Napomenutí sv. Františka

Napomenutí přeložená v odkazech  (napomenutí v pořadí 1 – 12)

Napomenutí SVATÉHO FRANTIŠKA – O těle Páně

Napomenutí SVATÉHO FRANTIŠKA (připravil br. Cyril Jaroslav Brázda, OFM) Napomenutí sv. Františka 1. O těle Páně Pán Ježíš říká svým učedníkům: Já jsem cesta, pravda a život; nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. 2 Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho. 3 Filip mu řekl: …

Žádný komentář

Napomenutí sv. Františka – O zlu vlastní vůle

Napomenutí 2  O zlu vlastní vůle 1 Pán řekl Adamovi: Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez [310]. 2 Z každého stromu zahrady mohl jíst, protože dokud nejednal proti poslušnosti, nezhřešil. 3 Ten totiž jí ze stromu poznání dobra, kdo si přisvojuje vlastní vůli a chlubí se dobrem, …

Žádný komentář

Napomenutí sv. Františka – O dokonalé poslušnosti

3. O dokonalé poslušnosti 1 Pán v Evangeliu říká: Kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem [311]; 2 a Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho [312]. 3 Ten člověk opouští všechno, co má, a ztrácí své tělo, který sám sebe v poslušnosti zcela vydává do rukou svého představeného [313]. 4 …

Žádný komentář

Napomenutí sv. Františka -Ať se nikdo nepyšní, ale ať se chlubí křížem Páně

5. Ať se nikdo nepyšní, ale ať se chlubí křížem Páně 1 Podívej se, člověče, jak skvělé postavení ti určil Pán Bůh, neboť tě stvořil a učinil k obrazu svého milovaného Syna, co se týče těla, a k [jeho] podobě [320], co se týče ducha [321]. 2 A všechno stvoření, které je pod nebem, každé …

Žádný komentář

Napomenutí sv. Františka – Ať si nikdo nepřisvojuje představenství

4. Ať si nikdo nepřisvojuje představenství 1 Nepřišel jsem, abych si nechal sloužit, ale abych sloužil [318], praví Pán. 2 Ti, kdo jsou ustanoveni nad ostatními, ať se tím představenstvím chlubí tak, jako kdyby byli určeni ke službě umývání nohou bratřím. 3 A o co více se znepokojují, když jim bylo odňato představenství, než kdyby …

Žádný komentář

Napomenutí sv. Františka – O napodobování Páně

6. O napodobování Pána 1 Pohleďme, bratři, všichni na dobrého pastýře, jenž pro spásu svých ovcí podstoupil utrpení na kříži. 2 Pánovy ovce ho následovaly v trápení i pronásledování, v pohanění i v hladu, ve slabosti i v pokušení a ve všem ostatním; a za to od Pána obdržely věčný život. 3 Proto je velkou …

Žádný komentář

Napomenutí sv. Františka – Po poznání následujte Krista dobrými skutky

7. Po poznání ať následují dobré skutky 1 Apoštol praví: Litera zabíjí, ale duch oživuje [326]. 2 Ti jsou zabiti literou, kdo touží pouze znát slova, aby byli mezi ostatními považováni za moudřejší a mohli získat velké bohatství, které by dali svým příbuzným a přátelům. 3 Také ti řeholníci jsou zabiti literou, kteří nechtějí následovat …

Žádný komentář

Napomenutí sv. Františka – O hříchu závisti

8. O hříchu závisti, kterému se musíme vyhýbat 1 Apoštol praví: Nikdo nemůže říci: Ježíš je Pán, než jen v Duchu svatém [327]; 2 a: Nikdo nečiní dobro, není ani jeden [328]. 3 Kdokoli tedy závidí svému bratrovi nějaké dobro, které Pán v něm mluví a koná, dopouští se hříchu rouhání, protože závidí samotnému Nejvyššímu …

Žádný komentář

Napomenutí sv. Františka – O milování

9. O milování 1 Pán praví: Milujte své nepřátele [čiňte dobře těm, kteří vás nenávidí a modlete se za ty, kdo vás pronásledují a pomlouvají] [330]. 2 Ten totiž opravdu miluje svého nepřítele, kdo necítí bolest nad bezprávím, které mu [nepřítel] působí, 3 ale z lásky k Bohu se trápí nad hříchem jeho duše. 4 …

Žádný komentář

Napomenutí sv. Františka – O Ovládání těla

10. O ovládání těla 1 Jsou mnozí, kteří když hřeší nebo když zakoušejí bezpráví, často obviňují nepřítele nebo bližního. 2 Ale tak to není: každý totiž má svého nepřítele ve své moci; to je tělo, jehož prostřednictvím hřeší. 3 Proto blažený je ten služebník [331], který tohoto nepřítele, vydaného do své moci, bude vždy držet …

Žádný komentář

Jsou přeloženy do češtiny z odkazu Ofs.assisi.sk

O dalších napomenutích

Zbývající napomenutí a komentář k nimm (13-28) jsou uloženy ZDE: spirit_duchovne_napomenutí od cyrila Brázdy OFM (Slovensky).pdf

Napomenutí 13 – 28 s výjimkou napomenutím 27, které jsou chvalozpěvy ctností zahánějících neřesti, vyznívají jako komentář k evangelijním blahoslavenstvím, nebo spíše než variace na první z nich: pokoru čili chudobu v duchu. Poukazují na smýšlení svatého Františka a jeho prvních společníků o požadavcích objetím chudoby, která by svým světlem vytlačila i nejmenší stín přivlastňování a udělala jejich zcela disponovaných
(otevřených) Bohu. Svatý Bonaventura o tom píše: “Ozdoba a Ochránkyně všech ctností – pokora – naplnila Muže Božího (Františka) v hojné míře … Na pokoře, jako moudrý stavitel, položil nejprve svůj základ. Naučil se to od Krista. Říkával, že proto Boží Syn sestoupil z Otcova klína na výsostech do hlubin našeho ponížení, aby vyučoval pokoře, příkladem i slovem, jako Učitel a Mistr. “(→ Legenda maior, 6) …
… A toto je zároveň i klíč ke čtení, porozumění a výkladu napomenut svatého Františka!

 

 

Napsat komentář