Napomenutí sv. Františka – Ať se nikdo nenechá zkazit

11. Ať se nikdo nenechá zkazit špatností druhého
1 Božímu služebníku se nesmí nic znelíbit kromě hříchu. 2 A jakýmkoliv způsobem by někdo zhřešil a služebník Boží by se kvůli tomu znepokojoval a rozčiloval, aniž by to bylo z lásky, hromadí si tresty [332]. 3 Ten služebník Boží, který se kvůli ničemu nerozčiluje a neznepokojuje, žije správně a bez vlastnictví. 4 Blažený je ten, kdo si nic neponechává pro sebe, ale dává, co je císařovo, císaři, a co je Božího, Bohu. [333]

STRUČNÝ KOMENTÁŘ k napomenutí SVATÉHO FRANTIŠKA br. Cyril Jaroslav Brázda, OFM

Svatý František zde varuje před pohoršování se; aby nikoho nesvedla zloba druhého: …všichni bratři, tak ministři a služebníci, jako i ostatní, ať si dávají pozor, aby pro hřích jiného nebo pro špatný příklad nebyly rozrušení ani se nezlobili, protože ďábel chce proviněním jednoho pokazit mnoha … (→ Nreg 5,7)

Toto je však jedna stránka věci; druhá je spočívá v postoji, který svatý František vyjadřuje slovy: … a když vidíme a slyšíme vyslovovat nebo konat špatné zda rouhat se Bohu, my říkejme a jednejme dobře a chvalme Pána … (→ Nreg 17,19) Vystrašit se a rozčilování se “ne z lásky” je hromaděním si viny (→ 11,2) … je vášní, která má formu hněvu a lidským vzpíráním se zlu (→ KKC 1765), že člověk nemá situaci v moci. Takto se zde prozrazuje “první hřích” … což naznačuje i zmínka: “Správně žije a nic nevlastní ten Boží služebník, který se nad ničím nerozčiluje ani neznepokojuje (→ 11,3) … nic si neponechává pro sebe, ale dává, co je … Boží Bohu (→ 11,4); což znamená, že moc a vládu (nad situací) stejně jako veškerý soud přenechává Bohu …
Z formulace Napomenutí vyplývá (→ 11,2), že existuje i “hněv z lásky”, který je vlastně úsilím zadostučinit, aby se napravily chyby a zachovalo dobro spravedlnosti ” (→ KKC 2302); zaměřuje se na především na zlo, které se koná, ne na toho, kdo zlo koná …
Příkladem takové situace je událost vyhnání prodavačů a penězoměnce z chrámu Pánem Ježíšem Kristem, kterou zaznamenávají všichni evangelisté. Svatý Matouš uvádí i Pánova slova: “Je psáno:, Můj dům bude volat domem modlitby. ‘A vy z něho děláte doupě lupičů. “(→ Mt 21,12) a svatý Jan podotýká, že jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: “Stráví mě horlivost pro tvůj dům” (→ Jan 3,17) a když Pán Ježíš Kristus řekl Židům: “Zbořte tento chrám a za tři dny ho postavím” (→ Jan 3,19), Jan evangelista poznamenává: “Když pak vstal z mrtvých, jeho učedníci si vzpomněli, že toto říkal, a uvěřili Písmu i slovu, které řekl Ježíš.(→ Jan 3,22)

Napsat komentář