Síla jména -Kallistos Ware

Metropolita, biskup dioklijský v Anglii

Výpisky z knihy karmelitánského nakladatelství (ISBN 978-80-7195-722-5)

Když se modlíte, musíte se sami ztišit…vy se musíte ztišit, aby k vám mohla promlouvat modlitba…Správně pochopené ticho – je postoj člověka ostražitého, pozorného, bdělého a především naslouchajícího. – vnitřní klid a ztišení… Stát před Bohem s myslí v srdci po celý život (setrvalý stav) (Teofan Zatvornik)…Modlitba je Bůh, iniciuje jí Bůh. (už nežiji já,ale žije ve mně Kristus – Gal 2,20) (Řehoř Sinajský)…Modlitba je projevem křtu. Kristus a Duch svatý přicházejí, aby přebývali v nejvnitřnější svatyni našeho srdce.
(Řehoř Sinajský) Modlit se znamená přejít ze stavu, kdy je milost v našem srdci přítomná skrytě (nevědomě) do úplného a vědomého vnitřního vnímání. (Xalisto a Ignác Xanthopulský)

Smysl modlitby lze shrnout do věty: Staň se čím jsi (navrať se do sebe samého a objev. naslouchej a přijmi toho, který už tebe vlastní.

Jak?

Nevyčerpatelné množství způsobů: např. “Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou (nad námi)”

Myslete na Ježíše samotného, vyslovujte klidně , pomalu a mírně.. Formuli lze časem i měnit (ne často). Modli se jí často, při různých situacích. (bez přestání se modlete Sol 5,17) Je přitom možný jakýkoliv postoj. Ideální je ve tmě, tichu. Pokud se zdá že usínáte vstaňte a po každé modlitbě udělejte znamení kříže. Je to modlitba pro všechny příležitosti. Nikdy nepřijde nevhod. Modlitba je evangeliem ve zkratce. Skrze modlitbu jsou pravdy evengelia oživovány.

Síla jména

Ve Starém Zákoně (ale i v jiných kulturách) existuje těsná souvislost mezi duší a jménem konkrétního člověka. Znát jméno nějakého člověka znamenalo získat vhled do člověka a jeho povahy… Pavel dostává jiné jméno (Šavel) Mniši dostávali při složení nové jméno, které vybíral představený. Dovolávat se něčího jména, vzývat něčí jméno. To souvisí i s majestátem jména Božího. Ze starého Zákona převzal i nový. V Ježíšově jménu byli vyháněni zlí duchové, uzdravováni lidé. (dále posvěť se jméno tvé, budete prosit ve jménu Otce, křtěte ve jménu, spása je jedině ve jménu Ježíš, při Ježíšově jménu pokleknout a další příklady z Písma).

Jméno je silou, avšak mechanické opakování jména se ničeho nedosáhne. je třeba je vzývat soustředěně, s vnitřní bdělostí, byli si vědomi koho oslovujeme.

Sjednocení

Jakmile se začneme modlit v duchu a pravdě, zjistíme své rozpolcení. Nejsme schopni zabránit těkavému přebíhání časem a prostorem. Chybí nám schopnost soustředit se. Biskup Teofan říká: ” Musíte svou mysl spojit s jedinou myšlenkou, či lépe s myšlenkou na Jediného.” Nebojovat se svými myšlenkami, ale soustředit se na Pána, svěřit se do jeho rukou vzýváním jeho jména. Opakováním jeho jména nám pomáhá oprostit se od škodlivých myšlenek. nevytvářej si však přitom v mysli vizuální obraz Spasitele. Spíše v sobě udržuj pocit, že Bůh stále nahlíží do tvého nitra (Nil Sorský). Připomínej si Ježíše, tím sjednotíš svůj intelekt. (Filoteus Sinajský) Vaše strategie má být pozitivní (nebojujte s přicházejícími myšlenkami, když se mysl zatoulá v klidu jí vrať zpět bez podráždění a to znovu a znovu). Ať je Ježíšova modlitba, modlitbou lásky, jako projev vřelé a láskyplné důvěry v Ježíše.

Niternost

Stálé opakování způsobí, že modlitba se stane naší součástí. celý náš každodenní život se musí stát hymnem klanění, modlitbou. Musíme obětovat ne to co máme, ale to co jsme. Modlitby jsou často tří druhů: modlitba slov, modlitba nás mentální) a modlitba srdce (intelektu v srdci). Modlitba vzývání Ježíšova jména začíná rty přičemž soustředíme mysl na její význam a po nějaké době (s Boží pomocí) se stává modlitbou vnitřní. časem možná rty utichnou (ale občas je třeba znovu nahlas). Člověk je víc než jen mysl, ale také city, estetické vnímání. Srdce znamená celou bytost. (nejen vědomí, ale také nevědomí) V srdci je Bůh, světlo i život, království i apoštolové i všechny poklady milosti. Získat niternou modlitbu může trvat i celý život. nepodléhejme tedy žádné iluzi. je potřeba neustále vyvíjet velkou snahu. Vždy to bude jen nezasloužený dar našeho Boha. Nějaké záblesky mohou přicházet i dříve.

Ovládání dechu

V biblickém vidění je člověk jednotou těla a duše (ne duše uvězněnou v těle!) (Tělo také není překážkou ale posvěcený prvek!) Hésychasté věnovali přemýšlení o tělu (jsou blízcí súfistům): ovládnutím těla můžeme pomoci vnitřnímu soustředění. Postoj, ovládání dechu, vnímání svého nitra, tempo recitace je však nutná opatrnost. Vzývání Ježíšova jména především vyžaduje víru a společenství a není náhražkou svátostí.

Cíl cesty

Cílem je sjednotit náš život s Ježíšovým, k účasti na vzájemném přebývání v trojici. jestliže jsme dosáhli lásky, dosáhli jsme Boha (sv. Izák Syrský). K vidění světla (Boží slávy) nás může vzývání Ježíšova jména přiblížit. Vše se stane přítomností Boha (řeč stvoření) Světlo Ježíšova jména osvětluje celý svět. (Bulgakov) Ježíšovo jméno můžeme vztáhnout na lidi (nejedná se však o přímluvnou modlitbu), knihy, květiny. (Naděžda Gorodecká)¨Ježíšova modlitba nás přetváří, abychom žili pro druhé.

Příspěvek byl publikován v rubrice Formace-terciari, Pro dnešní den se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář