Stručný přehled náboženství od úsvitu dějin

Universum – kniha náboženství (knižní klub 2013) – výpisky pro stručný přehled

Náboženství je nutnou součástí lidské existence, stejně důležitou jako je třeba schopnost používat jazyk. (vnitřní uvědomění si Boha, výchozí bod lidského snažení).

Nemá smysl zakrývat, že naše náboženské potřeby jsou silné. Bez jejich uspokojení nenalezneme duševní klid. (Issac Hecker) jakou víru bude člověk vyznávat je historickou náhodou, stejnou jako to, jakým jazykem bude hovořit.(George Santayana). Náboženství, umění a věda jsou větvemi stejného stromu (Albert Einstein)

Součástí prvotních náboženství (jen z vykopávek) bývá často víra v jednotu přírody a ducha. Postupně se propracovávaly obřady a kosmologie a otevřela se tak cesta pro starověká náboženství a ta zase pro náboženství klasická. (Předmětem studia kosmologie je vznik, vývoj a budoucí osud vesmíru. Věnuje se jí filozofie, teologie a fyzikální kosmologie. )Mnohé prvky tradic přetrvávají dodnes. Nejstarším dodnes existujícím náboženstvím je hinduismus. (védy písemně až 13 století př.n.l.) Ve stejné době se vyvíjely čínské dynastie (lidová náb. Uctívání předků) – později taoismus a konfucianismus. Ve východním středomoří se praktikovala dávná egyptská a babylonská náb. Řecko a Itálie si vytvořilo ve svých městských částek sv=é vlastní mýty a panteon bohů. V Persii to byl zoro asterismus a pak se objevilo první monoteistické – judaismus.

Pro srovnatelnost náboženství slouží:

Rituály víry: modlení, pouť, meditace, posvícení a půst, oblečení, obřady a rituály. Dále fyzické aspekty: artefakty, relikvie, místa bohoslužeb a svatá místa. Subjektivní aspekty: extáze, osvícení, vnitřní klid, vnitřní vztah k bohu. Dále: mytologie, spisy, posvátné texty. Náboženské zákazy a přikázání zajišťují uposlechnutí boží vůle, ale tvoří též rámec pro společnost  umožňující lidem, aby žili pospolu v klidu.

Smrt: východní tradice – reinkarnace. Jinde po smrti soud.

Většina náboženství považuje mít za základní lidskou hodnotu. Za určitých okolností však ospravedlňují použití síly.

Některá náboženství se přizpůsobují modernímu věku, ale i fundamentalismus získal mnoho stoupenců. Při pocitu nedostatku spirituality se lidé obracejí k charismatickým směrům.

Většina prvotních náboženství obsahovala formu posmrtného života. Někteří s mrtvými komunikovali. Důležité byly také přechodové rituály během života.( (roční období, ochrana duchy apod.) Roli hrál též symbolismus (masky, talismany, modly, amulety, svatá místa).

Xamové (od pravěku dones) subsaharská Afrika. Obyvatelé jiného (duchovního) světa ovlivňují naši mysl a činy. Vstupují i do zvířat i do neživých objektů. Bouřlivý pták fouká svůj vítr do hrudníků lidí a zvířat a bez tohoto větru bychom nemohli dýchat (africký mýtus) Cokoliv se odehraje v jedné úrovni, ovlivní to co se stane v jiné. Lidé se speciální mocí (!gi) mohou navštěvovat nebeskou říši (tanec v transu), putovat pod vodou a pod zemský povrch do dolní říše. Nadpřirozené postavy mohou mít podobu zvířat.

Ainuové (1000 př.nl. dodnes- 2008 uznáni jako národ) Japonsko. Všechno na světě obsahuje ducha. Lidé jsou nádobou pro ducha. Duchové jsou nesmrtelní. Nejdůležitější duchové jsou Bohové. Obřady s obětinami dávají bohům význam v jiném světě. Kymuy jsou bohové s nimiž se můžeš i hádat. Rituál je založen na vzájemné úctě. Rituál iwakte vyslal ducha zabitého zvířete do božského světa.

Sámové (od pravěku. Dnes většina sámů jsou křesťané, ale někteří se snaží o oživení) Laponsko. Nadpřirozené bytosti kontrolují, jiné světy jsou plné duchů lidí i zvířat, někteří lidé je smí navštěvovat a získat pro lidi na zemi pomoc. Věříme ve sny a že lidé mohou prožívat život mimo reálný svět, život, kterým procházejí ve spánku. (žena z kmene Netsiliků) nejdelší zaznamenaná tradice šamanů pochází ze severní Skandinávie (Laponsko) dědilo se nebo někdo vybrán přímo. Šaman se dostával do transu: pracoval nahý v mrazu, rytmické údery runového bubínku, psychotropní mochomůrka (zůstane spát jako by byl mrtvý – o jednom se vypráví, že takto byl tři roky). V transu někdy mluví cizím hlasem. Šamanské tradice byly k vidění ještě ve 40 letech 20 století.

Baigové (3000 př.nl. Indie) ovili svobodně zvěř. Trhat tělo Matky země pluhem je špatné. Přesouvali se z lesa do lesa (Vždy kus vyklučili) Britové jim dali nakonec rezervaci.

Maorové – (od pravěku Nový Zéland – dnes 620000) Věří ve smrtelnost.

Aboridžinci (od pravěku Austrálie u hory Urulu) Prastaré bytosti vložili svou sílu do země. Síla je věčná a všudypřítomná. Jejich mýty o snění jsou spojeny s přírodními útvary. Posvátná topografie směřuje k Urulu (pískovcová stolová hora) Země je dědictvím a závazkem.

Indiáni Kečuové – od 6000 př.n.l. v Andách. Dnes křesťanství smíšené s původní tradicí) Zemi jsme zdědili. Duchové předků přebývají v zemi. Musí být nasyceni krví a tukem. Země pak bude sytit nás a předkové nás povedou. Andské mumie v animistických svatyních.

Chewongové (3000 př.n.l. Malajsie, konvertovali k islámu) Lidské bytosti nemají jíst sami, vždy se mají rozdělit s ostatními.

Waraové (6000 př.n.l. delta Orinoka Venezuela – dnes 36000) Bohové závisí na lidech, kteří je živí obětinami. Věřili, že svět je plochý a bozi žijí na čtyřech rozích země.

Aztékové, Mayové (3-15 stol. Mexiko) při stvoření bozi prolili svou krev, obětovali svá srdce a proto jim to dlužíme. Je to strašlivý dluh lidstva. Obětovali své zajatce. Pohlceni conquistadorem ze Španělska. Mayská kultura se uchovala u Tzotzilů (směs katolictví a tradiční mayské víry)

Póniové (od 1250 Velké planiny USA- dnes křesťané – metodisté) Byli jsme stvořeni. Země je naší matkou a nebe naším otcem. Když si postavíme obydlí tak obsahuje zemi i nebe. Jsou miniaturou vesmíru. Legenda o Tirawahatovi. Náš lid stvořili hvězdy. Lid se pak ve hvězdy promění.

Dogoni (15 st.n.l. patrně pocházeli z Egypta nyní v Mali, Západní Afrika dnes 400000) Celý vesmír byl původně obsažen ve vejci. Vše začalo vibrací. Podoba člověka už tam byla dána a odráží se v celém vesmíru. Vesnice, klobouk, semeno vše obsahuje celý vesmír. Všechno se ve všem prolíná. Společenský život představuje fungování vesmíru.

Tikopianové (1000 př.n.l. ostrov Tikopia Šalamounovy ostrovy, 1200 jich přežilo cyklon v roce 2002). Usmiřovali si Bohy svojí prací. Rituály udržovaly společnost pohromadě.

Indiáni kmene Hupa (asi 1000 n.l., kalifornie USA, dnes 2000) Písněmi a tancem obnovovali svět. (tanec bílé jelení kůže na podzim trval deset dní) Opakováním příběhů prvních lidí (posvátní Kixuiané) se napojili na sílu stvoření.

Starověké a klasické představy

Starověcí Babyloňané (2700 př.n.l. Mezopotámie (Irák) Obeldskou kulturu vytlačují Sumerové, král Chamurappi, Podléhají Asyřanům. Marduk zabíjí ostatní bohy a stává se králem. Po té vnese do vesmíru řád. Marduk i Chamurappi uplatňují svou nadřazenost a vytváří hierarchii bohů a lidí. Babylon centrum náboženství. Epos Enúma Eliš byl citován každý rok o svátku nového roku. Veřejná demonstrace babylonského panovníka.

Starověcí egypťané (2000 př.n.l. až do vítězství Řeků) Po smrti chceme žít znovu. Když napodobíme mumifikaci, připojíme se do říše mrtvých. Uris nás bude soudit. Budeme-li shledáni spravedlivými budeme se těšit z věčnosti. Člověk se skládá z těla, jména, stínu, síly duchovního života, osobnosti, zdokonalené bytosti. O to vše musí člověk pečovat. Pak projde do nového světa, kde se rozhodlo o stavu jeho srdce.

Boj mezi dobrem a zlem

Zoroastristé (1400-1200 př.n.l. V 6 stol př.n.l. největší světové náb. v 10 st.n.l. se stěhují z Iránu do Indie – nechtěli přijmout Islám) Stvořitel je dobrý. Zlo nemůže pocházet z dobra. Proto existuje zlá bytost. Vyber si ze své svobodné vůle dobro, abys pomohl stvořiteli dobra. Jde o dualismus – věčný boj dobra a zla. Cnosti: pravdivost, věrnost, tolerance, odpuštění, úcta ke starším a dodržení slibů. Nectnosti: vztek, arogance, pomstychtivost, sprostá slova, chamtivost.  Každý bude souzen dvakrát: ve smrti a na konci času. Trest: peklo, které ale není věčné. Lze se napravit.

Lao-c´ (6 stol. Př.n.l. Čína. Komunismus zakázal, dnes přitahuje obyvatele Západu) Tao je základní princip vesmíru. Udržuje všechny věci. Zůstává neměnné, ale vše ostatní proudí kolem něj. Musíme se vyvarovat činů, které proud ruší a žít v souladu s přírodou. Modlitbou a nečinností přijímáme cestu vesmíru. Filozof Lao-c´ova moudrost vycházela z rozjímání nad podstatou vesmíru a jeho složek jimiž jsou jing a jang. Taoismus hledá rovnováhu v mysli, duchu a těle. Nesmrtelnosti se dosahuje odpoutáním.

Mahávira – náboženský reformátor (6 stol.př.n.l. Indie –, dnes džinismus – je odlišný od hinduismu) Život je nekonečný cyklus reinkarnací. Jen osvobozením od karmy můžeme dosáhnout osvícení. Toho dosáhneme následováním velkých učitelů, dodržováním pěti principů: neubližování (ani lidem a ani zvířatům), pravdomluvností, čistotou, nebraní a nezaujetí. Džinismus neuznává žádné božstvo. Veškerou odpovědnost klade na činy a jednání jednotlivce. Sebeodříkání je zásadní (tato zásada však názorově rozštěpila džinismus na sekty) laičtí džinisté se vzdali násilí, nelžou , nekradou, cudně sexuálně žijí, vyhýbají se závislosti na materiálních věcech, nevykonávají práci, která ničí život, slouží ostatním, nepodléhají vášním, jsou zdvořilí a skromní. Recitují mantry.

Cnost není seslána z nebe

Konfucius (6 stol.př.n.l. Čína) zabýval se pojmy dobra a zla. Sebezdokonalováním a vztahy mezi lidmi. Požehnání nebes je otevřené každému. Ušlechtilý člověk se věnuje z vlastních pohnutek, aby získal žen. Nebe je zdrojem morálního řádu. Řád se udržuje dobrem. Dobro je hodnota, které se lze naučit. Každý proto může být dobrý. Lidské bytosti jsou přirozeně dobré. Cnost není seslána z nebe. Vládci by měli být laskaví a poddaní věrní. Rodiče mají být milující a děti poslušné. Manželé by měli být dobří a spravedliví, manželky tolerantní. Starší přátelé mají být starostliví a mladší uctiví.

Starověcí Kréťané a Mykéňané (14.st.př.nl., Kréta) Diova matka Rhea schovávala dítě před žárlivým otcem Krónem. Zeus byl vychováván kozou a včelami v jeskyni Dikté. Řekové jej přejmenovali na Jupitera. Každoročně přinášel lidem úrodu a štěstí.

Starověcí Řekové (8 – 4st. Př.nl. Řecko a středomoří) Řekové kladli důraz na věštění budoucnosti (věštírny) Osobní přístup k bohům se stal nakonec výsadou bohatých a mocných. Alternativou se stali jasnovidci, kteří vykládali znamení bohů. (Sibyla) Křesťané praktiky odmítly.

Starověcí Římané ( 8 st.př.n.l. Řím) Bohové jsou stejní jako my. Zajímají se o domácí i veřejné záležitosti, chrání nás. Konzultují s politiky, státníky jejich rozhodnutí. Panteon bohů byl do značné míry převzat od jiných kultur. Veřejné ceremonie pomáhaly udržovat autoritu režimu a náboženské svátky přispívali k politické jednotě. Časem byli i někteří panovníci spojovány s božstvem. Většina Římanů měla své domácí bohy. Základem náboženství byla rodina. Domov byl posvátný a srdcem byl krb.

Rituály nás pojí s minulostí

Šintoismus (8 st. Japonsko, 1946 císař se zříká božského původu, šintoismus oddělen od státu)Svět stvořili bohové, svět je zaplněn posvátnými silami (kami), Kami (= to co je skryto) jsou stvořitelskými bytostmi, přírodními silami a dušemi předků, Kami stvořili národ a zformovali kulturu. Původně jde spíše o způsob života. Pod hrozbou budhismu jej císař sjednotil do myšlenkové doktríny. Lidé se rodí čistí (nemají dědičný hřích) poskvrnění jsou později. Císařské obřady za zemi jsou důležité i dnes i když už není bohem.

Vikingové (8-12 st. Skandinávie, dnes už jen novopohanská drobná hnutí) Severskou mytologii prostupuje pocit zkázy. Katastrofa ohlásí začátek konce, prolomí se bariera mezi mrtvými a živými, v konfliktu bohové zemřou, bude zničen celý svět, vznikne však nový s novou nadějí. Vikingové, kteří zemřeli v boji, přešli přes duhový most do domova bohů.

Obětováním udržujeme řád vesmíru

Védy (1500 -500 př.n.l.- v 6 stol nahrazuje zbožný hinduismus) Základní řád ve vesmíru, přinášením obětí řád uznáváme, při obětech se dozvídáme naše míst o v řádu a jak žít správně. (Hinduismus je jen souhrnný název vzniklý na západě, ale sám o sobě není náboženstvím) Vysvětluje jak život člověka zapadá do obecných souvislostí. Klíčovým pojmem je dharma – správná cesta, pravda, skutečnost – přijetím řádu vzniká harmonie. Mají představu cyklického času. Je v kontrastu s věčnou skutečností. Proto je potřeba pochopit a udržovat správné uspořádání světa ( obyvatelstvo rozdělení do 4 hlavních skupin : brahmani kněží, kšatrijovi – válečníci, vaišjové obchodníci, šúdrové – pracovníci )) Arjové přinesly sebou panteon bohů a obřady (1700 př.n.l.), později byli přidáváni další bohové. Védské období se vyznačovalo hledáním místa člověka ve vesmíru. Politici využívají náboženská pravidla k udržení své pozice. V hinduismu existují četné bohyně. Jsou tvořivou silou.

Upanišady (6 st.př.n.l.Indie) V hinduismu existují různé úrovně na nichž lze náboženství porozumět.  Upanišady znamená – sedět blízko – tedy je pro osoby, které sedí blízko učitele (guru) texty tvrdí, že existuje jediná univerzální skutečnost, kterou lze poznat pouze myšlením a analýzou zkušenosti. Mají filozofický rozměr. Velikosti se dosáhne koncentrací. Analýza jakéhokoliv předmětu nakonec dospěje k neviditelné podstatě (brahma). Karma (činy) způsobují neustálé přeměňování (reinkarnaci). Cílem je vyhnout se střídání života a smrti. Nejde nakonec o pravdu (smyslová zkušenost a rozum), ale o intuici, jež formuje uvědomění si átmanu.

Dharmašástry (6 st. Př.n.l. Indie) předešlá cesta (védy, upanišady) některým nevyhovoval a dali se cestou asketů (straní se majetku a potěšení). Příkladem je Buddha. Muž moudrosti je ten, který odvrhne všechny žádosti a nachází uspokojení ve svém vlastním já. Vnější morálka hinduismu: Neubližovat, mluvit pravdu, nekrást, zachovávat sexuální zdrženlivost, nebýt hrabivý Čtyři životní stádia se kombinují s třídou každé osoby (domluvené sňatky). Je to velký rozdíl oproti západní koncepci individuálních práv a rovnosti.

Bhagavadgita (2 st.př.n.l. Indie) Starodávný zápis o cnosti a povinnosti. Činit je potřeba z obětavých pohnutek. Takový čin nepůsobí škodu. Krišna posílá Ardužnu do bitvy, protože já je nesmrtelné, takže ve skutečnosti není nikdo zabit. Myšlení Indů: starší – základem je morálka, sociální řád a povinnosti. Novější (Buddha, džinismus), kde bylo prvním příkazem nezabíjení.

Jógasútry (2 st. Př.n.l. Indie) fyzické a duchovní praktiky od filozofa Pataňdžala. Soubor technik podporujících duševní klid a koncentraci. Původně vytvořeno pro ty co chtějí jít asketickou cestou. Tělo a mysl se navzájem ovlivňují. Uvolnění skutečného já, obnovení přirozeného stavu. Filozofie bez Boha.

Bhakti (6 st. Indie) K bohům lze hovořit přímo bez pomoci kněze. Zbožností a obětováním si můžeme vytvořit osobní vztahy s bohy. K bohům promlouváme každodenními rituály. Božství pak sídlí v srdci. Nejvíce se týkalo boha Višnua a osmého avataru Višnua Krišny.

Svět je iluze – vidění čirým vědomím

Adi Šankara (788 -820 Indie) filozof , který sestavil filozofii védánta (konec véd) uspořádal staré prameny . Tvrdil, že lidský rozum se omezuje na objekty smyslové zkušenosti, to znamená že není možné vyjít mimo smysly a vidět svět takový jaký ve skutečnosti je (svět našeho vidění je iluzí) Ztotožňuje brahma a atman (vnitřní já). Svět našich zkušeností je iluzí. Jeho filozofie je nedualistická. Neexistují dvě zkušenosti (svět a brahma) nýbrž jen jedna. Oddanost zobrazovaným bohům je prvním krokem k osvobození, ale kázní lze dospět k té druhé, kdy už nejsou potřeba náboženské obřady, ale vhled meditací. Bohové, stejně jako vědecké zákony se mohou pouze přiblížit definitivní skutečnosti, ležící za rozumovou i smyslovou skutečností.

Šrí Rámakrišna (19 stol Indie) Každá osoba může uctívat svého boha, nebo se připojit k jakémukoliv náboženství, která pomohou přiblížit se k jediné duchovní zkušenosti. Je lepší každého nechat, aby vyznával své náboženství, než ho nutit do jiné víry. Víry všech se sbíhají na jednu cestu.

Mahátma Gándhí (1869-1948 Indie) nečinnost a lhostejnost umožní, aby sociální nespravedlnost nekontrolovaně pokračovala. Násilí vede pouze k odplatě a dalšímu násilí, což maří vlastní záměr. Změny se dosáhne nejlépe nenásilným protestem a odhodlaností setrvat v pravdě bez ohledu na následky. Bůh je pravda. Cesta k pravdě spočívá v nenásilí. Miluj všechny.

Buddhismus

Zakladatel Gautama založil na základě osvícení. (ne na mystice, či vidění) Božstva pro něho neměla význam. Vše je způsobeno chtivostí. Hmotný komfort mě neochrání od bolesti utrpení. Ani odmítnutí komfortu mě neochrání od utrpení. Každý člověk potřebuje nalézt vyvážený, přiměřeně ukázněný způsob života, který zohledňuje jeho individuální poměry. Odmítl věčnou podstatu já a odmítl i asketismus. Jedná se o střední cestu: klášterní život, ale ne na doživotí. Vegetariánství, ale někdy je maso možné. Nepopírá existenci bohů, ale nejsou nejdůležitější. Nakonec však lidé jeho filozofii spojili s rituály. Myšlenky buddhismu nejsou konečné. Poznat pravdu o strasti, o jejím původu, o jejím konci. Odpoutat se od touhy a žádostivosti. Nirvána je blažený stav bytí. Cesta je skrze osmidílnou cestu: Porozumění a závazek (pravý názor a pravé rozhodnutí), praktická etika (pravá řeč, pravé jednání, pravé živobytí), trénování mysli (pravé soustředění, pravá bdělost, pravé snažení). Kolo života : všechno vzniká kvůli dříve existujícím příčinám a podmínkám.

Pálijský kánon: první Buddhovi stoupenci dosáhli osvícení hledáním porozumění jeho učení nikoliv tím, že by věřili jeho slovům. (zenoví Buddhisté odmítají jakékoliv budhistické texty)

Buddhistické koncily: nesnažit se o osobní osvícení (sobectví), ale snažit se rozvíjet všeobecný soucit a dobrou vůli.

Princip nezabíjení: Rozvíjet společnost přístupem s milující laskavostí. Dalajlama: Praxe velkého soucitu.

Nemáme žádné pevná já. Tělo, pocity, vnímání, myšlenky, záměry vědomí se neustále mění = nemůžeme říci jaký člověk je. Vzhledem k praktickému životu je potřeba tradičních pravd, ale nesmíme je zaměňovat za absolutní Pravdu.

Další vývoj:

Théravádový buddhismus (6 st.př.n.l. severní Indie – původní učení Buddhy. Dnes Thajsko, Laos, Kambodža, Barma. Základní je klášterní společenství. Meditací vyprázdnit mysl a přiblížit se Nirváně

Mahájový budhismus (3 st.př.n.l. severozápadní Indie) Dnes velká část Asie vč. Číny a Koreje. Budha zůstal ve světě přítomný a vede ostatní k osvícení. Šlechetnost, mravnost, trpělivost, rozjímání , moudrost

Tibetský buddhismus (7 stol.n.l. Tibet) Vyšel z Majanámy, ale vyvíjel se odlišně. Má své mnišské řády a praktiky. Používání mandal k meditaci. Lamové (učitelé) byli už v předešlém životě duchovní vůdci.

Tantrický budhismus (7.stl.n.l.) Odvozuje se od tantrických textů. Rituály, meditace, mandaly, magie) Uctívají mnohé budky. Tibet, Čína, japonskou, Nepál, Bhútán, Mongolsko.

Zenový budhismus (12 st.n.kl. japonsko) Jde o čínskou verzi Budhismu Úcta k meditaci, osvícení, identita s celým vesmírem. Skládání poezie, minimalistické zahrady.

Ničirenova škola (13 stol. Japonsko) Zanícená víra v moc lotosové sútry. Věřil jen tomuto způsoba (sekta dodnes má své stoupence a zakládají nová hnutí – např Sóka Gakkai v roce 1937 má dnes 12 mil přívrženců)

Komunita Triranta (1967 Británie) Přátelé západního budhismu. Založil Sangharakšita v Anglii. Jak aplikovat budhismus dnes na západě. Mohou si vybrat mezi klášterním a laickým způsobem. Trojí útočiště: Budha , dharma, sangha)

Judaismus

Ortodoxní judaismus (13 st př.n.l. Kanán) Pokračování Mojžíše různými způsoby. Centrální je Tóra

Sefardský judaismus 10 př.n.l. pyrenejský poloostrov . Koexistovali v míru s křesťany i muslimy. Po úplném dobytí Španělska křesťany odmítli přestoupit na křesťanství. Byli vyhnání do severní Afriky, Itálie, Francie, Anglie, Nizozemí a do Ameriky. Základní představy souvisí s ortodoxním aškenázským judaismem.

Chasidský judaismus (1740 Medzybis – Ukrajina) směr k ortodoxnímu. Zdůrazňuje mystický vztah s Bohem. Meditace, studium. Bůh je středem

Neortodoxní judaismus (19. stol. Německo) Poskytuje střední cestu mezi ortodoxií a světem. Přizpůsobují se požadavkům dnešního světa. Zabývají se i nežidovskými obany.

Reformní judaismus (1885 Pittsburg, Pensylvánie USA. Pohlížejí na Tóru jako sepsanou mnoha autory inspirovaných Bohem, ne jako skutečná Boží slova. V souladu s moderním životem. Opustili předpisy o stravě, světí rabínky.

Konzervativní judaismus 1887 New York USA. Založili teologický seminář. Na podporu zachování vědění historického judaismu. Tóra a Talmud mají božský původ. Mají však volnější ruku ve výkladu.

Židovská věda 1920 Cincinnati Ohio USA. Moses. Lichtemnstein. Rozvíjet pocit osobní spokojenosti, pozitivní postoj k sobě i druhým. Bůh je spíše energie, obnovitel. Uznává moderní medicinskou vědu.

Rekonstrukcionistický judaismus 1940 New York City Založil v Litvě narozený Američan Kaplan. Progresivní judaismus. Zákon Tóry jen pokud má jasný smysl. Proto je potřeba stále aktualizovaný výklad. Modlitby neobsahují texty o vyvoleném národu a příchodu mesiáše. Spíše jde o lepší svět, lepší lidi.

Humanistický judaismus 1963 Michigan USA. Rabím Wine. Nespojuje judaismus s Bohem, ale s vytvořenou židovskou kulturou. Účast na svátcích je důležitá. Texty jsou přepsány bez zmínek o Bohu. Sebeurčení, svépomoc, právo – nečekat na zásah Boha.

Směry křesťanství:

Římsko katolická církev (1 stol Řím)

Staré východní církve (3 a 4 stol- Koptská, Etiopská, Arménská – přidržují se některých židovských zvyků

Arménská církev (294 nl) první státní náboženství. Sv. Řehoř. Prosté kostely. Faráři se musejí oženit.

Pravoslavné církve 1054 Konstantinopol Po rozštěpení (názor na Trojici) Západní se soustředili na dogma, východní na uctívání. Tajemství v srdci víry

Luteránství 1620 Německo Severní Evropa jediné vodítko Bible. K Bohu skrze víru, nikoliv skrze skutky. Dnes 70 odlišných.

Anglikanismus 1534 Londýn. Kvůli rozvodu s Kateřinou Aragonskou – Jindřich VIII. Zahrnuje 30 autonomních církví (anglickokatolické, englickoevangelické) Důležitost Bible.

Mennonité 1640 Nizozemí. Kazatel Simon se připojil k novokřtěncům. Věřil v reformu církve. Mennonité byli první američtí osadníci. Dnes severní Amerika. Bible základ. Očekávají druhý příchod a žijí ve svatosti a modlitbě.

Presbytariáni 16 stol Skotsko. Kalvín. Myšlenky o předurčení. Řídí je presbytři , nemají biskupy. Spojili se s kongregacionalisty – světová aliance reformovaných církví. Spása je Boží dar.

Baptisté 17 stol Nizozemí a Anglie. Nadřazenost Bible, křest jen pro dospělé. V USA hodně populární.

Kvakeři (1650 Velká Británie. Georg Fox. Neměli svátosti, ani formální liturgii. Komunikují s Bohem přímo. Proti válkám a přísaze. Dnes kampaně za mír, vězeňské reformy, zrušení otroctví. Tiše čekají až je Duch ponoukne.

Amišové 17 stol Švýcarsko mononitský kněz Amman. Dnes ve východní USA. Starý řád, tradiční oblečení, vyhýbají se rozvoji, mají vlastní školy. Při bohoslužbách doma se střídají.

Moravští bratři 1722 Sasko, Německo. Zinzendorf pozval na své panství skupinu moravských bratří. Obrací se jen k Bibli, doktrína má malý význam. Společné jídlo při bohoslužbě.

Metodisté 1830 Anglie John Wesley. 70 mil stoupenců. Žít podle metody z Bible. Důležité je kázání.

Shakeři 1758 Velká Británie Chvění při náboženské extázi. Zakladatelka Ann Leeová. Emigrovali do Ameriky a měli společný majetek. Asketický způsob života a jednoduchý nábytek. Dnes jen jednotlivci.

Unitářství 1774 Anglie. Věří v jediného Boha ne v trojici. Pravdu hledají na základě lidské zkušenosti. Obce jsou na sebe nezávislé.

Mormonismus 1830 New York Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. – Joseph Smith. Sada zlatých desek s Božím slovem. – kniha Mormon. Zjevení, povolení polygamního manželství. Všichni muži se mohou stát Bohem. Dnes silná v Utahu

Plymountští bratři. 1831 Plymouth Anglie  Hledali méně formální náb. Všichni rovný přístup a proto nevysvěcovali kněze. Zanícení kazatelé. Dnes asi 2 miliony členů

Christdelfiáni 1848 Richmond USA. Bratři v Kristu. Odmítají trojici. Těší se na druhý příchod. Nevstupují do politiky, odmítají vojenskou službu

Církev adventistů sedmého dne. 1863 Baffle Greek Michigen USA. Kristus se vrátí na zem a zničí satana. Dodržují pravidla o stravě podle Starého Zákona., vystříhají se světských zábav (hry a tanec) v sobotu šabat.

Armáda Spásy 1865 Londýn Anglie, William Booth. Organizace sekty se řídí vzorem armády. Misionářská a sociální práce.

Svědkové Jehovovi 1872 Pittsburgh ADA kořny v hnutí badatelů bible. Kristus nebyl Bůh ale jeho prvním stvořením Očekávají Boží království, odmítají nacionalismus, zpochybňují trojici.

Křesťanská věda 1879 Boston, USA Baker Eddyová oživila rané Ježíšovy služby uzdravování. Spojení Boha a lásky. Čte se z Bible a jejích spisů. Nemají kázání.

Pentekostalismus 1900 Kansas, Kalifornie USA, letniční církve v chudších komunitách Léčení, exorcismus, proroctví, mluvení jazyky, misii apoštolské církve

Charismatické hnutí 1950 na různých místech. Křesťanská obnova. Víra v dary Ducha svatého, neformální bohoslužby Blízký druhý příchod.

Nové africké církve 20 sto Afrika Specifické formy křesťanství. Nezávislé církve – kimbanguisums  (kongo 10 Mil. Členů) nebeská církev v Beninu (10 mil členů). Silný smysl pro posvátná místa.

Směry Islámu

Sunitský 7 stol Arabský poloostrov 85 % muslimské populace věří že po prorokově smrti nastoupil Chalíf Abú Bakr. Muhammadova tradice je model.

Šíitský 7 stol Arabský poloostrov strana Alího. – ten nastoupil po Muhamadovi. Šía 12 imámů. Tvrdí, že Bůh může měnit svá rozhodnutí.

Cháridžovci 7 stol Blízký východ. Zavraždili chalífy Affána 656 rozdělilo islámský svět. Nevěřili, že postavení chalífy by se mělo dědit. Má být volen. Extrémně bojovní. Puritánský život. Kdo zhřeší nemůže být muslimem. Dnes téměř vyhlazeni.

Ismáilíja 7 stol arabský poloostrov. Sekta šíitů. Za právoplatného nástupce považovali ismaela. Náboženství má vnější a vnitřní aspekty. Vnitřní pravdy objasňuje imám.

Dzúrové 11 stol blízký východ. Oddělili se od Ismáilíe. Extrémně utajená. Dělí se na znalé a nevědoucí. Pouze znalí mají přístup k textům. Dnes Libanon, Sýrie, Izrale. Malé množství

Súfismus 13 stol Turecko. Mystický a asketický směr. Následují svého učitele. Osobní zkušenost s Bohem. Intenzivní extatické prožitky. Tančící dervišové.

Ahmadíja 1889 Paňdžáb Indie Sunnitský muslim Ahmad, tvrdil že je inspirován a je mesiášskou postavou. Ostatní muslimové je považují za kacíře. Oni však přijímají Korán jako svatý text. Myslí že by se měla zvěst sdělit i nemuslimům. V Africe, Severní Americe, Evropa.

Salafíja 19 stol Egypt. Konzervativní hnutí sunnitského islámu. Eliminace cizího vlivu zajistí návrat k čisté víře. Striktní výklad modlářství a novotářství, priorita šaría. Velmi rychle roste a je nebezpečná zaváděním náboženské diktatury.

Národ Islámu 1930 USA  Fard Muhamad. Hnutí vzniklo za hospodářské krize. Boj za občanská práva. Silný politický program Antisemitský.

Příspěvek byl publikován v rubrice formace- historická, odjinud. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář