Sekulární františkánský řád – význam slov

Přednáška sekretáře SFŘ na setkání služebníků MBS v Brně Petrinu ve dnech 29.1-30.1.2016

Tento týden proběhla schůzka zástupců SFŘ v ČR s mons. Janem Graubnerem. Co arcibiskup očekává od SFŘ? “Vaším úkolem je po staletí stejný – být opravdovými františkány a zachraňovat církev.” Někdy potřebujeme slyšet jednoduché vysvětlení.

Dovolte, moji představu o významu slov několika slov, čí spíše názvů týkajících se našeho řádu. Význam slov Sekulární františkánský řád. Místní bratrské společenství. Národní společenství.

Sekulární …světský; dlouhotrvající. ….. zahrnuta celá tradice terciářů sv. Františka – 800 let růstu i pádů. Františkánskýnapodobujeme spiritualitu sv. Františka z Assisi

Pia XI., “zdá se, … že nikdy nežil jiný člověk, na kterém by tak živě a věrně zazářila podobnost s Ježíšem Kristem a evangelní způsob života, jako tomu bylo u Františka. Proto on, který se sám nazval hlasatelem velikého Krále, byl právem nazýván druhým Kristem, neboť se svým současníkům i budoucím staletím jevil jako Kristus, který znovu ožil. ….

Slovo Františkánský v sobě nese poselství zpřítomňovat CELÉHO Krista, znamená radikální křesťanství, které se obětuje pro druhé a zároveň žije silou modlitby a kontemplace.

Řád je nyní je ním z hlavních bodu generální kapituly v Assisi v roce 2014.

Po více jak 30 letech existence novodobého SFŘ a spousty práce na vytvoření a přeloženíb řehole a konstitucí nastal čas naplnit přání kardinála Hamera z roku 1990: Co si přál prefekt Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života?

Přál si…..aby se na úsvitu třetího tisíciletí opravdu stal SFŘ „vojskem, které se může uplatnit v přední linii v církvi i ve světě při budování lidštější a křesťanštější společnosti

Jsme si opravdu vědomi, že naše společenství má stát v přední linii v církvi, že máme církev zachraňovat, podobně jako I. Řády? Bez skvělých cílů se nikdy nevydáme na pouť. Možná se necháváme příliš rozptylovat širokou nabídkou různých akcí, skupinek, společenstvích, pobíháme v církvi sem a tam a tak podobně jako Jonáš utíkáme před úkolem, který nám dal Pán. Pán nás však povolal do řádu a pro řádový život v místních bratrských společenství. (Řím 12:1)

Místní bratrské společenství

Místní …. Co si představuji pod tímto slovem? MBS slouží v místě, kde působí, slouží konkrétním lidem, zvláště těm, kteří jsou na okraji společnosti v našem okolí. Rozhlížíme se, kde jsou a nabízíme pomoc? V roce 2014 jsme se na semináři shodli, že se jedná o širokou skupinu lidí, singl rodiče, nuzní důchodci, smutné vdovy, děti na ulicích a částečně i bezdomovci. Podstatné pro MBS je sloužit tam kam naše skutečné schopnosti, reálné možnosti v praxi dosáhnou. Je potřeba začít malými skutky. Třeba pouhým častým úsměvem. Díky mnoha jednotlivým terciářům v celé ČR, kteří slouží ve farnostech, na biskupstvích, v nemocnicích, v léčebnách, v charitách, v neziskových organizacích, jako dobrovolníci a jinde, můžeme říci, že se nám tato služba v církvi daří.

…. Nějaký další nápad? Naši sousedé. Ve spolču v naší farnosti šli manželé s ořechy ze své zahrady za svými sousedy o vánocích. Popřáli a dali ořechy, že je mají navíc. Jejich ulice se proměnila v z chladného prostředí na malý a teplý ráj. Vzniklo rodinné prostředí. To je přesně význam slova místní….

Bratrské Co říkají konstituce? ( kap. 1 čl 3/3 ) :Povolání do SFŘ je povoláním žít evangelium v bratrském společenství.

Bratrství je to co má být vidět, slyšet v MBS. Františkánská bratrská láska je to, co nabízí Bůh prostřednictvím MBS, lidem v okolí. Mons. Graubner nás nabádal k tomu, abychom žili co nejvíce spolu, navštěvovali se osobně, přinášeli kousek radosti nemocným a starším osobám do jejich domovů.

Máme takovou výraznou lásku mezi sebou, že lidé řeknou: to je opravdové bratrství? Můj názor: Jestliže nebudeme žít opravdové – obětavé, odpouštějící , solidární – bratrství mezi sebou, nedostaneme od Pána dary v podobě lidí. Pán je dá raději do jiných laických společenství, která sice slovo bratrství nenesou ve svém názvu, ale žijí je. Tam to laiky potáhne víc než k nám. Myslím, že mnohá společenství tuhle lásku mají a je třeba jí více rozfoukat, aby více hořela ve všech společenstvích.

Kde můžeme bratrství projevit nejvíce?

Je nás celkem 838. Profesních členů 781. Nejpočetnější skupina členů SFŘ v ČR je skupina členů s věkem mezi 70 -95 lety, kterých je skoro 300. Naší rozhodující bratrskou činností v budoucnosti je postarat se o těchto 300 rychle stárnoucích bratrů a sester a to takovým způsobem plným lásky, že si toho všimnou i členové jejich rodin a lidé v církvi. Může se o to postarat 481 mladších profesních členů. Pomoci jim důstojně dožít své františkánské povolán. Zvládneme to? To ukáže až čas.

Národní společenství

Otázka k čemu máme Národní radu a národní společenství, může být oprávněná. Národní rada sice plní dobře své úkoly podle konstitucí: Na národní úrovni pořádá minimálně 4 celonárodní programy ročně,   4 x ročně se schází a vyřizuje spousty záležitostí pro 50 MBS, vydává publikace, stará se o webovou propagaci, vykonává vizitace, dohlíží na volby. Proč tedy někteří členové pochybují o její účelnosti?

Můj názor: NR se musí ujmout úkolů oblastní rady ! Ta má (navíc od NR) úkol žít více s MBS.

Národní rada musí být více vidět v MBS, více s nimi žít a ne tam být jen při vizitacích a volbách. Jak? Co byste tomu např. říkali, kdyby vizitace netrvala jen 2 hodiny při mši a společenství? Kdyby vizitátor navštívil během dne rodiny, jednotlivce z řad členů, kdyby se setkal s kandidáty? Přijali byste jej na celý den? Spolupracovali byste s ním?

Jenže my víme, že v tak malém počtu v Národní radě na tak velký úkol nestačíme. Jaké nabízí mezinárodní rada řešení? Vytvořte komise, nebo týmy spolupracovníků, které převezmou část služby NR na sebe. Týmy, které nebudou závislé na volbách do NR. Týmy, které se podle obdarování členů týmů zaměří na specializované oblasti života Národního společenství. Více od někoho jiného….

Uvědomujeme si, že jsme řád. Sekulární řeholníci? My nejsme jen členy MBS, jsme členy Národní i mezinárodního společenství. Jsme celosvětový řád, který podléhá přímo papeži. Nejsme jen místní laické spolčo při klášteru..

Jak ještě se můžeme zapojit? Dál můžeme spolupracovat na nově vznikajícím systému modlitebního řetězce, který by zapojil plošně celé národní společenství. Na jednu mailovou adresu a SMS se mohou psát prosby o modlitby a z této adresy je bude někdo přeposílat na mailovou adresu těch, co se do modlitebního řetězce přihlásí a ti je pak předají těm co mail nemají. Tak se bude mnohem více lidí modlit za druhé. Tak pomůžeme zapojit starší členy do národního společenství, budou žít v pocitu užitečnosti a my budeme mít důvod za nimi na chviličku zaskočit.

Mezinárodní rada

Konstituce …MBS: Bratři a sestry odpovídají společně za život …. všech bratrských společenství po celém světě.

Ale tak daleko ještě vůbec nejsme.

Závěr:

Podle mého úsudku je potřeba opravdověji pracovat na obnově našeho františkánského povolání. Zalévaný strom roste. Pracovat na tom abychom byli radikálně obětavými křesťany a tak přinášeli po františkánském způsobu celého Krista, celého sebe – do svého okolí. Nejdříve to znamená číst více Písmo, modlit se, adorovat, kontemplovat, číst františkánskou literaturu. Číst Zpravodaj. Obnovit své radikální františkánství.. Bratrství znamená žít obětavě pro své bratry a sestry ve františkánské rodině. Žít řádovým životem –žít více jako řád, ne jen jako místní klášterní spolčo. Žít s celou františkánskou rodinou s vědomím té důstojnosti, že jsme řád podléhající přímo papeži.

Při vyhlášení konstitucí napsal generální ministři prvních řádů :Konstituce nám pomáhá vymezit naši identitu a postupně uspořádávat náš život i naše františkánské povolání…..Z moci profese musí Řehole a její konkretizace v Generálních konstitucích představovat pro každého z nás normu každodenního života, počínaje specifickým povoláním a jasnou identitou. Na tomto základě je třeba znovu utvářet naši existenci a nacházet životní program (františkánský evangelní radikalismus) i místo ve společenství církve (bratrské společenství), ze kterých by bylo možné poznávat „proč a jak žít, milovat a trpět“ (Generální konstituce SFŘ, čl. 10).

Myslím, že máme důvody radovat se z toho, jak řád roste od svého vzniku, radost z toho že nás Pán povolal následovat JK podle způsobu sv. Františka. Máme za sebou mnoho modliteb a mnoho obětavých skutků a proto se nemusíme bát uvažovat o tom, jak má vypadat naše identita ve třetím tisíciletí. Nemusíme se bát dát si větší cíl….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGNIZAČNÍ STRUKTURA SEKULÁRNÍHO FRANTIŠKÁNSKÉHO ŘÁDU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář