Modlitební úmysly SFŘ 2017

pro tisk: Modlitební úmysly SFŘ 2017 

Leden 2017

Připojujeme se k modlitbám dětí a františkánů z Aleppa a prosíme za mír a za ukončení občanských a náboženských válek na Středním východě a všude ve světě.

 

Požehnaný jsi náš Bože, Králi světa, neboť vkládáš do srdcí lidí touhu po míru, bratrství a lásce, která nakonec přemůže zlo a nenávist.

 

Únor 2017

Modleme se za sebe, abychom dokázali bratrsky přijímat migranty, kteří utíkají ze své vlasti před válkou a bídou a s důvěrou hledají nový domov v Evropě.

 

Požehnaný jsi náš Bože, Králi světa, který jsi nám  uložil lásku k bližnímu jako přikázání evangelia. Ty otevíráš naše srdce, abychom dovedli vidět své bližní i v těch, kteří svým příchodem narušili naši touhu po klidném a blahobytném životě v bohaté zemi.

 

Březen 2017

Modleme se, aby postní doba proměnila naše nitro a prohloubila naši víru v Krista umučeného a    vzkříšeného, který s námi setrvává ve svaté eucharistii.

 

Požehnaný jsi náš Bože, Králi světa, neboť z tvé vůle tvůj Syn vzal na sebe břemeno trestu za lidský hřích, svou smrtí na kříži nás vykoupil a stále mezi námi setrvává ve svaté hostině lásky.

 

Duben 2017

Modleme se za naše sestry a bratry, kteří víru nenašli nebo ztratili. Ať žijí poctivě podle svého svědomí a dosáhnou pokoje a ať u nás nacházejí pochopení pro úspěchy i prohry svého života.

 

Požehnaný jsi náš Bože, Králi světa, který vedeš životy i těch, kteří v tebe nevěří, který je miluješ

a chceš, abychom i my je milovali, a nás se ptáš, jak tento příkaz lásky naplňujeme.

 

Květen 2016

Modleme se, aby v našich srdcích znovu ožila ta krásná lidská láska muže a ženy, která kdysi prozářila naše životy.

 

Požehnaný jsi náš Bože, Králi světa, neboť z tvé vůle nachází člověk lásku v očích a srdci druhého,  a tato láska je požehnáním našeho života, prozařuje naše dny a ukládá se jako poklad v našem srdci a v naší paměti.

 

Červen 2017

Modleme se, aby mladí lidé při hledání své cesty víry nacházeli svůj vzor v našem sekulárním řádu a aby také dokázali přijmout jeho závazek.

 

Požehnaný jsi náš Bože, Králi světa, kterýs dal kdysi bratru Františkovi odvahu hledat novou cestu víry ve tvé církvi, a toto hledání má pokračovat i dále, přinášet své ovoce a přitahovat hledající mladé lidi.

  

Červenec 2017

Modleme se za to, abychom v tomto stvořeném světě, jehož zákonitosti odhaluje síla lidského rozumu, stále viděli dílo Boží moudrosti.

 

Požehnaný jsi náš Bože, Králi světa, který dáváš svého ducha i těm, kdo bádají nad složitou harmonií stvořeného světa a vedeš je k  poznání, že za ní je skryt Stvořitel veškerenstva.

 

Srpen 2017

Modleme se, abychom neztratili lásku ke své vlasti a svému národu, abychom jako závazek víry přijímali povinost péče o přírodu a o svou zemi, kterou jednou odkážeme budoucí generaci.

 

Požehnaný jsi náš Bože, Králi světa, který jsi nám dal tak krásnou a bohatou zemi, na níž žijeme a za kterou odpovídáme, aby z její krásy žily i naše děti.

 

Září 2017

Modleme se za své děti, abychom jim dokázali předat krásu a moudrost, kterou my sami jsme poznali na své cestě životem.

 

Požehnaný jsi náš Bože, Králi světa, který jsi nám svěřil naše děti, bychom za ně odpovídali tobě, církvi i své vlasti, a vychovali z nich lidi krásné, moudré a dobré.

 

Říjen 2017

Modleme se, aby naše rozhodnutí jít cestou evangelia v sekulárním františkánském řádu přitahovalo i další naše bratry a sestry, mladé i staré. Modleme se za všechny tři řády sv. Františka a nová řeholní povolání.

 

Požehnaný jsi náš Bože, Králi světa, který jsi nám dal poznat radost z bratrství víry v rodině členů sekulárního řádu a v široké františkánské rodině.

 

Listopad 2017

Modleme se, abychom zbaveni úzkosti s nadějí hleděli ke konečné hranici svého života. Modleme se za zemřelé bratry a sestry ve františkánské rodině.

 

Požehnaný jsi náš Bože, Králi světa, který jsi pánem času a jediný znáš dobu trvání našeho života  a dle své moudré vůle povoláš jednoho dne naši duši na věčnost.

 

Prosinec 2017

Modleme se za sebe, abychom při všech strastech a prohrách, které život přinesl, neztratili nic

z ideálů, které jsme měli v mládí, abychom děkovali za vše,co přinesl tento rok a s důvěrou hleděli do roku 2018.

 

Požehnaný jsi náš Bože, Králi světa, který nás obdarováváš dary Ducha a chceš, abychom je užívali dle tvé vůle pro blaho svých bližních a celé církve.

 

                                                                       *******

Pokud se takto modlíme ve společenství, je vhodné na závěr připojit modlitbu sv.Františka, kterou máme v kancionále jako píseň č.928 (Učiň mě, Pane, nástrojem)

Napsat komentář