeďuje. Cílem četby Písma sv. má být: nalézat Krista, živit svou lásku k němu, osobně k němu přilnout. František říká: “..a buďme všichni přesvědčeni, že nikdo nemůže být spasen jinak, než skrze svatá slova Páně, která duchovní vyslovují a hlásají…”

1.den Mr 1,14-15    Ježíš káže evangelium – radostnou zvěst. Naslouchej mu!

2.den J 6,63             Slova evangelia jsou Duch a život. Jak je úžasné, že je můžeš číst nebo slyšet.

3.den J 6,68             V evangeliu jsou slova věčného života. Stojí za to si udělat čas a denně jim na­slouchat.

4.den J 7,46             Nezevšedněla ti slova evangelia? Uvědom si, že jsou skutečně něco mimořádného, opravdu nikdo nikdy takto nemluvil.

5.den J 5,24             Když teď čteš evangelium, slyšíš Ježíšova slova. I pro tebe tedy platí to, co zde Ježíš slibuje.

6.den L 4,32                 Slova evangelia nejsou nějaké pokyny, které se musíš s námahou snažit zachovávat. Ta slova mají moc, dokáží tě proměnit.

7.den Mt 5,38-42    Tohle sám nedokážeš, ale Ježíšovo slovo má moc, otevřeš-li se mu, může tě proměnit.

8.den Mt 5,43-48    I toto slovo přijímej jako slovo, které má moc.

9.den Mt 6,6-8         Snaž se opravdu každý den vejít do komůrky k modlitbě a četbě evangelia.

10.den Mt 6,16        Evangelium je radostná zvěst, člověk se ztrápeným obličejem nežije podle evangelia.

11.den Mt 10,7-10  Slova, které tak mocně zasáhla sv. Františka. A co tebe?

12.den Mt 19,16-19    I tobě to Ježíš připomíná.

13.den Mt 19,20-22    I od tebe chce Ježíš víc než jen zachovávat přikázání.

14.den Mr 4,39        Slova evangelia mají moc učinit i takové veliké ticho v tvém srdci. Teď při modlitbě, i ve chvílích, kdy v tvém srdci zuří různé bouře.

15.den Mr 4,41        Uvědom si, kdo to je, jehož slova v evangeliu čteš. Vítr a moře ho poslouchají, poslouchej ho i ty.

16.den Mt 22,37-39 Život podle evangelia je život naplněný láskou.

17.den J 5,39-40      Jsou tyto chvíle, kdy čteš evangelium, skutečně pro tebe setkáním s Pánem, a nebo jen zkoumáním Písma?

18.den Mr 7,32-37  Ty jsi ten hluchoněmý. Potřebuješ jít s Pánem stranou od zástupů, aby uzdravil tvé uši a ty jsi správně slyšel jeho slova zapsaná v evangeliu.

19.den L 10,38-42        Jako Marie teď seď u Pánových nohou a naslouchej.

20.den Mr 4,34        Abys rozuměl všemu, co Pán v evangeliu říká, musíš s ním také často být sám.

21.den L 24,32         I teď v modlitbě nad evangeliem ti může Pán vykládat Písma a tvé srdce se může rozhořet.

22.den L 24,44-45   Pros Pána, ať i tobě dá schopnost rozumět Písmu.

23.den L 11,27-28   Slyšíš slovo Boží skutečně? Nasloucháš mu pozorně i při mši v kostele? A nebo hned po mši už ani nevíš, co se četlo?

24.den Mt 7,21        Slova nestačí, evangelium volá k činům.

25.den Mt 7,24-27       Nestačí slova evangelia jen slyšet – to je dům na písku, je třeba z nich i žít.

26.den L 8,21           Ježíš ti ukazuje cestu, jak se k němu můžeš přiblížit.

27.den Mt 21,28-31    Je lepší upřímnost než prázdná slova.

28.den Mt 13,18-23    Vzpomeneš si během dne na slova evangelia, která čteš při chvilce rozjímání, a snažíš se z nich žít, a nebo jsou u tebe zaseta podél cesty či do trní?

29.den Mr 16,15     Evangelium si nemáš nechat jen pro sebe, i ty ho máš šířit.

30.den J 8,31-32      Nestačí se pro slova evangelia na chvíli. nadchnout. Je třeba v nich vytrvat. Stojí to za to, všimni si, co zde Ježíš přislibuje.

 1. Život z eucharistie

Kristus skutečně přítomný v eucharistii je pro Františka Kristem dnes žijícím a působícím. František říká: “Jako se ukázal svatým apoštolům ve skutečném těle, tak se nám dnes ukazuje ve svatém chlebě. Když se na něj apoštolově dívali, viděli jen jeho tělo, ale věřili, že je Pán a Bůh, protože na něj hleděli duchovním zrakem, tak i my, když vidíme tělesným zrakem chléb a víno, hleďme a věřme, že je to pravé a živé nejsvětější Tělo a Krev.”

1.den L 9,44             Slova, která se splnila, když Ježíše zatkli s popravili, a plní se denně při mši svaté.

2.den J 2,1-11          Jako Ježíš proměnil vodu ve víno, tak promě­ňuje víno ve svou Krev.

3.den J 6,1-14          Jako Ježíš nasytil zástupy chlebem, tak nás sytí svým Tělem.

4.den J 6,27             O co usiluješ ty?

5.den J 6,32-33        Ježíš sestoupil z nebe jako dítě do Betlém­ských jeslí, přichází jako chléb při každé mši a znovu přijde na konci věků.

6.den J 6,35             Přicházíš opravdu k Ježíšovi? Dokážeš přijí­mat z milostí, které ti nabízí? Anebo hlado­víš a žízníš po mnoha jiných věcech?

7.den J 6,49-50        Eucharistie je větší zázrak než mana.

8.den J 6,51             Ježíš se obětoval za život světa i za tebe. Dívej se na Ježíše ukřižovaného, který je přítomen v eucharistii.

9.den J 6,53             Bez eucharistie vůbec nemůžeš mít život. Můžeš leda živořit.

10.den J 6,54           Ježíš je živý, vzkříšený. Dívej se na vzkří­šeného Ježíše v eucharistii. I tebe chce vzkřísit a uvést do věčné radosti.

11.den J 6,56           Ježíš ti ukazuje cestu, jak se k němu můžeš přiblížit a sjednotit se s ním.

12.den J 6,57           Nemáš žít jen ze svých sil, ale z Krista.

13.den J 6,58           Ježíš ti dává život, který ani smrt nemůže přerušit. Dokážeš se z toho radovat?

14.den Mt 26,26-28   To, na co nás Ježíš připravoval svatbou v Káně, rozmnožením chlebů a eucharistickou řečí, těmito slovy uskutečnil.

15.den J 13,1           Jan při vyprávění o poslední večeři přímo nepíše o ustanovení eucharistie. Nemohou se však k ustanovení eucharistie vztahovat tato slova?

16.den Mt 6,11        František tato slova vykládá takto: “Chléb náš vezdejší, totiž svého milovaného Syna, našeho Pána Ježíše Krista.”

17.den L 10,23-24   To platí i o tobě, když hledíš na eucharistii.

18.den Mt 22,1-10       I tebe Ježíš zve na hostinu – na mši svatou. Nepodobáš se někdy těm, kdo odešli Za svými zájmy?

19.den Mt 22,11-14    Nestačí jen na hostinu přijít, ale je třeb8 přicházet s hlubokou úctou a oblečen do milosti posvěcující.

20.den J 1,14           Přebývá mezi námi v eucharistii.

21.den L 2,20           Viděli jen malé děťátko, ty nevidíš o nic míň, vidíš chléb a víno proměněné v Tělo a Krev. Chval ze to Boha stejně, jako ti pastýři.

22.den L 2,30           Chval Boha spolu se Simeonem, vždyť i tvé oči mohou vidět Spasitele v eucharistii.

23.den Mt 14,36     V eucharistii se ho můžeš i ty skutečně dotýkat a prožívat uzdravení své duše i těla.

24.den L 5,13           I tebe se Ježíš v eucharistii dotýká a očišťuje tě od tvých hříchů a špatných náklonnosti.

25.den Mr 5,25-34  I dnes se zástup tlačí kolem Krista v eucha­ristii, nestačí se jen tlačit v zástupu, musíš se ho dotknout s takovou vírou, jako měla ta žena. Jen tak můžeš zakusit Ježíšo­vu uzdravující moc.

26.den Mt 8,8          Říkáš tato slova vždy při mši. Bereš je vážně? Věříš opravdu tomu, co říkáš?

27.den Mt 15,25     Ježíšovi v eucharistii se můžeš klanět a prosit ho o pomoc stejně jako ta žena.

28.den Mt 14,33     Klaň se právě tak Ježíšovi v eucharistii.

29.den Mt 12,43-45    Nesmíš zůstat prázdný, byť i vyčištěný a uklizený. Musí v tobě přebývat Ježíš skrze eucharistii.

30.den Mt 28,20     Klaníme se ti, nejsvětější Pane Ježíši Kriste, zde i ve všech tvých chrámech, kte­ré jsou po celém světě…

 

III. Život s církví.

K církvi chová svatý František stejnou lásku jako ke Kristu. 0 knězích píše: “Budu mít k nim úctu, budu je mít rád a prokazo­vat jim čest jako svým pánům. A nebudu se starat o jejich hříchy, protože oni jsou mými pány a jejich prostřednictvím poznávám Božího Syna.”

1.den J 15,1-8          Tak, jako všechny ratolesti navzájem jsou spo­jeny, tak jsou spojeni všichni křesťané skrze církev.

2.den Mr 3,13-19    Biskupové a kněží vedou církev. Důvěřuj jim a měj k nim úctu jako sv. František. Vždyť Ježíš si je vyvolil.

3.den Mr 16,15        Úkol hlásat evangelium je především svěřen biskupům a kněžím. Vyprošuj pro ně Ducha svatého.

4.den L 10,2                 Pán je to, kdo povolává kněze. Na nás je jen prosit. A to můžeš dělat teď hned.

5.den J 6,66-69        Jako Petr mluví za apoštoly, tak papež dnes jménem církve jasně vyznává její víru.

6.den Mt 16,15-17  Příklad “neomylnosti papeže” – zjevil mu to Otec v nebesích. Stejně i dnes je papežské neomylnost dána ne osobou papeže, ale Bohem samým.

7.den Mt 16,18-19  Neboj se o církev, když vidíš její slabost nebo špatnost. Vždyť brány pekel ji nepřemohou.

8.den Lk 22,31-32   Ježíš určil papeže, aby posiloval naši víru.

9.den J 21,15-17           Ježíš zde předává Petrovi úřad papeže. Ty jsi jedna z ovcí, papež se stará i o tebe.

10.den J 10,1-9        Děkuj Pánu za papeže a všechny kněze, které ti dal, aby byli tvými pastýři.

11.den L 12,41-44   Tím věrným služebníkem má být církev.

12.den Mt 13,24-30    Neznepokojuj se, když v církvi vidíš špatnos­ti. Nech to růst až do žně, aby se nezničilo i to dobré.

13.den L 21,8           Je mnoho falešných hlasatelů. Kristus ti zde dává jasný pokyn.

14.den J 12,1-8        Mnohdy smýšlíme podobně jako Jidáš. Nač ta nádhera v církvi, mohlo se to využít lépe pro chudé. ”

15.den Mr 11,15-17    Ježíš zrušil bohoslužbu staré smlouvy a zalo­žil církev – dům modlitby pro všechny národy.

16.den L 7,28           Církev – nový lid Boží má nesrovnatelně vyšší důstojnost než lid Boží starého zákona.

17.den Mt 18,18     Tímto zaslíbením dává Ježíš církvi takovou moc, že to, co koná zde na zemi má dosah až do věčnosti. A to se děje především skrze svátosti.

18.den Mt 18,19-20    To je příslib, který platí pro celou církev i pro všechna společenství. Chval Ježíše za tuto velikou milost.

19.den J 1,12           I ty jsi dostal tuto moc, když jsi se křtem připojil k církvi.

20.den Mt 28,19     Křest – svátost, kterou Ježíš svěřil církvi.

21.den J 3,5             Chval Boha za to, že i ty jsi mohl skrze církev přijmout milost křtu.

22.den Mr 2,1-12    Moc odpouštět hříchy svěřil Ježíš církvi. I ty z této moci čerpáš skrze křest a svátost smíření.

23.den J 20,23         Tuto moc svěřil Ježíš slabým lidem. Nehleď tedy na osobu kněze, ale na jeho úřad, jehož vznešenost převyšuje vznešenost andělu.

24.den Mr 14,22-24   Sv. František říkal: “Na tomto světě vidím svýma očima z nejvyššího Božího Syna jen jeho nejsvětější Tělo a Krev, které jen kněží zpřítomňují a podávají druhým.”

25.den J 6,54           Církev ti skrze Eucharistii otvírá cestu k věčnému životu.

26.den Mt 19,4-6    Ježíš chtěl, aby společenství Božího lidu do­provázelo každého člověka ve všech situacích lidského života. Církvi svěřil i svátost manželství.

27.den Mt 19,10-12    Bůh volá některé lidi v církvi k celibátu. Pros za všechny kněze a řeholníky.

28.den J 16,12-13   Duch svatý stále v církvi působí. Působil při vzniku Písma, ale uvádí církev do celé pravdy stále.

29.den J 17,20-23   Jednota Církve má být pro svět znamením Otcovy lásky. Pros za jednotu Církve.

30.den L 24,46-48   Základní poslání, které plní církev ve světě. I ty patříš k církvi, i tebe se toto slovo týká.

 1. Život v modlitbě.

Františkovým nejjistějším útočištěm byla modlitba. A nemodlil se krátce. Když šel a přemýšlel nebo zpíval o Ježíšovi, úplně na cestu zapomněl a všechny tvory vyzýval k Ježíšově chvále.

1.den Mr 1,35          Ježíš je ti příkladem i v modlitbě.

2.den Mr 6,46                Ježíš si vždy našel čas k modlitbě, i večer, když byl asi už unaven.

3.den L 6,12                   Miluješ Boha natolik, že by ses s ním nenu­dil i při dlouhé modlitbě? Nebo je pro tebe modlitba povinností, kterou bys chtěl mít co nejdřív odbytou?

4.den L 9,28             Ježíš se často modlil se svými učedníky, ale jen jednou jim ukázal svou slávu. Stejně i tobě se Ježíš může ukázat ve slávě, ale tomu předchází třeba mnoho modliteb, při nichž se neděje nic zvláštního.

5.den L 10,21           Ježíš se modlí s radostí, jásá v Duchu. I ty tak veleb Boha.

6.den J 11,41           Ježíš děkuje, i když ještě není vidět vysly­šení. I ty nezapomínej v modlitbě děkovat.

7.den J 17,1-26        Ježíš se nestydí při společné modlitbě s učedníky odhalit svůj nejosobnější vztah k Otci. Byl bys ochoten modlit se podobně?

8.den L 22,39-44     Když nevíš, jak dál nebo se děsíš utrpení, které vidíš před sebou, pak i pro tebe je jediným řešením modlitba..

9.den L 23,34           Dokážeš se také tak modlit za ty, kteří ti ubližují?

10.den L 11,1           Ježíšův příklad strhává druhé k touze po modlitbě. Nech se strhnout Ježíšovým příkladem i ty.

11.den L 11,2-4             Ježíšova odpověď na prosbu “Nauč nás se modlit”

12.den L 11,5-10     To je pokračování Ježíšovy odpovědi. I tato slova musíš slyšet, aby ses naučil se modlit.

13.den L 11,11-13   Bůh dává vždy víc, než zač prosíme. Zde Ježíš slibuje těm, kdo vytrvale prosí, ten úplně největší dar.

14.den L 18,1-8       Musíš prosit vytrvale a s vírou.

15.den L 18,9-14     Bůh nehledí ani tolik na tvé dobré skutky jako na tvou pokoru.

16.den Mr 11,24     Bůh skutečně dává to, za co prosíš. Věř mu a můžeš za to hned děkovat.

17.den Mr 11,25     A když třeba sám z vlastních sil odpustit nedovedeš, pros Boha, aby ti pomohl.

18.den J 14,13-14         Je to veliká milost – smíme prosit v jeho jménu.

19.den J 16,24         Pros! Nedostaneš třeba přesně to, oč prosíš, ale tvá radost bude úplná.

20.den L 1,13-14     Odpověď i na tvé prosby – radost a veselí pro tebe i pro druhé.

21.den L 1,46-55     Mariina modlitba nejsou prosby, ale chvála. Ani ty nemůžeš ve svých modlitbách zůstávat jen u proseb.

22.den L 1,67-79     Také Zachariášova modlitba jsou jen chvály. I ty chval Boha.

23.den L 2,28-32     Chval Boha za to, že i tvé oči viděly Boží spásu. Vždyť jsi viděl víc než Simeon.

24.den L 2,38           Stejně jako Maria, Zachariáš, Simeon a Anna, i sv. František Boha ve svých modlitbách především chválil.

25.den L 17,16         Nezapomeň Ježíše za všechno chválit.

26.den Mt 5,44             Modli se za své nepřátele i za ty, kdo ti nejsou sympatičtí.

27.den Mt 6,5-6      Sv. František vcházel do komůrky svého srdce. Takovou komůrku máš s sebou i v největším ruchu a shonu.

28.den Mt 6,7-8            Nezáleží na tom, co říkáš svými slovy, ale srdcem.

29.den Mt 21,12-13    I tvé srdce má být domem modlitby. Pozvi Ježíše, aby i z tvého srdce vyhnal všechno, co tam nepatří.

30.den L 21,36         Musíš se modlit ne jen v určitou dobu, ale v každý čas, jen tak budeš moci obstát.

 

 1. Život s křížem.

Utrpení je nevyhnutelným následkem hříchu, ale neodstraňuje hřích. Jen dokonalý Syn Boží, který neměl nic společného s hříchem, mohl proměnit utrpení v lásku. Sv. František říkal: “Žádná kniha mě netěší tak, jako vzpomínka na utrpení mého Vykupitele. Tady nalézám trvalý předmět svých rozjímání. A kdybych žil sta­letí, nepotřeboval bych jiné Četby.”

1.den L 6,22-23       Kříž a utrpení nemusí být něco smutného. I v ten den se máš veselit a poskočit rados­tí.

2.den Mt 5,38-42    Ježíš nám sám ukázal, jak podle tohoto slova žít.

3.den Mt 7,24-25    Ten příval kříže a utrpení přijde, ale budeš-li Žít z Kristova slova, vydržíš a nepadneš.

4.den Mt 8,16-17    Sám si se svým utrpením a nemocemi neporadíš. Jedině Ježíš, který to všechno vzal na sebe, je řešením.

5.den Mt 10,28        Neboj se ničeho kromě hříchu. Všechno ostatní tě může přivést blíž k Bohu.

6.den Mt 11,28-30  Pro toho, kdo jde za Kristem, se kříž může stát odpočinutím a pramenem pokoje.

7.den Mt 16,21-23  Ježíš začíná svým učedníkům vysvětlovat tajemství své lásky – svůj kříž. I my jsme podobně nechápaví jako Petr. Pros Boha o světlo, abys aspoň trochu víc pochopil smysl Kristova kříže.

8.den Mt 16,24        Nevezmeš-li svůj kříž a nepůjdeš-li za Kris­tem, nepochopíš Kristův kříž a nebudeš v něm moci nacházet záchranu.

9.den Mt 18,8-9      Hřích je to největší zlo, nesrovnatelně horší než jakékoli utrpení, které tě může potkat. Pros Boha, abys to jasně poznal.

10.den Mt 20,23     Pokud půjdeš za Ježíšem, ani ty kříži neunikneš.

11.den Mt 20,28     Ježíš přišel sloužit i tobě, dal svůj život za tebe. Chceš-li ho následovat, i ty musíš sloužit a odevzdat svůj život Ježíšovi.

12.den Mt 24,9-13  Jen tehdy, když trpělivě a pevně poneseš svůj kříž, dojdeš do cíle.

13.den Mt 24,21-22    Bůh na nás nedopouští více, než můžeme snést.

14.den J 6,51           Ukřižovaný Ježíš přítomný v Eucharistii.

15.den J 12,23-26   Kdo chce Ježíšovi sloužit, musí ho následovat v nesení kříže, musí zemřít jako pšeničné zrno, aby mohl vydat užitek.

16.den J 15,2                 Bůh tě může čistit i skrze kříž, který musíme nést.

17.den.J 16,20-22         Utrpení a kříže, které teď musíme snášet, nás přivedou do radosti, kterou si ani neumíme představit.

18.den Mt 26,38-39    Je zcela přirozené, že po utrpení netoužíme. I Ježíš se utrpení děsí a prosí, aby ho minulo, ale přesto ho dokáže přijmout.

19.den Mt.26,52-54 Ježíš stále zůstává svrchovaným Pánem. Ani utrpení není silnější než on, ale Ježíš ho přijímá dobrovolně z lásky.

20.den Mt 27,22-23    Stejnými slovy volá každý tvůj hřích.

21.den Mt 27,28-30    Toto je skutečně král nebe i země. A to všechno vydržel z lásky k tobě.

22.den L 23,26              Pochop to, co Šimon pochopil snad až později, že totiž každý tvůj kříž je účastí na kříži Kristově.

23.den L 23,27-31   Nad Kristem neplač, plač nad svými hříchy. Jen tak bude moci být Kristovo utrpení i pro tebe zdrojem milosti a spásy.

24.den L 23,35-37   Aby zachránil tebe, sám sebe zachránit nesměl.

25.den L 23,39-43   Oba dva lotři stejně trpěli, a přesto jen jeden slyší o své záchraně. Utrpení samo ti ke spáse nepomůže. Jen živý vztah ke Kristu může i tvé utrpení proměnit v záchranu.

26.den J 19,25-27   Plodem Kristova kříže je i to, že máme Marii za matku.

27.den Mr 15,33-34    Ježíš na sebe bere i to nejhorší – opuštěnost od Boha. Proč? Kvůli tvým hříchům. Vždyť právě hříchy nás oddělují od Boha.

28.den Mr 15,37-39    Chrámová opona znázorňovala oddělení lidí od Boha. Ježíš zemřel za nás a získal nám tak volný přístup k Bohu.

29.den J 3,14-16      Jako ten, kdo pohlédl na měděného hada, ne­zemřel, tak i my, zranění hříchem, pohlédneme-li s vírou na Kristův kříž, nezemřeme, ale získáme život věčný.

30.den J 12,32               Ukřižovaný Ježíš táhne všechny k sobě. Při­táhl svatého Františka, nech se přitáhnout i ty.

 1. Život v chudobě.

František chce být chudý, neboť i Pán se pro nás stal chudým na tomto světě. Bez chudoby není možno následovat Krista a žít v duchu evangelia. Chudoba osvobozuje od otroctví sobě a svým stat­kům. Bez chudoby nemůže mít křesťan zcela bratrský vztah ke svým bližním. V řeholi čteme: “Světští františkáni ať jsou si vědomi, že podle evangelia jsou jen správci statků, které dostali pro Boží děti.”

1.den Lk 2,7             Ježíš prožívá úplnou chudobu hned od svého narození.

2.den Mt 4,22          Jít za Ježíšem vždy znamená něco opustit.

3.den Mt 5,3            Ne nějaká okázalá chudoba navenek, ale pravá chudoba uvnitř, v srdci.

4.den Mt 6,19-20    I ty chceš následovat Ježíše. Necouvneš však, když zjistíš, že i pro tebe to bude znamenat radikální a tvrdou chudobu?

5.den Mt 10,9-10         František jásá radostí: “To je přesně to, co chci!”

6.den L 7,22             Pouze staneš-li se chudým, dokážeš přijmout radostnou zvěst.

7.den L 12,13-15     I tvé usilováni o to, na co máš vlastně právo, může být chamtivostí, před kterou tě Ježíš varuje.

 1. den L 12,16-21          Ani svými penězi, ani vkladními knížkami si nezajistíš svou budoucnost. Naopak, může se ti to stát překážkou na cestě do té věčné budoucnosti.

9.den L 12,22-28     Dokázal ses na toto slovo už někdy spolehnout? Můžeš z vlastní zkušenosti dosvědčit jeho pravdivost?

10.den L 12,29-31   Jen když jsi opravdu chudý, můžeš jasně pro­žít, jak konkrétně se o tebe Bůh stará a dává ti vše, co potřebuješ.

11.den L 12,32-34   Jak jasnými a přitom láskyplnými slovy tě Pán volá k chudobě!

12.den Mt 13,44-46   František říká: “Chudoba je ten skrytý poklad na poli. Abychom jej mohli koupit, musíme všechno prodat.”

13.den Mt 14,17           Nemysli si, že když máš málo, můžeš málo sloužit lidem. Budeš-li spojen s Ježíšem, bude i to málo, co máš, bohatě stačit pro všechny.

14.den Mr 8,2          Dokážeš naslouchat Kristu tak, jako ty zástupy? A nebo se více staráš o to, co budeš jíst a co si budeš oblékat?

15.den Mr 8,14-21  Uvažuješ-li, že máš něčeho nedostatek, pak i tobě Ježíš říká: “Ještě nerozumíš a nechá­peš?” Ten, který nasytil zástupy, je teď s tebou a staré se o tebe.

16.den Mt 16,26     Všechny poklady světa jsou marnost proti tomu, co nám Pán dává.

17.den Lk 14,12-14Když už nemůžeš být skutečně chudý, nesmíš nikdy odmítat ty, kdo trpí nouzí. Naopak, máš je přijmout a starat se o ně.

18.den Lk 14,15-24Nemáš taky nějaké pole, voly nebo ženy, kvůli kterým nakonec můžeš odmítnout pozvání do Božího království?

19.den Lk 14,33       Tato slova platí i pro tebe.

20.den Lk 16,1-9     Se svým majetkem musíš zacházet prozíravě. Ale ne jako syn tohoto světa, ale jako syn světla, prozíravě vzhledem k věčné budoucnosti.

21.den Lk 16,13       Bůh musí být pro tebe všechno. Nelze s ním dělat kompromisy!

22.den Lk 16,19-30Když už nějaký majetek máš, potom nesmíš nikdy u svých dveří nechat ležet Lazara bez pomoci.

23.den Mr 10,21-22    Neodejdeš od Ježíše také zarmoucen?

24.den Mr 10,23-27    Nech se těmito Ježíšovými slovy zasáhnout tak, aby ses také nad nimi zhrozil. Pak teprve můžeš slyšet to: “U Boha je všechno možné.”

25.den Mr 10,28-30   Neboj se pro Ježíše něco opustit, vždyť od něj dostaneš už teď daleko víc a nakonec život věčný.

26.den L 19,1-9       Ježíš přichází i k tobě, nech se jím proměnit jako Zacheus.

27.den Mt 21,13     Jaké je tvé srdce? Je spíš domem modlitby nebo doupětem lupičů? Dovol Ježíšovi vyhnat z něj všechnu touhu po bohatství.

28.denL 21,1-4       Příklad, který nás zahanbuje. Pravá chudoba dokáže vždy rozdávat. I František stále dával, i když neměl už skoro nic.

29.den J 12,3-8        Marie projevila Kristu lásku. Láska má nej­větší cenu, má přednost i před chudobou.

30.den J 19,23-24   Ježíš se v největší chudobě narodil, v chudo­bě žil a před svou smrtí prožívá znovu chu­dobu až do krajnosti.

 

VII. Život v pokoře.

Hlavním důvodem, proč se František cítil nevýslovně malým a nehodným, bylo vědomí, že všechno, co je na něm dobré a veliké, pochází jedině od Boha a Bohu také patří. Říkal: “Prosím všechny své bratry, aby se snažili být ve všem pokorní, aby se nevychloubali, ani nebyli samolibí, ani v duchu pyšní na dobrá slova nebo skutky, a vůbec na nic, co Bůh dobrého tu s tam v nich a skrze ně udělá, promluví nebo způsobí…”

1.den Mt 3,11          Jan Křtitel tě učí pokoře. Je největší z těch, kdo se narodili ze ženy (Mt 11,11), ale jasně si uvědomuje, že není hoden Ježí­šovi ani zout obuv.

2.den Mt 3,14-15    Jan přijal i službu, pro kterou se necítil hoden. Pokora musí být provázena poslušností Boží vůli, jinak to není pravá pokora.

3.den J 3,30             Tato slova Jana Křtitele říkej i ty, v každé situaci, při každé práci, v úspěchu i neúspěchu.

4.den Mt 5,13          Ne zlato nebo stříbro, jen něco tak prostého a obyčejného, ale přesto potřebného.

5.den Mt 5,23          On má něco proti mě, já proti němu třeba nic, za nic nemohu a přesto se mám já jít smířit? Ano, i to žádá pokora.

6.den Mt 6.1-4         Pokora činí dobro ve skrytosti.

7.den Mt 7,1-5         Pokora nejdříve hledá a vyndává ten trám.

8.den Mt 8,8                  Uvědomuješ si stejně jasně jako ten setník, že ani ty si nezasloužíš, aby Ježíš k tobě přicházel?

9.den Mt 10,42        Neboj se prosit někoho o službu. Dáš mu tím příležitost získat odměnu.

10.den Mt 11,25     Buď tím maličkým.

11.den Mt 11,29     Ježíš tě volá, abys šel k němu. Od něj se můžeš učit té pravé pokoře.

12.den Mt 12,19-20    I tato slova ukazují na Ježíšovu pokoru. Uč se jí od něj.

13.den Mt 13,31-32   Jen tehdy, budeš-li si vědom toho, že jsi menší než všichni ostatní, může Bůh způsobit, že vyrosteš v jeho očích.

14.den Mt 15,27     Ta žena si o sobě nic nemyslela, a přesto prosila. Jednej jako ona.

15.den.Mt 20,1-16       “Dělali jen hodinu a jsou na tom stejně jako my…” Takto pokora nemluví.

16.den Mt 20,25-28    Jasné pokyny i pro tebe.

17.den Mr 4,26-29  Kdo má pokoru, nemusí se snažit o svatost. Země (pokora) sama od sebe plodí úrodu.

18.den Lk 1,26-38   Pokora není prostoduchá. Maria se ptá: “Jak se to stane?”

19.den Lk 1,46-55   Maria v pokoře vidí sama sebe i to, co s ní Bůh udělal. Uč se také tak dívat sám na sebe.

20.den Lk 2,7           Dívej se na pokoru Božího Syna.

21.den Lk 5,8           Petr při setkání s Ježíšem vidí sám sebe v pravém světle. I pro tebe platí, že čím víc se přiblížíš Kristu, tím jasněji uvidíš i sebe.

22.den Lk 14,7-11        Dokážeš se tím skutečně řídit a necítit se dotčen, když tě dopředu nepozvou?

23.den Lk 17,7-10   Uč se před Bohem být v tomto postoji.

24.den Lk 18,9-14   Nejsi snad ten, kdo si na sobě zakládá, že je spravedlivý?

25.den J 7,18                 Hledáš vždy i ty slávu toho, který tě poslal — slávu Kristovu?

26.den J 13,3-5        Taková byla pokora Božího Syna. Byl si vědom toho, kdo je, a přijal službu otroka. Dokážeš ho v tom následovat?

27.den J 13,6-7        Žít v pokoře znamená žít i v poslušnosti. Nelze být pokorný a přitom odporovat Kristu.

28.den Mt 23,5-12  Ježíš ti zde říká jasně, jak máš jednat a čeho se máš varovat.

29.den Mt 26,33     Nesmýšlíš o sobě někdy podobně jako Petr?

30.den Mt 27,28-30    Nejvyšší Pán a vzal na sebe i toto. Větší pokoru si ani nelze představit.

 

VIII. Život v čistotě a pokání.

Čistota srdce je stav, kdy se člověk nenachází v područí hříchu, neotročí mu. František vyhlásil boj všem vášním, aby je dostal pod kontrolu. Kdo se totiž nechá ovládnout vášní, ztrácí rozum, svou kontrolu s jedná podle těla a ne podle Ducha.

1.den Mt 5,8            Díky čistotě srdce viděl František Boha i ve všem stvoření.

2.den L 3,7-14          Jan ti vysvětluje, co konkrétně znamená žít v pokání.

3.den Mt 14,3-11    Hřích proti čistotě je často počátkem i nejhorších hříchů. I ty, stejně jako Jan, máš v tomto světě být svědkem čistoty proti hříchu.

4.den L 1,26-38       Matka nejčistší je i pro tebe příkladem a přimlouvá se za tebe.

5.den Mt 4,18-22    Ježíš stejně volá i tebe,

6.den Mt 9,9            Ježíš tě nevolá pro tvé zásluhy, volá tě, i když jsi hříšník.

7.den Mt 9,12-13    Uvědom si, že jsi slabý, nemocný, hříšný. Jen takové Pán volá.

8.den L 18,43           Ty jsi ten slepý, tvou nemoc, hříšnost, duchovní slepotu Ježíš uzdravuje, abys i ty mohl jít za ním.

9.den Mt 8,34          Není v tvém životě nějaké oblast, kam nechceš Pána pustit, kde si spíš přeješ, aby odtud odešel?

10.den J 4,40-42      Pros Pána, aby u tebe zůstal, v celém tvém živo­tě. Pak budeš věřit nejen proto, že jsi o Ježí­šovi slyšel, ale sám se přesvědčíš, kdo je.

11.den Mt 5,27-30       S pokušením proti čistotě je třeba bojovat tvrdě a nekompromisně.

12.den Mt 19,3-9    Pros za věrnost pro manžele.

13.den Mt 19,10-12    Pros ze věrnost pro kněze, řeholnice a řeholníky.

14.den Mt 7,13-14       K životu nevede pohodlná cesta.

15.den L 9,23           Zapřít sám sebe není lehké, ale kvůli Ježíšovi to stojí za to.

16.den L 9,57-58     Taky říkáš: “Budu tě následovat…”, ale víš, co to všechno znamená?

17.den L 9,61-62     Jsi pozván k úplně novému životu, nevracej se zpět k tomu starému, co jsi opustil.

18.den J 12,26               Sloužit Ježíšovi nelze bez, úplného následování.

19.den L 13,1-5       Pokání – jediná cesta k životu.

20.den L 14,26         Láska k Ježíšovi musí mít přednost před všemi vztahy mezi lidmi..

21.den L 14,27         Chceš být opravdu Ježíšovým učedníkem? Bez kříže to nejde.

22.den L 14,28-32   Spočítej náklady. Jsi opravdu ochoten do ná­sledování Krista investovat tolik, kolik je potřeba?

23.den L 14,33         Jsi ochoten rozloučit se opravdu se vším?

24.den Mr 1,14-15 Ježíš tě jasně volá k pokání.

25.den J 10,9                 Ježíš je spása. Když jdeš za ním, jsi v bezpečí a on se o tebe postará.

26.den J 10,14-15         Pastýř, který tě dokonale zná a miluje tě až k smrti.

27.den Mt 11,28-30    To vše říká Ježíš teď právě tobě.

28.den J 8,12           Přislíbení pro každého, kdo následuje Ježíše.

29-den J 15,5                 Nezáleží tolik na tvém snažení a tvé námaze, hlavní je těsné spojení s Ježíšem.

30.den J 6,56-57      Eucharistie — způsob, jak se to těsné spojení s Ježíšem uskutečňuje.

 

 1. Život v radosti.

Františkova radost pramení z jistoty, že je Bohem milován a jeho Synem vykoupen. Říká: “Božího služebníka mohou některé věci zmást, ale pak se má rychle ponořit do modlitby a před nejvyšším Otcem setrvávat tak dlouho, až se mu vrátí radost ze spásy.”

1.den L 1,14             V Božím plánu je, abychom měli radost. Otevři se vírou této radosti.

2.den L 1,46-47       Stejně jako Marii i tebe mají veliké Boží skutky povzbuzovat ke chválení a radosti.

3.den L 1,58             Dokážeš se také radovat spolu se svými bratřími z dobra, které jim Pán prokázal?

4.den L 2,10-12       I tobě je zvěstována veliké radost, otevři své srdce této zvěsti, ať se můžeš stále radovat.

5.den Mr 1,14-15    Evangelium = radostná zpráva. Věř této radosti.

6.den J 3,29-30        I ty se musíš menšit jako Jan Křtitel, pak se budeš moci i ty jako Jan Křtitel opravdu radovat z Ježíšova slova.

7.den Mt 5,11-12    Patřím-li Kristu, mohu i na pronásledování odpo­vědět velikou radostí. František to konkrétně popisuje v příběhu o dokonalé radosti.

8.den Mt 5,14-16    Tvá radost má svítit všem jako světlo.

9.den Mt 6,16          Všechno, co děláš pro Boha, dělej s radostí.

10.den Mt 9,15        Ženich Ježíš je s tebou teď, netruchli, ale jásej. Byl sice vzat, ale byl znovu dán, aby zůstal s námi navždy. Půst už proto nemůže být truchlení, ale radost.

11.den Mt 13,44     Chudoba pro Krista nikdy není smutná, naopak přece s radostí jde prodat všechno, co má.

12.den L 10,20         I ty jsi Kristem vykoupen, i tvé jméno je zapsá­no v nebi. Raduj se!

13.den L 10,21         Ježíš je ti příkladem, že i modlitba má být radost, jásot.

14.den L 10,23         Když jsi uvěřil, i ty jsi poznal velké věci. A to je přece důvod k velké radosti.

15.den L 13,17         I ty se raduj!

16.den L 15,3-7       Podobenství o radosti. Pastýř se raduje, sousedé se radují, raduje se celé nebe. Ty jsi tou nale­zenou ovcí, raduj se také.

17.den L 15,23-24   Raduj se, že i tobě Bůh odpustil, raduj se z každé zpovědi.

18.den L 15,31-32        Není v tobě také trochu takové zahořklosti, jako v tom druhém synovi? Plní poctivě své povinnosti, ale nedokáže se radovat, odsuzuje a kritizuje, ale nemiluje.

19.den L 21,28              Vůbec nic tě nemá vést ke skleslosti. Vždyť platí: Raduj se, tvé vykoupení je blízko.

20.den Mt 19,22     Příliš mnoho bohatství k radosti nevede.

21.den J 8,31-36      Hřích zotročuje, bere radost. Ale Ježíš nás osvobodil.

22.den J 15,11         Ježíš má radost, a všechno, co říká, říká proto, abychom i my se radovali.

23.den J 16,20-21   To platí o každém zármutku i o tom, co třeba teď trápí tebe.

24.den J 16,22         Radost, kterou nám dává Ježíš, není radost jen na chvíli.

25.den J 16,24         Opravdová modlitba – zdroj radosti.

26.den Mt 28,8        Ani ty si nesmíš tu radost nechat pro sebe, ale máš ji zvěstovat dál.

27.den L 24,32-33   Teď při modlitbě jde Ježíš s tebou, vykládá ti písma, otevři se mu a tvé srdce se rozhoří radost

28.den J 20,20         I ty jsi uviděl Pána, když jsi uvěřil, vidíš ho v eucharistii, raduj se.

29.den Mr 16,15     I ty máš hlásat všem ne jen morálku nebo filoso­fii, ale radost – radostnou zvěst.

30.den Lk 24,52       Ježíš zemřel za naše hříchy, vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa. Když toto aspoň trochu poznáš, zažiješ i ty tu velikou radost.

 

 1. Život s Marií, Matkou našeho Pána.

Všechny Františkovy modlitby k Marii jsou chvály. František chválí Marii, protože je Matkou Boží, protože nám dala nejvyš­šího Pána za bratra. František se nespokojil pouze s obdivem Panny Marie, vždy byl puzen k bezpodmínečnému následování. Obdiv k Marii vyžaduje následování jejího života.

1.den Mt 1,18        Bůh vstupuje mocně i do obyčejného lidského života.

2.den Lk 1,28         Anděl zdraví a chválí Marii, protože je plná milosti. Podobně i sv. František Marii hlav­ně chválí. Chval ji i ty.

3.den Lk 1,29         Přemýšlej nad Božím slovem, stejně jako Maria rozvažovala nad andělovým poselstvím.

4.den Lk 1,30         Ta slova platí i pro tebe. Ani ty se neboj, vždyť jsi byl pokřtěn a uvěřil jsi, i ty jsi nalezl milost u Boha.

5.den Lk 1,34-35    Maria se ptá ne proto, že by nevěřila, ale aby věděla, co má dělat. Hledej Boží vůli také tak.

6.den Lk 1,38         Uč se od Marie tomuto postoji.

7.den Lk 1,39-40    Maria spěchala posloužit Alžbětě. Spěchej také, abys mohl druhému posloužit.

8.den Lk 1,41         Při setkání s Marií byla Alžběta naplněna Duchem svatým. Setkávej se s Marií, abys jím byl naplněn i ty.

9.den Lk 1,42               Když byla Alžběta naplněna Duchem svatým, první, co začala dělat, bylo to, že velikým hlasem chválila Marii. I tebe chce Duch sva­tý vést podobně.

10.den Lk 1,44       Maria přináší radost Alžbětě a od Alžběty se ta radost šíři i na její nenarozené dítě. I ty máš tu radost, kterou ti přináší Maria, šířit dál.

11.den Lk 1,4         Mariina velikost je v tom, že plně uvěřila Pánu. Tím je ti příkladem opravdové víry.

12.den Lk 1,46       Následuj Marii v chválách, veleb Boha s Marií.

13.den Lk 1,47       Maria zakouší jásavou radost. Té radosti tě chce učit.

14.den Lk 1,48       Tato Mariina slova se splnila. Blahoslaví ji křesťané ve všech stoletích, chválí ji sv. František, ani ty nezůstávej stranou.

15.den Lk 1,49       Bůh učinil veliké věci Marii, celé církvi i tobě. Chval ho za to.

16.den Lk 1,50         Maria je dokladem Božího milosrdenství, které od ní sahá přes všechna pokolení až k tobě.

17.den Lk 1,51-55   Pyšní, mocní a bohatí nejsou schopni Boží milosrdenství přijmout. Staň se poníženým, abys i ty mohl zakusit, Jak tě Bůh nasytí dobrými věcmi.

18.den Lk 2,3-7        Maria nereptala, pokorně snášela svou chudo­bu i chudobu Božího Syna. Nereptáš na nesrovna­telně menší chudobu a nepohodlí, které někdy musíš prožít ty?

19.den Lk 2,19         Přemýšlej o Božím působení v tvém životě jako Maria.

20.den Lk 2,34-35   Možná meč pronikne i tvou duši, když budeš následovat Ježíše. Sneseš to Jako Maria?

21.den Mt 2,11        Když se klaníš Ježíšovi, je Maria vždy blízko.

22.den Mt 2,14        Maria Je vždy připravena ihned poslechnout, opustit všechny své plány na příští dny a jít tam, kam ji Bůh posílá. Dokázal bys to také tak?

23.den Lk 2,48-49   Maria tak dlouho Ježíše hledala a nenapadlo ji zajít do chrámu. Přestože nikdy nezhřešila, nejednala vždy nejrozumněji. Jedná tak zcela lidsky a tím je nám blízká.

24.den Lk 2,50-51   Ani Maria nevěděla všechno a nerozuměla úplně všemu. Ale všechno uchovávala ve svém srdci. Tím je ti příkladem.

25.den J 2,3             Maria se i za tebe přimlouvá. Důvěřuj jí.

26.den J 2,5             Tato slova říká Maria i tobě. Snaž se plnit tento Mariin příkaz – Maria tě vede k Ježíšovi.

27.den J 2,12           Ježíš s Pannou Marií teď ve chvíli modlitby zůstávají s tebou.

28.den Lk 11,27-28      Právě Panna Maria slovo Boží plnila nejdokonaleji. Snaž se jí podobat.

29.den Mr 3,31-35  I ty můžeš být Ježíšovi blízký jako Panna Maria. Stačí být s Ježíšem a plnit Boží vůli.

30.den J 19,26-27   Maria, Matka církve i Matka tvoje.

 1. Život v apoštolátu.

František ví, že nejvyšším darem, jaký může dát Bůh lidem, je víra, naděje a láska. Touží přivést lidi k Vykupiteli. Motivem, proč se František stravoval pro spásu lidí, je Kristův příklad. Naše řehole říká: “…hlásat Krista životem i slovy…“

1.den L 11,33           Kdo vcházejí – máš svědčit o Kristu všem, kdo jsou mimo církev a chtějí vejít.

2.den Mt 5,14          I ty jsi to světlo, se svou vírou se ne­můžeš skrýt.

3.den Mt 5 15                Všem v domě – máš svědčit i všem bratřím v církvi.

4.den Mt 5,16          Naše dobré skutky nemají ukazovat na nás, ale vydávat svědectví o Boží dobrotě.

5.den Mt 12,34        Ať je tvé srdce plné Krista.

6.den L 12 8-9          Vydávání svědectví není jen nějaké tvé dobrovolná činnost, je to základní povinnost křesťana.

7.den Mr 8,38          Před křesťany, hledajícími nebo jen poctivými lidmi se asi nestydíš. Co ale před tímto hříšným pokolením?

8.den Mt 10,27-28  Abys mohl “ve světle a ze střech” hlásat, musíš nejdřív “ve tmě” naslouchat, co ti Pán “do ucha” říká.

9.den Mr 4,3-8         Tři zrna nepřinesla vůbec užitek. Nedej se odradit od vydávání svědectví tím, že to je k ničemu.

10 den L 8 39           Pán prokázal dobrodiní i tobě. Uvědomuješ si to opravdu? Umíš o tom říci druhým?

11.den L 17,10         Uč se takovému postoji i při vydávání svědectví.

12.den L 14,21-23 Ty jsi ten služebník.

13.den L 11 23         I svým mlčením a pasivitou můžeš pracovat proti Božímu království.

14.den L 10,3-5             Máš být chudý a přinášet pokoj jako sv. František.

15 den L 10 8-9       Jak vydávat svědectví? Mezi Ježíšovými pokyny můžeš najít i rady do tvé situace.

16.den L 9,60           Ježíš to říká i tobě.

17.den L 8,47           Někdy po tobě může Ježíš chtít i svědectví, které ti nebude příjemné.

18.den Mr 1,16-18  I z tebe chce Ježíš udělat rybáře lidí.

 1. den Mr 1,38       Kdo chce následovat Krista, musí i vydávat svědectví.
 2. den L 9,13           Okolo tebe tisíce lidí hladoví po Božím slovu a Ježíš říká: “Dejte jim jíst vy.” Sám to nezvládneš, ale s Ježíšem to půjde.

21.den Mt 28,7        I ty jsi poslán se zprávou o Ježíšově zmrtvýchvstání.

22.den Mt 28,8        Běž s radostí!

23-den Mt 28,19     Nemáš jen podávat informace o křesťanství, ale máš získávat učedníky.

24.den L 24,46-49   Setkáváš se ve svých modlitbách s živým Ježíšem? Jestliže ano, pak i ty jsi toho svědkem.

25.den Mr 16,15     I pro tebe platí to “všem”. Nedělej výjimky. František hlásal i zvířatům.

26.den Mr 16,20     Následuj příklad apoštolů a sv. Františka.

27.den J 4,35-38      Neříkej, že ještě není vhodné doba na hlásání evangelia. Podívej se dobře kolem sebe. Pole již jsou bílá ke žním.

28.den J 7,37-39      Nech se naplnit Duchem svatým, aby mohl skrze tebe proudit i k druhým lidem.

29.den J 15,26-27   Pros Ducha svatého, aby tě naplnil a uschopnil ke svědectví.

30.den J 20,21         Nech se naplnit Kristovým pokojem, abys mohl hlásat radostnou zvěst. Ježíš tě posílá.

 

XII. Život v bratrském společenství.

Ve vztahu ke Kristu nachází František sílu k lásce ke všem tvorům: k lidem, protože je Kristus vykoupil, k hříšníkům, neboť jim Kristus věnoval tu největší péči, k chudým, pokorným a trpícím, neboť jim Kristus dával přednost. František říká: “Kdekoli bratří jsou nebo se setkají, ať se k sobě chovají jako v rodině. Ať jeden druhému projeví bez obav své potřeby, neboť živí-li a miluje matka svého syna podle těla, tím víc má každý milovat a pečovat o svého bratra podle ducha.”

1.den Mt 23,8                Jaký má být náš vzájemný vztah říká Ježíš jasně.

2.den Mt 6,9            Ježíš tě učí říkat Otče náš, ne pouze Otče můj.

3.den J 13,34-35      Bratrská láska – základní požadavek křesťanství. Sám Ježíš je ti v tom příkladem.

4.den J 4,9                Ježíš ti ukazuje, že bratrská láska musí pře­konávat všechny hranice dané lidskými zvyky a předsudky.

5.den Mr 2,15-17    Bratrská láska má zahrnovat i hříšníky i lidi opravdu zlé a špatné.

6.den Lk 15,1-7        Ježíš se hříšníkům nevyhýbá, naopak, hledá je a raduje se z jejich obrácení. Následuj ho.

7.den Lk 15 30-32   Neříkáš také někdy: “tenhle tvůj syn …”? A zatím je to ale tvůj bratr.

8.den Lk 19,1-10     Pozná-li hříšník v tvé lásce k němu odlesk Ježíšovy lásky, může ho Ježíš změnit jako Zachea.

9.den Mt 18,15-17  Bratrská láska nepřehlíží chyby druhých, někdy je nutné i napomenout, ale vždy nejdřív jen mezi čtyřma očima.

10.den Mt 7,1-5      Tu třísku v oku svého bratra tam nemáš nechat, ale nejdřív musíš odstranit to břevno své pýchy a odsuzování.

11.den Mt 18,21-22    Ježíš požaduje odpuštění přesahující všechny lidské představy.

12.den Mt 18,23-3       Kdo nechce odpustit svému bratru, nedokáže přijmout ani Boží odpuštění.

13.den Mt 5,23-24  Má tedy bratrská láska mít přednost před eucha­ristií? Ano, protože bez usmíření s bratrem nemůžeš eucharistii opravdově slavit.

14.den Mt 5,43-48       Jak mám milovat nepřátele, když ani k nejbliž­ším nedokážu mít vždycky bratrský vztah? Jen Ježíš ti k tomu může dát sílu, pros o ni teď při modlitbě.

15.den Lk 9,51-55   Nemusí Ježíš taky někdy brzdit tvůj “spraved­livý” hněv?

16.den Lk 10,25-28Láska k Bohu musí být vždy spojena s láskou k bližním.

17.den Lk 10,29-37      Láska nesmí zůstat jen u slov. František se stará o malomocné. Jdi a jednej podobně.

18.den Lk 16,19-31Nejsi také podobně slepý k potřebám svých bližních jako ten boháč?

19.den Mt 15,30-31    Lidé, kteří měli bratrskou lesku k nemocným, mohli Boha velebit.

20.den Lk 14,12-14      Můžeš něco konkrétního udělat pro někoho chu­dého, chromého, slepého…?

21.den Mt 25,31-46    Dokážeš vidět Ježíše v těch, kdo potřebují pomoci?

22.den ttr 10,21      Bez chudoby nelze mít opravdu bratrský vztah k chudým.

23.den Mt 18,10     Mysli na lidi kolem sebe. Není mezi nimi někdo maličký, kým pohrdáš?

24.den Mr 10,42-45    Bratrská láska se nevyvyšuje, ale slouží.

25.den J 13,12-15   Žádná služba druhým není pod tvou úroveň.

26.den J 2,1-11        K bratrskému společenství patří nejen společ­ná modlitba nebo služba, ale i společné pro­žívání radostných chvil života.

27.den Mt 18,19     Veliké zaslíbení pro každé společenství, kde je opravdová bratrská láska.

28.den Lk 13,34       Ježíšova láska nás chce shromáždit, aby i mezi námi byla láska. Nebraňme se mu.

29.den J 15,12-17   Ježíš tě vyvolil a určil k lásce.

30.den J 21,9-13      Církev – bratrské společenství, kde je Ježíš stále mezi námi.

 

Napsat komentář