Serafínská cesta VI 1/1995

Nový rok 1995 p.Bernard Bartoň OFMCap. Vykročme do nového roku v Božím jménu. Kdo je tento Ježíš? Je králem a přece umývá učedníkům nohy. Je jako ohnivý požár a přece miluje lid. Abychom pochopili všechny protiklady, musíme opustit své dosavadní stanovisko. Opustit vnějšího člověka a nahlédnout do nitra. Modlitba je povznášení mysli k Bohu. Hlavní silou Ježíšova života byla bezmezná oddanost vůči nebeskému Otci. [ První slova (Luk2,49 -nevěděli jste, že musím být u svého Otce) a poslední slova, Otče do tvých rukou poroučím svého ducha]. Je s ním něžně spojen. Chvála Kristu – pozdrav do nového roku.

Stavba z živých kamenů – 8. rok Desetiletí duchovní obnovy, je zasvěcen sv. Antonínovi a sv. Prokopovi. Plán: Budeme rozebírat Desatero.

1.Přikázání desatera. P.ThDr. Jiří Skoblík. Látku prvního přikázání dělí Katechizmus (1993) do 4 oddílů. Hospodinu se budeš klanět a sloužit mu. Jemu jedinému máš sloužit. Nebudeš mít jiné bohy. Nezobrazíš si Boha. Tři božské cnosti mají kořen ve víře v Boha: víra , naděje a láska. Úkony božských cností se dokonávají v modlitbě. Při křtu, biřmování, manželství, kněžství vždy něco slibujeme. Při osobní zbožnosti na sebe bereme další závazky (modlitbu , podporu bližních, pouť). Proslulým závazkem je slib chudoby, čistoty a poslušnosti. Nezobrazovat Boha znamená, že nesmíš redukovat poznanou duchovní skutečnost do svých představ a přání a tak jí ztratil.

O víře v Boha. Mons. ThLic Jiří Reisberger. Na zbožných lidech je jejich víra vidět. Na to nestačí jen v neděli chodit do kostela. Do kostela nechodíme, abychom udělali na druhé dojem. Musíme být opravdoví. Neříkat fráze. Dnešní poutě jsou spíše zájezdy. U všeho je třeba se ptát, co to je a proč to je. Chce to pravdivost a poctivost.

Základy františkánských misií podle prvotních pramenů. P. Leonhard Lehman OFMCap. Lauretánium 26. František žil misijní charisma založené na evangeliu. Jít světem a hlásat dobrou zprávu. Volání k pokání a hlásání pokoje. Jděte bratři s Pánem a jak vám Pán milostivě vnukne, každe všem pokání.

Korespondenční kurz františkánského misijního charismatu (CCFMC) a SFŘ: p. Ben Nenvoort OFMCap generální duchovní asistent SFŘ Tento kurz není jen pro první řád. Je pro všechny, kteří se nechávají prostoupit evangelijním duchem. Pro lidi, kteří potřebují pevný bod ve své mysli a srdci. SFŘ není pro všechny křesťany a není ani pro všechny Františkány. Je pro ty, kdo se opravdu chtějí zavázat žít zbožnost ve svém vlastním životě, žitím řehole v církvi.

Rok sv. Antonína (1195-1995) 800 let. P.Bonaventura (1263): Antonín ti najde zas, co jsi ztratil a co hledáš, celý den a celý čas. Oroduj za nás sv. Antoníne.

Sv. Karel ze Setie OFM. Z dekretu Jana XXIII. Narodil se 14.11.1613 se chudým rodičům. Chlapec měl přirozené nadání a proto ušetřili, aby ho dali na školu. Jenže on školy nedbal. V 15 letech se seznámil s Františkány. Ve 22 letech se stal Františkánem a vynikal cností a důvtipem. Své poznatky s modlitbou a utrpením od bratrů sepsal do „pojednání o cestě meditace a úvahy o svaté kontemplaci“, „O sedmi svátostech“, „Pojednání o životě Ježíše Krista“

Pán je u dveří a klepe. Emerenziaiana Rosato. Stanems se obětmi, pokud kvůli spěchu, lidem a vnějším jevům ztratíme chápání hlubšího smyslu, duchovní citlivost, jemnost ducha. Naše osobnost odumírá. Bůh nám klepe na dveře, abychom si byli blíž. Sv. František a Klára jej k sobě pustili.

Víra u nás dnes. P.Anastáz Opasek, OSB. V církvi je velké rozptýlení. Je třeba použít různých přístupných prostředků, abychom skupiny v církvi udrželi pohromadě. Kritika v církvi má být konstruktivní, a kritik má být pokorný.

Kdy může dialog být úspěšný? P.Lukas Hostink OFM, Japonsko Dialog musí mít kořeny v modlitbě. Vůči ostatním se držet v nižší rovině. Musíme být mezi lidmi. Musíme být čestní a poctiví- být sami sebou. Chápat se iniciativy k přiblížení. Důvěřovat druhým a respektovat je. Připraveni naslouchat. Být zdvořilí a slušní.

Psychologie a první přikázání desatera. PhDr. Irena Lesová OFS Co zahrnuje přikázání miluj Boha? Svět nám byl dán jako cesta se strastmi, abychom si nezvykali, že tu budeme stále. Zlo se projevuje závislostí na majetku, touhou po moci, obdivem k vlastní osobě, otroctvím smyslům. Člověk se rodí s genetickým předpokladem víry. Křtem jsme se stali Božími dětmi. Neboj se tedy a věř.

 

Napsat komentář