Serafínská cesta VI 3/1995

Serafinská cesta byla založena v roce 1982 a navázala na Serafínský prapor a serafínské květy. Současný šéfredaktor Jiří Tůma OFS. V roce 1994 začal vycházet Poutník – část redakce ze Serafínské cesty odešla do Poutníka, protože si představovali časopis jinak. Redakce Serafínské cesty se ujali Iva a David Rejlovi.

Zamyšlení k postní době. P. Bernard BartoňOFMCap. Ježíš je postava skutečná. Narodil se v historicky kontrolované době. Uváděný letopočet Nula byl mylně stanoven mnichem Dionýsem, ale na historickém faktu to nic nemění. Ježíš se nedá vymyslit. Jeho ideály se dají uskutečnit v každé době. Nepotřebuje nikoho z lidí, potřebuje jen Otce. Jeho život je jako báseň z cizí země. Ať jsou postní dny plné zájmu o něj.

Pomni, abys den sváteční světil. 3.přikázání desatera. P.PhDr. Jiří Skoblík. Práce není kletbou, ale není ani smyslem života. Šest dní pracuj a sedmý den odpočiň. Ze soboty se den změnil na neděli, den Kristova vítězství. Dnes se upouští od detailního vypracování pravidel pro neděli. Neděle je tedy školou odpovědného rozhodování.

Křesťanská neděle. Sestra Hana Marie. V uspěchaném světě dostáváme týden, co týden šanci zastavit se, rozhlédnout se, ponořit se ke kořenům vlastního bytí, setkat se s Bohem v intimní rovině. Jenže my jeden druhého svazujeme svými představami, požadavky, přáními, místo abychom neděli využili k osobnímu setkání s Pánem. Přebývejme v neděli s Pánem v jeho Slově, modlitbách, myšlenkách, učme se rozpoznávat jeho vůli vůči nám.

Byl jsem u dvora, byl jsem v klášteře, dostalo se mi církevních hodností, a všude jsem nabyl zkušenosti, že není nic lepšího než být zcela zaměřen na Boha (sv. Norbert)

Základy františkánských misií podle prvotních pramenů – část.3 p. Leonhard Lehmann. Biskup Hugolino byl proti tomu, aby František vykonával misijní cesty, byl toho názoru, že je více důležitý ve své zemi. František však byl misií nadšený. Byl puzen velikou touhou. Byl plný duchovní horlivosti. Duchovní dar je důležitější než tělesná síla.

Půst ve 20.století? Dr.Herbert Madinger, Morálka. Postem říkáme: Pane,na světě už nemám nic, jen tebe. Veškerou energii upíráme k Bohu. Jsi kolečko v soukolí. Půstem vystoupíš a koloběh pozbude důležitosti. Půst má smysl dnes o to více. Potřebujeme odstup od světa. Bůh dal Izraeli i jiný půst (čti Iz58,6 a dál) Posti se od všeho, co ti brání žít s Pánem, vždyť některé dny nemáš ani čas se pomodlit celý Otče náš.

Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou. V popisu františkánské rodiny často zapomínáme na řád Křížovníků, ačkoliv se jedná o jediný český řád s odkazem sv. Anežky České.

Sv. Kašpar Bertoni (1777-1853), zakladatel kněží stigmat. Po válce 1797 se Kašpar s nižším svěcením věnoval péči o raněné. Po té jako mladý kněz se stal pastorem toulavých chlapců. Založil pro ně mariánskou kohortu, papež mu svěřil starost o zbloudilé kněze. V roce 1816 mu byl svěřen kostel Stigmat, při němž založil kolej přísné chudoby. Svatořečil jej Jan Pavel II.

Romantické přátelství mezi Klárou a Františkem p.A Rotzetter. Podle mne k prvnímu setkání těch dvou došlo v letech 1210-1212 kdy Kláře bylo 16 a Františkovi 30. legendy o romantické příchylnosti nemají žádný historický základ, ale obsahují vysoký etos vztahu. Přátelství mezi světci obou pohlaví jsou častá. Dokládají je různé dopisy, ale dopisy mezi Klárou a františkem neexistují.

Čas, spěch a den Páně. PhDr. Irena Lesová OFS. Čas v našem století je uzavřený kruh, ze kterého nelze vyjít. Čas dostáváme. Pokusme se spočinout v náruči dárce času a on naši duši vyléčí.

Ve všem, co děláme, dělat Bohu radost. Nauka P.Bendikta s Canfieldu, mystika kapucínského řádu. Canfield je zámeček v anglickém hrabství Essex. Za vlády Alžběty I. Žila katolická církev v Anglii v podzemí. Benedikt byl vysvěcen tajně. Pak byl v soukromí vytržen k Bohu. Ke kapucínům vstoupil ve Francii. Napsal díla: Život činný. Život kontemplativní, Život mystický. Bůh si přeje, Bůh má rád, Bůh se z tebe raduje. Boží chtění je radost z toho, že jednáme správně. Veškerou svou činností během dne můžeme Bohu dělat radost (i návštěva WC) Z lásky k Bohu mu veškerou činností chceme dělat radost. Jednoduše hledět k Bohu, jednoduše jej milovat. Můžeme si představit vyšší smysl života?

 

Napsat komentář