PŘIDEJ SE KE SPOLEČNÉ MODLITBĚ – LITANIE V ČASE SUCHA

Pane, smiluj se,                                                                                 Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se,                                                                               Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se.                                                                                 Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče,                                                                   smiluj se nad námi.

Bože, Synu, Vykupiteli světa,

Bože, Duchu svatý,

Bože, v Trojici jediný,

Bože, svrchovaný Pane nebe i země,                                                smiluj se nad námi.

Bože, v němž žijeme,

Bože, bez něhož hyneme,

Bože, jenž stanovuješ hranice moří,

Bože, jenž řekám cestu vyměřuješ,

Bože, jenž potoky a prameny naplňuješ,

Bože, jenž páry na výsosti shromažďuješ,

Bože, jenž páry na výsosti rozptyluješ,

Bože, jenž nebe oblaky pokrýváš,

Bože, jenž rosu a déšť ve své moci máš,

Bože, jenž vláhu sesíláš a odnímáš,

Bože, jenž jediný vznik a vzrůst dáváš,

Bože, jenž jsi Izraelitům na poušti vyvedl vodu ze skály,

Bože, jenž jsi Ismaele na poušti vodou občerstvil,

Bože, k němuž své ruce s důvěrou vzpínáme,

Bože, jehož o pomoc pokorně vzýváme,

Bože, jenž potřeby naše znáš,

Bože, jenž o blaho naše dbáš,

Bože, jehož moudrost je nevyzpytatelná,

Bože, jehož slitovnost je nevýslovná,

Bože Otče náš,

Milostiv nám buď,                                                                            odpusť nám, Pane.

Milostiv nám buď,                                                                            vyslyš nás, Pane.

Ode všeho zlého                                                                                vysvoboď nás, Pane.

Od každého hříchu

Od nepříznivých větrů

Od palčivého vedra

Od záhubného sucha

Od hrozícího nedostatku od sucha

Od hrozícího nedostatku píce

Od hrozícího nedostatku vláhy

Od neúrody, drahoty a hladu

Od reptání proti Tvé prozřetelnosti

Od nedůvěřivosti a malomyslnosti

Od rouhání a zoufalství

Od věčné smrti                                                                                  vysvoboď nás, Pane.

My hříšníci                                                                                        prosíme Tě, vyslyš nás.

Abys nám odpustil,

Aby ses nad námi smiloval,

Abys naši úzkost zapudil,

Abys naši důvěru upevnil,

Abys pokryl nebe mraky,

Abys svlažil pole a louky,

Abys občerstvil háje a sady,

Abys napojil žíznivou zemi,

Abys naplnil potoky a řeky,

Abys dal, zachoval a požehnal úrodu,

Abys osvědčil svou moudrost,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,                                        smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,                                        smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,                                        smiluj se nad námi.

Kriste, uslyš nás.                                                                               Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás,                                                                             Kriste, vyslyš nás.

Pane, smiluj se.                                                                                 Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se.                                                                               Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se.                                                                                 Pane, smiluj se.

Otče náš….

Pomoc naše ve jménu Páně,

neboť on stvořil nebe a zemi.

Bože, shlédni a pomoz,

Pane, pospěš nám pomáhat.

Staň se Tvé milosrdenství,

jak doufáme v Tebe.

Sešli nám svou pomoc ze svatyně,

ze Sionu opatruj nás.

Modleme se:

Bože, který býváš hříchem rozhněván, ale pokáním usmiřován, shlédni milostivě na naše prosby a vzdal od nás metlu svého hněvu, kterou jsme si zasloužili svými hříchy.

Bože, jenž jsi vyvedl izraelskému lidu vodu ze skály, smiluj se, prosíme, také nad námi a sešli nám dostatečný déšť.

Bože, jehož moc a láska se nemění, vyslyš naše pokorné prosby, jako jsi tehdy vyslyšel Eliáše. Svlaž žíznící zemi, pole, louky, sady a vinice vydatným deštěm,

abychom mohli, zbaveni úzkostí s vděčným srdcem velebit Tvoji dobrotu. Tvá moudrost je nevyzpytatelná a Tvá dobrotivost nekonečná. Slituj se tedy nad námi a vylej své požehnání, zachovej úrodu, otevři prameny svého milosrdenství, z hrozícího nebezpečí nás vytrhni a z neúrody, drahoty a hladu nás vyprosti. Kéž nás Tvá dobrota potěší a věrnost Tvého Syna, který řekl:“Proste a dostanete.“, se na nás ukáže. V Tebe doufáme, nedej, abychom byli zahanbeni. Skrze Krista našeho Pána. Amen.

Příspěvek byl publikován v rubrice formace národní se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář