Napomenutí sv. Františka – Po poznání následujte Krista dobrými skutky

7. Po poznání ať následují dobré skutky
1 Apoštol praví: Litera zabíjí, ale duch oživuje [326]. 2 Ti jsou zabiti literou, kdo touží pouze znát slova, aby byli mezi ostatními považováni za moudřejší a mohli získat velké bohatství, které by dali svým příbuzným a přátelům. 3 Také ti řeholníci jsou zabiti literou, kteří nechtějí následovat ducha svatých písem, ale spíše touží znát pouze slova a druhým je vysvětlovat. 4 Avšak oživeni duchem Božích písem jsou ti, kteří každé písmeno, které znají a touží znát, nepřipisují [svému] tělu, ale slovem i příkladem je vracejí nejvyššímu Pánu a Bohu, jemuž náleží každé dobro.

STRUČNÝ KOMENTÁŘ k napomenutí SVATÉHO FRANTIŠKA br. Cyril Jaroslav Brázda, OFM

… Litera usmrcuje ty, kteří touží vědět pouze slova, aby je mezi ostatními považovali za moudřejší … (→ 7,2) … Duch Božích Písem však oživuje ty, kteří žádné z nich, které znají a touží poznat, nepřipisují tělu (čili: pýše života, samolibosti, marné slávě), ale slovem a příkladem ho vracejí nejvyššímu Pánu Bohu … (→ 7,4)

Tato Napomenutí jsou tematicky podobné předchozím (→ Napomenutí 6) a ukazují v čem viděl svatý František nebezpečí vzdělanosti: mnohých dělá učenost neučenlivými, protože jim jistá tvrdošíjnost nedovoluje podřizovat se cvičením- 8 -pokory (→ 2Cel 194) … a chtěl také, aby bratři měli  lepší lásku, než  dychtivost vědy (→ 2Cel 195)

… Říkával to ne proto, že by pohrdal posvátnou vědou a hleděl na ni podezíravě; naopak upřímně si ctil učených mužů, kteří byli v Řádu, a všech vzdělaných lidí; vždyť je pravdou, co napsal v Zákonu: “všech teologů a těch, co nám slouží Božími slovy, máme ctít a vážit jako ty, co nám dávají ducha a život. “Předvídal však … že mnozí, pod záminkou vyučování jiných, opustí své povolání, totiž čistou a svatou prostotu, svatou modlitbu a naši paní Chudobu. A stane se, navzdory jejich očekávání, že se stanou zbožnejšími a že se rozpálí se láskou k Bohu zkoumáním Písma, právě tím se stanou vnitřně chladnými a jakoby prázdnými, protože zahodí příležitost prožít svůj ideál … (→ LPE 70) … ujišťoval také, že od sebepoznání k poznání Boha snadno dospěje ten, kdo Písmo pokorně, ne opovážlivě, zkoumá * (→ 2Cel 102) … a říkával, že “Natolik člověk ví, nakolik koná; natolik je řeholník dobrým kazatelem, protože sám podle toho žije “. Neboť je řečeno: “Dobrý strom znát po ovoci.” (→ LPE 74)* Přemýšlí (→ Lk 2,19)

Napsat komentář