Serafinská cesta V. 4/1994

Slovo vydavatele. Jiří Tůma. Chceme uveřejňovat více novinek ze života Františkánů. Řádová jubilea, úmrtí. Potřebujeme však zvýšit náklad, abychom udrželi stejnou cenu a proto nabízejte časopis ve farnostech.

Aleluja teď slavně pějme. Petr Alk. OFM. Vstal jsem z mrtvých a jsem stále s tebou. Žal 138 z liturgie Božího hodu. Blažená ta noc, která směla znát hodinu, kdy Kristus vstal z mrtvých. Kristus je na cestě ke svým bratřím, dává se jim poznat, stýká se s nimi na lidské rovině, pije s nimi a jí. Vykročil dopředu, do nového života. Brzy nastane jiný stav věcí. Pak se nimi rozloučí. Během 40 dnů je natolik vyučil, že byli schopni chápat. Do svého druhého příchodu je s námi ve svém Slově, ve svátostech, především v eucharistii, prostřednictvím Ducha svatého. Kristovo vzkříšení zaplašilo smutek a beznaděj, nalezli odpuštění ze své nevěry. I my musíme být svědky až na konec světa.

Maxmilián Kolbe. P. Stanislav Gryň. Mučedník koncentračního tábora. Položil život za otce rodiny. Založil rytířstvo Neposkvrněné. Jiným jeho polem působnosti byli Misie (Japonsko, Afrika)

Františkánská novéna. III – ve stopách apoštolu P. Petr Alk. Houška, OFM. František byl povolán, aby opravil chrám církve. Nechtěl založit řád, ale jeho osobnost přitahovala jak magnet. Často se utíkal k panně Marii do Porciunkule, aby získal její přímluvu. Řeholní kněz benediktýnů mu vysvětlil text Mat 10,9-10 z kázání a František pochopil zcela jasně poselství od Boha. Vzal na sebe poustevnický šat a přepásal jej provazem. Dante Alighieri charakterizoval Františkův krok jako zasnoubení s Paní Chudobou. Pochopil, že nemá žít sám pro sebe, ale prospívat jiným. Začal chodit a vydávat svědectví o svém obrácení (nekázal věrouku). Můj Bůh je mé všechno. A tak přišel Bernard z Quintavale, Petr Canthanii. Jdi a prodej všechno co máš a rozdej chudým. Přišel Jiljí, Sabbatino, Morico, Giovani de Capella, Filip, Angelo. Všichni se zapojili do apoštolského působení. Hledali jen Boží království. Františkáni neoslavují chudobu jako sociální jev, pracují na jejím odstranění. Františkánská chudoba je věc etická a duchovní. Nakonec se dopělo i k tomu, že pravé studium vědy se může stát modlitbou a pokáním (sv.Antonín Paduánský, sv. Bonaventura)

Muž a žena v Bibli. Documents Sv.Claire s Assise. Oz2,16-25 Zasnoubím si tě navěky. František oživoval ctnosti, na které se zapomnělo. Klára k němu tajně přicházela v doprovodu jedné přítelkyně. Ukazoval jí sladkost sjednocení s Kristem. Klára spěchala za svým nebeským ženichem. On rozpálil její srdce. Spolehla se na Františkovo vedení. Ovlivňuje František také naší cestu?

Křížová cesta na památku 14 umučených františkánů. (je uvedena i v jiných pramenech: http://pms.ofm.cz/14_krizova.html)

Sv. Fidel ze Sigmaringen OFMCap. Advokát chudých, misionář, mučedník. 24 dubna. Podle I Vondrušky zpracoval P.Petr Alk.,OFM, Marek vystudoval práva a měl před sebou skvělou kariéru. Poznal však, že jde jen o peníze, zošklivil si své povolání a vstoupil ke kapucínům a přijal jméno Fidel. Sepsal příručku: cvičení v serafinské zbožnosti. Při útocích císařského vojska ve švýcarském kantonu na počátku třicetileté války, napomínal vojsko a všem pomáhal. Nepřátelé jej za to nenáviděli a vtrhli do kostela a zabili jej.(1577-1622)

Spravedlnost nebo láska. P. Tomáš Špidlík. Nikdo tě ženo neodsoudil. Neodsoudím tě ani já. Bůh odměňuje dobré a trestá zlé. Bůh nám odpustil naše viny, ale žádá, abychom i my odpustili. Dříve jsme znali jenom spravedlnost, ke které musíme druhé donutit. Nový zákon zjevuje spravedlnost, kterou na sebe bere každý sám dobrovolně. Donucovat někoho ke spravedlnosti budí nenávist. Kristova spravedlnost budí lásku. Nejvyšší spravedlnost je láska.

František patron ekologie. Jiří Pavlík student KTF UK. František objevil pro své století znovu chudobu. Nechtěl už vlastnit. Přijal odpovědnost, angažovanost, činnou lásku. Proměnil své myšlení. Tak to platí i v ekologii. Musíme uznat svou vinu a z ní vycházející skutky pokání.

Františkánské hlavní trendy devadesátých let. Dominik Valer z časopisu Fraternitas. Větší spolupráce mezi řády. Pevnější návaznost na III. řád a laiky. Důraz na kontemplaci a čtení Písma. Propojení s diecézní pastorací. Hlubší inkulturace. Regalát OFM dodává Spojit kontemplaci s misiií.

Ze života Františkánů. V tomto znamení zvítězíš. Sestra SFŘ. Vadila mi křížová cesta. Svěřila jsem se knězi. Poradil mi, ať si jí projdu tedy sama a pak přijdu znova. U 12 zastavení se mi začala vracet myšlenka: V tomto znamení zvítězíš (kříž). Láska proudící z kříže mne dostala na kolena.

Spolupráce našich a chorvatských sekulárních františkánů. J. Tůma. Postarali jsme se o 100 chorvatských dětí, kteří ztratili ve válce rodiče. Vybrali jsme v MBS dobrovolné dary. Ne moc, ale na vánoční dárky to stačilo.

Sedmdesátiny otce Metoděje Sládka OFM Cap v Olomouci. Narodil se 1924 v Třebíči. 1948 byl vysvěcen na kněze. Byl držen komunist v Želivě. Odsouzen k žaláři ve Valdicích na 7 let. Pracoval pak jako frézař v Třebíči. 1984 odešel do důchodu a 1987 dostal státní souhlas a odešel do komunity bratří ve Fulneku. Sloužil několik let sestrám klariskám – kapucínkám.

Recenze . Světec? Jiří Pavlík student KTF UK. Přečetl jsem si knihu Chuďásek – napsal Kazantzakis. Při četbě jsem měl však dojem, že František je těžký melancholik. To mi nedovolilo si jí vychutnat. Příliš se zdůrazňuje utrpení. To však není vlastní povinnost člověka.

Serafinské Listy 4- 1994 úryvky.pdf

Napsat komentář