Serafinské listy V 11/94

Modlita Páně podle P Zieja (komentář k textu): Buď vůle tvá…tak i na zemi – ve všech našich záležitostech, v továrně, na poli, v nás všech, v životě a ve smrti, aby už nebyli mezi námi hladoví, bezdomovci a opuštění, žijící ve tmě a hříchu.

Měsíční zamyšlení. P.Bernard Bartoň OFMCap. Dnešní doba je jiná než v prvním století, kdy žid i pohan věřil v Boha. Dnes jsme znevážili antický postoj. Moderní člověk je duchovně nepřirozený. Schází mu úcta před záhadami bytí. Osvícený člověk se povýšil nade všechno. Měřítkem všeho se stal člověk a nikoliv Bůh. Na formaci moderního člověka se podíleli ariáni, manichejci, averosité, waldenští, viklefovci, husité. Pokusme se my františkáni najít cestu zpět k lásce k Bohu a bližnímu.

Gen. Ministryně SFŘ, Emanuela da Nunzio: Bratrské národní společenství se odlišuje jedno od druhého. Nebylo by dobré stanovovat pro celé SFŘ jednu orientaci. Každé národní bratrstvo si musí určit svou vlastní orientaci. (Assisi 1994)

Chudoba sv. Kláry. P.Juvenál A. valíček OFM.cap. Klára chápala chudobu a úzké poutu s prvním řádem. I dnes je naším společným povoláním kontemplace Krista, hledaného kvůli němu samému a uvědomme si, že potřebujeme jedni druhé. Hledání chudoby by mohlo být katalyzátorem, který by umožňoval bratřím a sestrám setkávat se v pravdě.

Ze života Školských sester. S.M. Lucetta Macíková OSF Skupine sester ze Slovenska odešla pracovat do Ala -Aty v Kazachstánu. Žijí v malém domku a opravují kostel. Mladí jsou tam nevěřící. Pracují tam jako ošetřovatelky v nemocnici.

O V. Konferenci Hnutí charismatické obnovy Rozhovor s br. Česlavem. Čerpal jsem otevřené nadšení pro Krista. Charisma je dar a největší z nich je křest.

Farizeus a publikán. P.ThDr.T.Špidlík S.I. Křesťané mají zachovávat zákon, odpovědět na volání boha skutkem (to je dokonalá modlitba) a jako publikáni vést rozhovor s Bohem a žádat odpuštění.

Duše z japonského hlediska. L. Ambruster S.I. Duše není nic jiného než sám život. Duše zvířat, rostlin a lidí se liší. Budhismus vypráví o koloběhu života. My křesťané věříme ve vzkříšení. Pro budhistu je koloběh života hrozbou, ze kterého se snaží osvobodit, aby spočinul v konečném odpočinku. Křesťané věří, že věčný život začíná už tady na zemi a na koci života spočineme v náruči Boží.

Závist a zbabělost II. PhDr. Irena Lesová OFS. Zbabělost je nepřirozený a neúměrný strach. Projevuje se tam, kde člověk propadá sebelásce. Zbabělec se vyhýbá aktivitě, mít vlastní názor, svaluje vinu na druhé, udává, strká hlavu do písku, odmítá přijmout realitu, je alibista, podlézá, raději snese lež, než bolest svědomí. Jak se bránit zbabělosti? Používat rozum spolu s důvěrou v Boha. Zvažovat své jednání a nepodléhat emocím. Nemyslet jen na svůj prospěch. Žít víru skutky.

Co je CCFMC? Correspondence Course on the Franciskan Misionary. Korespondenční kurz františkánského misijního charakteru.

Poselství z kongresu v Assisi 1994 je stále platné: Začněme se znovu angažovat. Reagujme na vše, co ohrožuje lidskou důstojnost. Naučme se v boji, že naší povinností je rozdávat radost (Pablo Neruda)

Františkánské dny v Opavě. M.V.Žáková OFS . Organizovali minorité. Výstava o životě M. Kolbeho. Koncert arcibiskupské kapely. Beseda s P. S.Weigem OFS.

SL V 11 1994 . pdf

Napsat komentář