Serafinská cesta VI 4/1995

SC VI 4 1995.pdf

Zmrtvýchvstalý. P.Bernard Bartoň OFMCap. Ježíš dokázal, že je Pánem života a smrti. Od začátku vyžadoval Kristus od svých učedníků bezvýhradné přilnutí k jeho osobě. (Mat 7,21-23) Tím odsoudil veškerou vnější zbožnost.(prosit o odpuštění a sám neodpouštět, horlivě klečet v kostele a stejně horlivě nenávidět svého bratra, odmítání nosit kříž) Následovník Krista musí úplně změnit svůj život. Zemřít spolu s ním a stát se novým člověkem. Ježíš totiž není pouhým prorokem Boha, on je Bůh sám.

Stavba z živých kamenů – miluj Boha a miluj bližního p. Vojtěch Kodet , Ocarm. Proč Bůh může přikázat lásku? Jakmile omezíme jeho přikázání pouze na rozum a rozhodnutí vůle, nejsme schopni jeho příkazy uskutečnit. Boží láska nám vychází vstříc a my můžeme žít pod stálou Boží přízní. Je třeba naučit se žít v této lásce a otevřít se jí. Otcovská a mateřská láska Boha přináší vědomí vlastní hodnoty, zkušenost přijetí sebe sama, čisté srdce (srdce plné klidu, které žije s Pánem), zbavuje se model, roztříštěnosti života. Lidé lásku nevynalezli, lidé o ní pouze mnoho mluví. Ve skutečnosti ji v mnohém zdeformovali, pokřivili. Skutečná láska se rodí v hloubi Božího srdce.

O lásce k Bohu. Sv. František z Assisi. Nepotvrzená řehole 23 Milujme z celého srdce…V ničem jiném nenacházejme zalíbení, než ve svém Stvořiteli, který je dobro, všechno dobro, celé dobré, pravé dobro, …milostivý, laskavý a milý, ….svatý spravedlivý a věrný…v němž je celé odpuštění….

Základy františkánských misií podle prvotních pramenů –  3.část. František svými osobními misiemi chtěl dát příklad bratřím. Všechny jeho spisy, jsou misijním duchem prostoupeni. Misie vylučují osobní zájem a jsou spojené s osobním nebezpečím. Pastýři musí podstupovat kříž, aby chránili své ovce.

Zamyšlení generálního ministra OFM. Herman Schalück OFM. Obnova kontemplace a modlitby v řádu. Proč mne řehole zavazuje k modlitbám, postu, těžké práci? Být vzhůru a živi v duchu a v srdci je nezbytné pro každého. Pouze když se budeme udržovat bdělí, budeme schopni rozumět Písmu a znamením časů. Bůh se nám zjeví jen tehdy, když na něj budeme čekat.

Kapitoly s dějin českých křižovníků. Jan Nep. Jiřiště, O.Cr. Historie Anežka české. Myšlenky sv. Františka z Assisi našli u nás v roce 1225 své následovníky. Anežka byla v písemném styku se sv. Klárou. Na Františku založila klášter klarisek a 1234 se sama stává řeholnicí. Součástí bylo i špitální bratrstvo, které se stalo velmi oblíbené. (získali darem baziliku Na Poříčí, zemědělské dvory: Borotice, Hloubětín, Rybník) a pak postavili špitál s kostelem sv. Františka na Starém městě v blízkosti Juditina mostu.

Teologie osvobození dnes. Františkánský kardinál Mons. Aloisio Lorscheider OFM. Je to ryzí teologie. Cílem je osvobodit lidi, aby každý mohl jednat správně. Naučit lidi lépe rozumět hospodářskému, sociálnímu a politickému životu a účastnit se jej. Problémem bylo, že jí poznamenal marxismus. Ale v něčem je marxistická analýza ekonomiky dobrá. Nemyslím evropský marxismus. Ten lidi nijak nezměnil. Je potřeba více solidarity.

Blah.Fréderic Jansoone z Ghyveldre OFM. Syn francouzského flanderska. Ve 23 letech vstoupil k františkánům. Byl humanistou, vojenským knězem, konal lidové misie, knihovník a pak 12 let ve svaté zemi kustodem,, pak sloužil v Kanadě,. Ještě ve svých 72 letech objížděl své farnosti. Zemřel 1916 a byl blahoslaven.

Rok sv. Antonína. V Rimini kázal rybám. Dej nám vystoupit na horu svatého života, abychom byli ponořeni do tvého milosrdenství.

Smysl pro posvátné p. ThDr. Tomáš Špidlík, S.I. Jednoduchá mše v domácnosti nebo v kostele s bohatým oltářem? Liturgie je svátostné pokračování Kristovi činnosti v církvi. Církev se vždy starala, aby dala obřadům takový ráz, který by vydal svědectví o tajemné síla Ducha svatého. Nelze zploštit křesťanství na jakýsi druh sociální nauky a čistě lidských vztahů. Liturgie se musí vyhýbat přílišné slavnostnosti, ale i přílišné lidskosti. (B.Království není z tohoto světa Jan 18,36)

Být jako děti PhDr Irena Lesová OFS Hodně kladných vlastností jsme v dospělosti někde ztratili. Jsme podezíraví, neumíme se radovat, neumíme odpouštět, neumíme se zasmát, neustále se staráme, přetváříme se, jsme pokrytci. Jsme daleko od Boha. Nenecháme jako děti, aby se o nás staral náš Otec. Takže více lásky a více radosti.

Síla lásky. Milada Karlová. Povídka o psovi, který se vrátil ke svým pánům a oni vrátili peníze, které za něj dostali, když jej prodali.

Napsat komentář