Napomenutí sv. Františka – O napodobování Páně

6. O napodobování Pána
1 Pohleďme, bratři, všichni na dobrého pastýře, jenž pro spásu svých ovcí podstoupil utrpení na kříži. 2 Pánovy ovce ho následovaly v trápení i pronásledování, v pohanění i v hladu, ve slabosti i v pokušení a ve všem ostatním; a za to od Pána obdržely věčný život. 3 Proto je velkou hanbou nás, Božích služebníků, že svatí vykonali skutky a my tím, že o nich mluvíme, chceme získat slávu a čest.

STRUČNÝ KOMENTÁŘ k napomenutí SVATÉHO FRANTIŠKA br. Cyril Jaroslav Brázda, OFM

Text těchto napomenutí, a zároveň i vysvětlení jejich smyslu, najdeme v Perugijskej legendě (z let 1275 – 1300), kde se uvádí jako odpověď na žádost novice, který chtěl mít žaltář, ačkoli nevěděl dobře číst, ale čtení mu dělalo radost … ačkoli mu generální ministr dovolil mít žaltář, přece ho nechtěl mít, bez zvláštního Františkova souhlasu, neboť slyšel, že světec nechce, aby bratři byli žádostivi vědy a knih, ale učí je aby se zapálili touhou po čisté a svaté prostotě, po duchu modlitby a paní Chudobě – ​​ctnostech, které formovaly prvních svatých bratří. (→ LPE 70)

Svatý František, v odpovědi novicové, prozrazuje své rytířské smýšlení a říká řečí srozumitelnou době, ve které byly aktuální křižácké války: “Císař Karel, Orlando a Olivier, všichni palatina a stateční bojovníci, byli odvážní v bojích a pronásledovali nevěřících v potu a námahách až na smrt a získali nad nimi slavné a pamětní vítězství, a nakonec, tito svatí mučedníci, padli v boji za víru v Krista; dnes je však mnoho takových, kteří jen vyprávěním o jejich činech, chtějí získat čest a slávu u lidí. A v svých napomenutích vysvětlil význam těchto slov, když napsal: “Svatí provedli velké činy a my chceme získat čest a slávu jen tím, že o nich mluvíme a kážeme; poznání vede k domýšlivosti, avšak láska vzdělává. “(→ LPE 72) … a dodal:” Je mnoho takových, kteří se rádi povznášejí k vědomostem, avšak blahoslavený bude ten, kdo se stává neplodným * z lásky k Pánu Bohu. “(→ LPE 73)

Mými rytíři kulatého stolu jsou ti bratři, kteří se skrývají na odlehlých a pustých místech, aby se tím horlivěji věnovali modlitbě a rozjímání; oplakávali hříchy své i jiných. Jejich svatost je známá Bohu, i když často zůstane skryta ostatním bratřím a lidem ... a výrok Písma: “Neplodná dostane sedm dětí a matka mnoha synů vadne”, vykládal tak, že tou * neplodnou je horlivý řeholník, vzdělávající sebe i jiných svatými modlitbami a ctnostmi. “A tato slova často bratrem opakoval, především na kapitule konané při kostelíku Panny Marie Andělské v Porciunkule, v přítomnosti ministrů a ostatních bratrů … (→ LPE 71)

Napsat komentář