Boj o modlitbu

Postní doba 2023: modlitba jako cesta, jak žít své povolání – být Božími dětmi. Od Rakouského karmelitánského řádu.

Pokud nevíme, proč se modlíme, v této bitvě o modlitbu neobstojíme.

Touha

Touha má v duchovním životě zásadní postavení.

Duchovní touhy jsou projevem přítomnosti Ducha svatého v našich srdcích, podobně jako jsou vodní plochy na povrchu země znamením skrytého pramene.

Touha po modlitbě, stejně jako každá jiná duchovní touha, je již částečně dílem Ducha svatého v nás.

Nejde o to něco vytvářet nebo čekat, že něco přijde zvenčí, ale nechat již přijatý dar, aby se rozvíjel.

Čekat

A v modlitbě je tato práce spíše čekáním a bděním než konáním

Jde tedy o to, abychom se nenechali odradit, a zejména abychom nemalomyslněli, že nevíme, jak se modlit.

Modlit se, stejně jako milovat, je dar a zakoušení vztahu

Setkání

Modlitba je společenství a setkání s Bohem. Můžeme se na setkání připravit, čekat, „bdít a neumdlévat“, ale sami toto setkání neuskutečníme. Člověk se tak nemůže zbavit dojmu, že se neumí modlit. Pokud si myslíme, že se umíme modlit, je to možná znamení, že si dáváme více záležet na tom, co děláme při modlitbě my, než na tom, jak ji přijímáme od Ducha svatého… A naše očekávání není očekáváním, že na konci času modlitby budeme spokojeni, ale očekáváním setkání, jehož podmínky nezávisí zcela na nás. Neumíme se modlit, protože si modlitbu nemůžeme osvojit. Je to projev Ducha svatého v našem srdci, který působí pravou modlitbu (srov. Řím 8,26). Tím rychleji se dostaví v modlitbě krize, čím víc si myslíme, že sami dosáhneme „hmatatelného“ výsledku

Vytrvat

Naše očekávání, naše vytrvalost, je to, co můžeme dát. A opíráme se přitom o Boží zaslíbení, že Bůh v nás vykoná své dílo, právě tak jako o znamení a první dary Ducha svatého v na[1]šich srdcích (srov. Řím 8,24.

Boží děti

Při modlitbě tak konkrétně zakoušíme, že to, co závisí na nás, je uskutečňovat postoje Božích děti, které nás učil Ježíš: najít si čas, abych se obrátil k Otci, uznal ho za Otce, zdroj svého života, přijal jeho slovo jako potravu, znovu vyjádřil svou důvěru v úkonu hluboké vděč[1]nosti a klanění, a tak živil svou naději

Prameny:

www.exercicie-online.karmel.at

archiv

Karmelitáni Rakouska (campaign-archive.com)

https://www2.karmel.at

Rubriky: sv. Terezie | Štítky: , , , | Napsat komentář

Dvanáct století církevních dějin

Rudlof Říčan, Amedeo Molnár
Vydalo Studijní texty, kalich Praha 2018

Výpisky ze str. 344 -348

Kataři ani Valdenští nestrhli za sebou široké kruhy věřících… Středověká církev byla příliš spjata s dosavadním směrem zbožnosti, zvláště když v církvi vzniklo a v jejím rámci setrvalo nové živé hnutí, vyrostly nové mnišské řády  nového řádu…Předním hlasatelem nové zbožnosti a zanícenosti pro pastýřskou službu v celé chudobě se ve střední Itálii stal František z Asissi

Z Ježíšových slov vyslechl pro sebe rozkaz k životu v chudobě a k zvěstování evangelia, spojenému s pokornou službou nemocným…

Jeho rozchod s penězi a s životním pohodlím i důvěřivá víra, že jej Kristus, na jehož slovo se spolehl, neopustí, byly v křiklavém rozporu s poživačností kultivovaného a hospodářsky opatrného okolí…

Brzy silou svého příkladu připoutal k sobě následovníky…. Svým druhům dal František určitý řád, který se nezachoval., byl však patrně prostý….

Řád postupně dozrával k pevné organizaci.František se stal jeho generálem, kardinál Ugilony Později papež Řehoř IX) se stal protektorem řádu….V tomto smyslu byla sepsána druhá regule (1221), její třetí redakce (1223), potvrzená papežem Honoriem III.  již silně vzdálila řád od původního směru….Místo původního putování od místa k místu se tu bratřím vykazují stálá místa v klášterech.Klášter spravuje kvardián, větší počet vytváří kustodii s kustodem v čele, kustodie jsou částky provincie, kterou řídi ministr provincialis, v čele řádu pak stojí generál. Jednotlivé domy jsou konventy. Velmi se lišily od původních chýší. Zásada chudoby je zeslabována. Žebrota se stala institucí.

František nerad viděl změnu řehole i vnitřního složení řádu, do něhož vstupovali lidé vynikajícího postavení a učení a zastiňovali jej….Řád pozbýval porozumění pro Františkovu bezprostřednost a srdečnou zbožnost. Noví vůdci dali více na organizaci a zevní rozmach….Před smrtí zdůraznil ještě svou závětí hlavní zásady původního řádového společenství i poslušnost kněžím.

Po Františkovi zbylo dvojí dědictví.

Zbožnost v neochvějné ujištění Boží lásky a askeze, kterou si ukrátil svůj život….Od Valdenských se lišil tím, že nepochyboval o církevním učením a neměřil je Písmem, úctou ke kněžím a poslušností papeže…Církev pak dovedla pro své cíle zájmu který František vzbudil … soutěži s lidovými hnutím sektářského rázu.

K františkánství se hlásil městský živel a měšťané i městský proletariát. Města se stala  františkánským působištěm. Nová zbožnost se zmocňovala i šlechty a členů panovnických rodů. František dal svému řádu aktivnější náplň, než měli např. Cisterciáci (totiž putování z místa na místo a kázání)…. Nenapsal však žádná teologická díla.

Chudoba a žebravé řády

Co se týče přísné chudoby, papež Řehoř IX, pomohl v řeholi k jejímu zmírnění, tím, že řád má sice zůstat chudý, ale majetek za něj mohou shromažďovat jeho přátelé. V řádu nastal rozkol kvůli zmírnění řehole dlouho trvající rozpor.

Honorius III dal pak souhlas ke vzniku obdobného řádu kazatelů – Dominikánů. Měli mnoho společného s františkány (města, kláštery, kazatelská činnost, mystika). Dominikáni však od počátku dbali na teologické vzdělání. Sloužili v církvi  stejnému cíli – potírání kacířství a bludařství.

Kromě nich ještě vznikl v té době  žebravý řád Karmelitský a poustevníci sv. Augustina.

III. řád

Všechny tyto řády oslovili lidi, kteří z občanského života neodcházeli do klášterů, ale vstupovali do laických bratrstev. Tzv. Třetí řád, terciáři….

Rubriky: dějiny Františkánů | Napsat komentář

Jak je to tedy s peklem ?

Výpisek z knihy Univerzální Kristus – Richard Rohr OFM

Jednou z největších překážek na cestě ke zdravému chápání kříže a vzkříšení je převládající představa Boha Otce jako vykonavatele trestu, rozhněvaného Boha, který trýzní hříšníky a mučí je, ne jako toho kdo je život sám.

Vychází z mylně vykládaných pasáží evangelisty Matouše, který rád zakončuje hrozbami.

Východní ikonografie – na rozdíl od západní, která zdůrazňuje plameny a muka- zobrazuje Ježíše jak vyvádí duše z pekla – ne Ježíše, který je tam svrhává.

Papež Benedikt v komentáři k vyznání víry připouští, že slova sestoupil do pekel jsou problematická….Ježíše musíme vidět jako vítěze nad peklem, který peklo zcela vymítil.

Kořeny špatné teologie vidíme ve světonázoru retributivního (trestajícího) pojetí spravedlnosti

Bůh peklo nepotřebuje, ale my na západě určitě ano.

Boží láska nedospívá ke svému cíli pouhým trestem nebo odplatou. My straníme modelu nedostatku a vzácnosti, ale Ježíš hlásal míru natřesenou, vrchovatou – tedy model hojnosti. Model, který přináší vítězství pro všechny – bez výjimky. (Luk 6:38, Luk 2:10)

Vzkříšení se týká celého stvoření (1.Kor 15:51) Všichni budeme proměněni.

Radujme se a neuzurpujme si Boží dar jen pro sebe.

Rubriky: formace - teologie těla | Štítky: , | Napsat komentář

Prožívání duchovního života

místo teček dosaď sebe …

Nádherný život, jaký prožívá … je vždy spojený s životní silou ducha nacházející se uvnitř všeho světa. Láska a štěstí, které prožívá, z něho vyzařují a rezonují s láskou oživující celý vesmír. … Vidí krásu ducha v každém člověku, v přírodě a městech, ve všech tvorech, událostech a v celém světě. Ví, co chce a co nechce. Využívá pohyb ducha, projevující se jako pocity a pravda v těle, jako informace a nasměrování života.

Umělec ducha naprosto přesně ví, že je jediným projevem božskosti. Vyjadřuje svou výjimečnost jako dar vyjadřující vděčnost za každý okamžik svého života. Prožíváním přítomného okamžiku přijímá …. život naplno a dává a rozdává dary hojnosti, které jsou podstatou ducha.

Žití ve zdravých vztazích

Nové postoje jsou založeny na lásce, která nevyžaduje odměny, nesmlouvá, nic neočekává, neklade žádné podmínky a nepřijímá zajatce. … zcela miluje celý svět za své duše a miluje jedince podle toho jak sám cítí.

Nebere osobně, ani nevěří názorům druhých, týkajících se jeho samotného. Ví, že všichni si vytvářejí vlastní emocionální reakce, založené na svém snu a tak je respektuje a necítí se za ně odpovědný. Pokud něco neví raději se zeptá, než aby předpokládal co si druhý myslí. a co cítí.

… rozdává lásku, je zdrojem lásky, aniž by staral o to, zda to ostatní oceňují nebo oplácejí. Je šťastný protože miluje. Miluje , protože je šťastný…. bere druhého jaký je.

Z knihy Toltécké moudrosti od Allana Hardmana

Rubriky: Pro dnešní den | Štítky: , , | Napsat komentář

Paní s hořícím srdcem a jasnou myslí

Zdislava z Lamberka, věrná dcera sv. Dominika

Žila dominikánské charisma se zápalem, ale nikoliv jako řeholnice, ale jako manželka, matka manažerka

Matka Sibyla a otec Přibyslav

Její matka Sibyla se narodila na Sicílii, odkud si přinesla jižanský temperament a hlubokou zbožnost. Brněnský purkrabí a šlechtic pan Přibyslav a odvezl jí na svůj hrad Křižanov. Zde se jim cca 1220 narodila dcera Zdislava.

Na hradě Lamberku se svými čtyřmi dětmi

Zřícenina hradu Lamberk

Evropa byla i tehdy plná sporů i spolupráce. Zdislava byla možná svěřena podobně jako Anežka česká nějakému společenství zbožných řeholnic. Když jí bylo patnáct let provdala se za Havla z Lamberka, králi Václavu I. věrného šlechtice. Zdislava musí často Lamberk spravovat sama a starat se také o své čtyři děti. Má však také soucit s trpícími poddanými. Uvědomuje si svoje klady jako vyzrálá žena a manželka. Zároveň si uvědomuje, že její povinnosti nejsou vymezeny jen hradbami hradu.

Zapálená láskou k ubohým

Vidí hladomory, bratrovražedné boje, nemocné, zraněné, ubohé. Zdislava stejně jako její současnice Anežka Česká a Alžběta Uherská je stejně jako její současnice zapálená láskou a to jí dává sílu stavět se na stranu utiskovaných přes nesouhlas většiny.

Vzor v Anežce České

S Anežkou se několikrát v Praze setkala a obdivovala její zápal pro Krista. Když se setká s knězem Česlavem z řádu sv. Dominika, nadchne se jejich ideály a vstoupí do řádu jako terciářka. Pro bratry dominikány založí klášter v Trutnově a po vzoru Anežky České založí při klášteru špitál. Žila Dominikův ideál nikoliv za zdmi kláštera, ale ve světě.

Cesta ke svatosti

Zdislava nás učí, že cesta ke svatosti je otevřena všem, že to není cesta velkých gest, ale obyčejné každodenně uskutečňované lásky a vydanosti druhým. [1]

Prameny:

[1] Universum 3/2020 str 39 – 41 p. Vladimír Josef Slámečka

Rubriky: sv. Anežka | Štítky: , | Napsat komentář

Eliška Chudáčková o františkánech v Plzni 1935-50

Narozena 30.10.1915, zemřela 8.10.1995. Katolická aktivistka, memoáry, vstup do III. řádu v roce 1935 se schválením Dr. Jana Urbana z Prahy.

Vystudovala obchodní akademii 1935 a starala se o příspěvky na budoucí kostel ve Skvrňanech. Od roku 1941 sloužila v nově postavené prozatímní kapli. Učila chlapce ministrovat. Pracovala v katolickém skautingu. V roce 1953 byla komunisty zatčena čerstvě po operaci kyčle. Od roku 1954 do roku 1957 byla vězněná. V roce 1995 byla postižena těžkou mozkovou mrtvicí a v roce 1955 byla pohřbena u sv. Jiří – Doubravka.

Výsek z kroniky profesatů v Plzni vedené od roku 1988. Sestry Chudáčkovy členky III. řádu

Kniha o jejím otci

Boží dělník Josef Chudáček / [podle podrobného životopisu Josefa Chudáčka sestaveného jeho dcerou Annou Chudáčkovou napsaly Marie Prošková a Milena Koulová ; vzpomínku na Elišku Chudáčkovou připojila její sestra Marie

 • Seznam Františkánů v klášteře v Plzni
 • p. Bonaventura Wilhem
 • Marie a Antonín Liškovi – dar betléma do kostela
 • Josefa Zajíčková – horlivá sestra laického apoštolského III. řádu sv. Františka
  • Školské sestry De Notre Dam v Plzni
  • Katolický Junák v Plzni
  • p.Gregor a jeho pohnuté osudy
  • Protiletecký kryt v klášteře 1943 a nálet na klášter 1944
  • p. Remigius se skrýval před komunisty
  • pomoc uprchlému knězi ze želivského kláštera -p. Baptista
  • sestra Chdáčková ve vězení
Rubriky: formace- historická, Kronika MBS Plzeň | Štítky: , | Napsat komentář

Umění stárnout

Výpisky z knihy Anselma Grüna

To jsem byl ještě mlád a bez kategorie. Dnes už jsem v kategorii mladý senior. Myslím, že nastal čas připravovat se na kategorii senior, protože stárnout je prý umění. Ono to asi přijde samo, ale člověk se má pročíst životem, aby neumřel úplně blbej.

Obsah knihy už sám o sobě promlouvá

 • Smysl stáří
 • Sebepřijetí
 • Odevzdání
 • Být stále plodný
 • Stárnout společně
 • Cnosti stáří
 • Jak zacházet se strachem a depresí
 • Cesta mlčení
 • vyjít ze sebe
 • připravit se na smrt

Pár zachycených rad.

Smysl stáří. Pokud starý člověk neporozumí smyslu stáří, dívá se s hněvem na život mladých. (závidí) viz kniha Jung, Werke str 455-457) Podle Junga smysl spočívá ve smíření s úbytkem tělesných i duševních sil a v obrácení své pozornosti k nitru. V duši je skryto bohatství člověka. Teolog Romano Guardini vidí smysl v pochopení souvislostí, v pochopení života jako celku a to vede k moudrosti. Navíc má senior už blízko k věčnosti. Jedním z úkolů může být ukazovat druhým světlo, jako to udělala Alžběta a Zachariáš.

Sebepřijetí. Žalm 71,5-6. Zvládnout sebepřijetí je snadnější, když stavíme na pevném základě. Vidíme život ve světle Stvořitele. Žalm 71,20 – Stařec ví že slábne, ale má jistotu nového života. Má tedy i nadál před sebou budoucnost. Najít odpověď na nářky typu: Život už není hezký, Už bych raději nežil. není snadné. Smířit se s vlastní minulostí. Nebránit se bolesti. Neživit pocity viny. Přijmout vlastní hranice. Učit se být sami – nezatěžovat děti. Přijmout samotu jako příležitost najit cestu do své duše a k Bohu. Právě stáří rozhoduje o vydařenosti našeho života.

Odevzdání. Petrovi říká Ježíš, že až zestárne nebude už moci to co dřív. Petr začne poukazovat na druhé a Ježíš mu radí ať se s nikým nesrovnává a následuje jeho. Prosme v jednoduchých (střelných) modlitbách Pána o sílu sebe odevzdat. Dokážeme-li to zažijeme lehkost bytí. Odevzdat majetek. Odevzdat zdraví. Odevzdat vztahy. Odevzdat sexualitu. Odevzdat moc. Odevzdat ego. Prostě přestat od těchto skutečností odvozovat svoji hodnotu.

Plodnost . Vnímat své okolí a jeho potřeba a nekroužit jen kolem sebe. Výhodu má ten kdo zakořenil v Bohu. Naše činnost má být osvobozena od okolního tlaku. Chce to také znát svoji míru. Nebýt aktivní jen pro aktivitu – musí mí pro vás smysl.

Stárnout společně. Výzva pro manželské páry, kterým se změnily okolnosti. Naučit se spolu mluvit i o jiných věcech než rodina, děti. Nekroužit jen kolem sebe. Pevné rituály nejsou na škodu. Starost o přestárlé má svoje meze. Rembrantův poslední autoportrét je o ponoření se do sebe. Naslouchat a nemoralizovat.

Cnosti stáří. Vyrovnanost. Trpělivost. Pokora. Svoboda. Vděčnost. Láska.

Strach a deprese. Deprese je tunel, který nám může pomoci ke světlu nové cesty. Staré hodnoty zaniknou a objeví se nové. Něco trochu jiného je deprese jako nemoc – pomoc lékaře a terapie je vhodná. Demence a Alzheimer se dají zmírnit, ale ne vyléčit. nestydět se za nemoc. Na všechny strachy které nás seniory potkávají, je třeba se podívat s modlitbou.

Cesta mlčení . Tiché spočinutí před tajemstvím života a smrti. nahlížení, pozorování, kontemplace. Meditace na lavičce. Kdo ve stáří neumí mlčet z toho nevychází pokoj. V tichu je třeba cítit sjednocení se vším, se všemi prožitky, se všemi lidmi. To neznamená rýpat se v minulosti, ale vzpomínat tak ,aby se rány hojily a pomáhalo nám to přijmout přítomnost. Tváří tvář smrti už není potřeba mnoha slov. Tichost znamená také umění naslouchat. Poslání mlčení je také ve ztišení před Bohem s cílem se sním sjednotit. Mlčení pramení z rozhodnutí člověka, s tichem se však potkává. Ticho je čisté bytí.

Vyjít ze sebe. Transcendence. Nadosobno. nezávislost na egu. Adler: “Když se nadechnu vesmír ve mně vydechuje, když vydechuji, vesmír mě vdechuje.” Důležitou částí transcendence je humor. A také zapomenout v Bohu na sebe samého a otevřít se nekonečnému Stvořiteli, pocítit jeho dlaň. Znamená to znovu přemýšlet o své víře. Skrze pochybnosti se potřebujeme znovu pro víru rozhodnout. Rituály nejsou na škodu, naopak dávají pocit domova. V modlitbě už nepotřebujeme mnoho slov. Formy už nejsou podstatné. Televize může být užitečná, ale ke stáří patří ticho a meditace. Klást si otázky: Z čeho žiji já? Co drží mne? Odkud jdu? A kam jdu? I Boha se musíme kvůli Boha vzdát. (Už ne Bůh pro mne). Blahoslavení chudí v duchu.

Připravit se na smrt . Podle Karla Rahnera znamená v přijetí kříže. Proměnit jí v úkon Kristovi lásky. Odevzdat sebe v lásce. Smrt je cíl , kterým završujeme svůj živit. Genesis 25,8 – jak umíral Abraham. Sjednotit se s ostatními – všichni lidé musí zemřít. Někdo nemůže zemřít protože nedokázal odpustit. Musí dojít ke smíření. Umíráme pro druhé. Jan 17,6 – je dobré pro vás abych odešel. Naše smrt je přínosem pro druhé. A my budeme patřit na Boží krásu. Do Božích rukou odevzdáváme svého ducha. Smrt není krutým koncem, ale novým začátkem.

Rubriky: Formace-terciari | Štítky: , | Napsat komentář

Bonaventura Bouše: Prorok české církve – Jan Rückl

Život plzeňského rodáka a jednoho neosobitějších teologů 20 století františkána 16.5.1918 -16.4.2002. Na kněze vysvěcen v březnu 1942. Do františkánského řádu byl přijat 1946 a v dubnu 1950 složil věčné sliby. Kláštera si užil coby ctihodný člen jen jeden den. Druhý den byl zatčen a se vešmi ostatními byl komunisty deportován do internace  v rámci akce K. V internaci pracoval převážně jako lesní dělník, později jako správce depozitáře sbírek umění a správcem fototéky v ústavu dějin umění. Byl tam přijat protože byl odborníkem na církevní umění. Z přísného a puntičkářského kněze se stal po II. Vatikánském koncilu otevřený a velmi přátelský člověk. Rozhodl se už nezajišťovat svoji osobnost ideologií, ale odpovídat sám za sebe. Po druhém vatikánském koncilu se zapojil do týmu překladatelů z latiny do češtiny – jako neplacený dobrovolník. Zastával spíše volný, interpreativní přístup k překladu modlitebních rituálů. Jeho přáteli byl Ivan Medek,, Stanislav Kolibal, Dana Němcová, Jiří Němec, Tomáš Halík, Martin Jirous, Jan Heller.

Biskup Václav malý : „Byl to prorok. Dokud žil, věděli jsme že proroco v církvi neumírají… Byl to člověk, který si neulehčoval svědomí…“

Benedikt Holotoa OFF: „Svými teologickými úvahami rozčeřil hladinu církevního života v našich zemích tím, že věci důsledně domýšlel….Šel ke kořenům….Byl pravdivý – především k sobě… Dovedl být ostrým kritikem, ale i nesmírně laskavým člověkem…. Dokázal se hluboce a jednobodově usebrat.“

Ivan Medek.: „shodneme se na jednom – naučil nás už nebýt sebevědomými křesťany. Už nikdy si nebud myslet, že se mnou a stejně tak s církví je všechno v pořádku.“

Bonaventura Bouše : „Smýšlení Kristovo je vydanost vůli Otce. Jeho smýšlením je křesťan osvobozen od zákona… Křesťanství může být pojato jen jako plnění (byť upřímné) souboru příkazů a zákazů, čímž si myslíme že dosahujeme vlastní spásy. Pro ty lidi je typické pojetí právnický přístup. Tuhle pozici jsem opustil“

Bonaventura Bouše : „Trididentská mše akceptovala charakter oběti a potlačila charakter společného stolování a slavení. Vzdálila se tak svým židovským kořenům. Koncil chtěl znovu zapojit laiky k zodpovědnosti… Základním kritériem má být živá pravdivost ne bezmyšlenkovitost, ne jako posvátné divadlo….“

Bonaventura Bouše – Paradox křesťanství:“ Věřím, že budoucnost se neotevírá tam, kde je zajištěnost bohatstvím, mocí nebo moudrostí. Budoucnost se otevírá v riziku, v ztroskotáních, a dokonce v selháních, jsou-li vyznána ve světle pravdy. Neboť podle Ježíše budoucnost nemají bohatí ale chudí…budoucnost nemají spravedliví poslouchajíce zákon, ale ti kdo jsou hříšní, protože nestačí výzvě, kterou slyšeli…Bůh se nemůže jinak prosadit…než v bláznovství a bezmoci: právě tyto vlastnosti jsou v křesťanství Božími atributy, zjevenými na Ježíši ukřižovaném, „člověku, který vydal sebe sama“

Bonaventura Bouše – Naděje katolictví v českých zemích: „ Neboť církev není ve světě pro sebe, ale pro svět, tak jako Kristus. Vzdaluje-li se církev Duchu Kristovu, ztrácí pro svět smysl…Je tedy lépe když odumře a zanikne.“

(Výpisky z článku, který byl sepsán na základě přednášky Mgr. Jana Rückla v Plzni 6 2017)

Rubriky: dějiny Františkánů | Štítky: , | Napsat komentář

Franz Kafka – Autobiografická skica

Jedinečnost člověka bývá často v dětství potlačena. Franz to vyjádřil geniálně.

Rubriky: Formace-terciari, odjinud | Štítky: , , | Napsat komentář

Stoletý Benedikt Holota OFM – 70 let jeho kněžství

8.12.2022 v kostele Panny marie Sněžné v Praze

Závěrečná řeč Benedikta k Adventnímu času

Benedikt vyzval k tomu, abychom každý z nás prožili svůj osobní advent s nejbližším člověkem a děkovali za všechna dobra která s ním zažíváme.

Rubriky: formace národní | Štítky: | Napsat komentář

Duch člověka a Duch Boží

Pár obecných myšlenek človíčka, jenž nalezl františkánství

O Duchu Božím, který si vane, kam chce, ve svobodě Boha samého, nemohu nic psát, protože to co Duch učí mne samotného, a projevuje to myšlenkami ve mně, může učit jiného jinými slovy a zprostředkovat mu jiné myšlenky. Jen si však myslím, že podstata všech těch slov a myšlenek, pro mne i pro druhého člověka kdekoliv na světě a pro člověka jakékoliv víry, je uvnitř obalu jednostejná.

O Duchu člověka budu psát dále na příkladu člověka – Františka z Assisi. Jeho spiritualita se vyvíjela spolu s jeho duchovním růstem a byla postupem času ostřena a cizelována společenství s jeho bratry a konzultací s církví, k níž se hlásil a kterou se snažil opravit.

A nyní něco o sekulárním františkánství podle Ducha Božího a podle Ducha člověka

Podle způsobu života sv. Františka může žít jakýkoliv člověk na zemi.

Duch Boží jej jistě z lásky podpoří podle toho, co je pro něj potřebné. Takový jedinec se, de facto, stane sekulárním františkánem, ale bez konfese.

Duch člověka skrze projevené bratrství

Chce-li však jedinec svůj františkánský způsob života dovést k dokonalosti, neobejde se bez bratrství, stejně jako se bez něj neobešel sv. František. Jednodušeji řečeno: chceme-li se učit, jak s lidmi kolem sebe zacházet, potřebujeme se učit Lásce Boží. A právě proto daroval Pán Františkovi bratry a sestry. A proto dodnes existují různé řády, jež takové lidi sdružují.

Žádný člověk není stejný, každý je originál a Bohu vzácný. Každý člověk je obdařen ve svém srdci univerzální láskou a může se naučit jí v sobě probudit. Každý má právo naslouchat vesmírnému Duchu Božímu a s jeho pomocí najít sebe sama. Najít svoji skutečnou podstatu, najít svoje obdarování od Pána, objevit svoji originalitu.

Jestliže se podobně smýšlející lidé sdruží do nějakého spolku, pak vždy nakonec vyvstane potřeba pravidel, regulí, aby mohl spolek žít alespoň v relativním souladu a bezpečí.

 Jaký je skutečný význam regule, řehole, řádu?

Pán obdaroval sv. Františka lidmi, ale ne proto, aby mu pomohl vytvořit dokonalou, profesní organizaci. Skoro se mi chce říci, že právě naopak. Nedokonalost a chybovost měla vždy být nedílnou součástí františkánské rodiny. Cílem bylo, učit se lásce na základě chyb (chcete-li hříchu).

Duch Boží nás učí všemu, co potřebujeme a často nás učí právě skrze druhé lidi.

O Duchu člověka Františka z Assisi .

Ze všech Františkových dochovaných psaných slov vybírám jen některé a to například ty o hříchu (chybovosti, či minutí se cílem), abych skrze ně pro sebe hledal a snad i našel charakter člověka, kterého se zdá Bůh miloval.

„Ať se všichni bratři, jak ministři a služebníci, tak i ostatní, chrání rozčilovat se nebo hněvat pro hřích nebo špatný příklad druhého.“ (Nepotvrzená řehole)

„A ať se ministr nehněvá ani nerozčiluje pro něčí hřích, protože hněv a rozčilování jsou překážkou lásky v nich i v druhých.“ (Potvrzená řehole)

„A podle toho chci poznat, že miluješ Pána a mne, jeho služebníka i tvého, když budeš takhle jednat: totiž aby nebyl ani jeden bratr na světě, i kdyby třeba nejtěžšího hříchu se dopustil, který by ti přišel na oči a musel pak odejít bez tvého slitování, pokud slitování hledá; a kdyby milosrdenství nehledal, zeptej se ho sám, zda nechce milosrdenství. A i kdyby ti pak ještě tisíckrát přišel na oči, měj ho rád víc než mne, abys ho přivedl k Pánu. A s takovými měj vždy slitování“ (List generálnímu ministrovi)

„A jestliže potom třeba tisíckrát zhřeší a objeví se tisíckrát před tebou, miluj ho více nežli mne a neustaň ho vybízet k dobru. Oznam to kvardiánovi, aby i on nad ním bděl.  Všichni bratří, kteří vědí, že zhřešil, ať se ho nestraní, nýbrž ať s ním mají trpělivost a neroznášejí jeho hříchu. Nepotřebuje zdravý lékaře, ale nemocný. (Mat. 9, 12.)“ (List generálnímu ministrovi)

„Ministři pak, jsou-li kněžími, milosrdné ať jim uloží pokání; nejsou-li však kněžími, ať je dají uložit od jiných kněží řádu, jak před Bohem za nejlepší uznají. Mají se však varovat, aby se nehněvali a nermoutili pro něčí hřích, poněvadž hněv a zármutek v nich a též v ostatních překážejí lásce.“ (Potvrzená řehole))

A ještě na závěr něco z pokání sv. Františka, toho k němuž už za živa mnoho lidí vzhlíželo jako k blahoslavenému:

Mimo to vyznávám se Bohu Otci. Synu a Duchu svatému, blahoslavené Panně Marii, všem svatým na nebi i na zemi, generálnímu ministr našeho řádu, ctihodnému to pánu svému a všem Požehnaným kněžím i bratřím ze všech svých hříchů. V mnohém jsem zhřešil svou těžkou vinou, zvláště Že jsem nezachovával řehole, kterou jsem Bohu slíbil, Že jsem se nemodlil hodinek, tak jak řehole káže, buď z nedbalosti, buď pro svou nemoc, buď že jsem neznalým a neučeným. (List generální kapitule)

Ve výše uvedených větách nalézám jedno společné: Člověk se má celý život učit Lásce Boží. Ačkoliv všechny řády usilují o nějaký řád a pořádek, na vrcholu jejich snah a jejich cílem je a měla by být Láska Boží nikoliv farizejské lpění na zákonnosti.

Mohu-li si vůbec dovolit psát o řeholi, pak jen na příkladu řehole pro sekulární řád a jen z hlediska perspektivy pouhých dvanácti let mého profesního členství. Moje pochopení řehole a konstitucí se časem měnilo a doufám, že se bude i nadále měnit. Jinak by se moje víra a přístup k lidem a k současnosti stal zatuchlým. Víra a život ve víře musí být neustálý pohyb a víra musí být plná pochybností. Jinak se stane mrtvou.

A protože jsem v řádu pozoroval dobré i zlé, otevřenou lásku i skrývanou neústupnost zaviněnou strachem ze změn či ze sebe samotného, protože jsem viděl zájem o druhé ale také i lhostejnost, chci i nadále chci doufat v Boží milost a vedení Duchem svatým. K tomu nám pomáhej Duch svatý, řehole a také živí a chybující bratři a sestry.

Luboš Kolafa OFS na konci roku 2022

Rubriky: Formace-terciari | Štítky: , , , | Napsat komentář

“OPRAVA MÉHO DOMU”:

“Cesta sekulárních františkánů v synodální církvi”

KONFERENCE GENERÁLNÍCH DUCHOVNÍCH ASISTENTŮ OFS – YOUFRA (CAS)

P. Pedro Zitha, OFM

Úvod

Hrob sv. Františka

V souladu se synodálním procesem 2021-2023 jsme považovali za důležité upozornit sekulární františkány na důležitost prožívání jejich víry v duchu společenství, účasti, poslání a opravdového svědectví o životě podle evangelia v církvi, ve světě práce a v rodině. Nejlepším způsobem, jak se zapojit do synodální cesty, je především uvědomit si, že každý člen je součástí církve jako jednotlivec i jako společenství. Každý pokřtěný má v církvi svou roli a jeho úlohou v poslání církve je budovat celou církev. Svatý František z Assisi, když uslyšel výzvu, aby šel a obnovil církev, myslel na jeden kostel z cihel, a teprve později byl schopen pochopit, že nejde jen o tento konkrétní kostel z cihel nebo o tohoto jednoho malomocného, ale o duchovní, univerzální a katolickou církev, která potřebuje znovu objevit a dosvědčit svou pravou identitu tím, že bude věrně následovat Krista, svého zakladatele a učitele.

Poslání sekulárních františkánů v církvi je třeba vnímat jako osobní povolání, ale zároveň jako komunitní poslání, v němž je každý zodpovědný a zapojený do úspěchu svého konkrétního poslání, s osobním vědomím potřeby neustálé obnovy, obrácení a otevřenosti novým myšlenkám a přístupům, aniž by byly ohroženy evangelijní hodnoty, ty hodnoty, které udržují důstojnost každého křesťana navzdory rozdílům v poslání, které mu bylo svěřeno.

1.        OFS a misie svěřené

Milostí křtu je všem křesťanům svěřeno poslání hlásat evangelium: “Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo neuvěří, bude odsouzen” (Mk 16,15). Je zřejmé, že účast na poslání je úkolem svěřeným každému a ne izolované elitě, jak si někdy někteří myslí, přičemž zapomínají, že všichni jsou od křtu a ve křtu “začleněni do církve a stávají se účastníky jejího poslání… a stali jsme se živými kameny pro stavbu duchovní budovy1 , kde každý z věřících musí vykonávat své křestní poslání ve společenství s církví a v církvi, přičemž už nepatří sám sobě, ale Kristu”.

V naší společnosti, kde je stále rozšířenější sekularismus, musí křesťané hledat způsoby, jak žít své křestní sliby, nejlepší způsoby, jak interpretovat Františkovu výzvu “jděte a opravte můj dům” tak, aby evangelium bylo smysluplné, přitažlivé a podnětné pro všechny kategorie lidí, od mladých po starší, od věřících po nevěřící, a budovat církev jednoduchým způsobem a svědectvím, které umí přitáhnout lidi k hlubokému nasazení a obnově víry v Krista a v církev. Není třeba vymýšlet další způsoby, stačí převzít to, co nám bylo svěřeno ve křtu, tj. nechat se “zabydlet křestní pečetí tak, abychom se zavázali ke službě Bohu živou účastí na svaté liturgii církve, vykonávali své křestní kněžství svědectvím svatého života a s pracovitou láskou. “2 V případě členů OFS se tato výzva nachází také v řeholi, která je udělena v okamžiku profese a která zdůrazňuje potřebu nechat se vést Duchem svatým, aby člověk žil podle svatého evangelia v souladu se svým vlastním posláním následováním Krista, Cesty, Pravdy a Života.

Je zásadně důležité, aby si každý člen OFS uvědomoval, že jeho posláním je právě poslání církve, tedy evangelizovat, to znamená přinášet Krista světu, který ho již nezná, a zároveň pomáhat těm, kteří již uvěřili, aby Krista postavili do středu svého života a snažili se o něm svědčit svým vlastním životním stylem.

Křesťanský život musí být živen slovem a svátostmi, abychom žili v lásce a společenství s Bohem a zároveň byli schopni vykonávat svěřené poslání a žít ho s horlivostí, věrností a láskou. Je to poslání, které neustále vyžaduje “lepší formaci, prohloubení naší lásky a jasnější svědectví o evangeliu “3 .

2.        Pokračující obnova církve

Je nepochybné, že struktura, jako je “církev” – Kristovo tělo -, potřebuje jak duchovní obnovu či údržbu, tak materiální pomoc. Proto je misijní činnost církve naléhavá, nutná a nezbytná, aby poslání bylo vždy nepřetržité a stálé, evangelizační poslání, které se týká všech věřících a které, je-li vykonáváno generaci za generací pod vedením Ducha svatého, pevně zvěčňuje evangelizační poslání svěřené samotným Kristem všem pokřtěným. Kontinuita vyžaduje spolupráci i ochotu každého křesťana vydávat živé svědectví o moci Ducha svatého v církvi a ve světě. Tato spolupráce musí vždy vycházet ze skutečnosti, že evangelizační poslání “není nikdy pro nikoho individuálním a izolovaným činem, nýbrž hluboce církevním činem, a jestliže každý evangelizuje ve jménu církve, která tak zase činí na základě pověření od Pána, neměl by být žádný evangelizátor absolutním pánem svého vlastního evangelizačního působení, který by měl volnost v jeho uskutečňování podle individualistických kritérií a hledisek, nýbrž musí tak činit ve společenství s církví a jejími pastýři. “4 .

Synoda nás vyzývá, abychom se znovu vydali komunitní cestou, abychom mohli lépe uskutečňovat a konkretizovat svěřené poslání. Evangelizační poslání je neustále aktualizováno, přizpůsobováno a nikdy se nevzdaluje od konkrétních situací lidského života. Evangelium je vždy konkrétní a nadčasové. Stejně jako Kristus, který vychází vstříc svému lidu a kráčí spolu s ním, totéž se vyžaduje a očekává od všech pokřtěných. Společná cesta vyžaduje nejen doprovázení, ale také naslouchající srdce, ochotu vstoupit do ducha dialogu, cesta, která může vést i k tomu, že se člověk bude cítit zranitelný vůči názorům druhých, vůči hrozbám, vůči pronásledování, jak se to stalo prvním učedníkům.

Církev však musí být k dispozici k neustálému předávání evangelia a vždy se snažit zjevovat Ježíše a jeho evangelium za všech okolností. Církev totiž “není zbavena stejně neúnavné pozornosti vůči těm, kteří přijali víru a kteří se často po celé generace setkávají s evangeliem. Tímto způsobem se snaží prohlubovat, upevňovat, živit a činit stále zralejší víru těch, kteří se již nazývají věřícími a věřícími, aby se jimi stali ještě více. “5

3.        Dynamická a soudržná přítomnost OFS v církvi

Jak definovat dynamickou a koherentní přítomnost křesťana v církvi nebo ve františkánském řádu? Papež František ve své apoštolské exhortaci Evangelii gaudium č. 24 hovoří o církvi, která jde vpřed, o církvi, která se beze strachu ujímá iniciativy a je připravena jít daleko, vstříc těm nejmenším. Svatý otec nemluví o ničem jiném než o tom, že nám připomíná nebo nás vybízí, abychom vstoupili do dynamiky našeho učednictví, do učednictví, které je posláno s univerzálním a dynamickým rozměrem. Pro laiky toto učednictví působí v realitě rozlehlého světa a v realitě zvláště otevřené evangelizaci rodiny, kde jsou hluboce oddáni službě budování Božího království se skrytým a důsledným svědectvím evangelia.6

Naše křesťanská víra nás učí hodnotě a důležitosti jejích členů, a to od početí až po smrt. S vědomím této hodnoty se každý člověk snaží žít svou víru v dynamice, v níž je práce v souladu s křesťanskými, sociálními, kulturními a lidskými hodnotami. Právě tyto hodnoty vyvolávají touhu dělat něco pro dobro druhých. A Svatý otec papež František se ve své druhé katechezi věnované starším lidem snažil vzbudit pozornost k tomu, že je důležité být člověkem v jakékoli fázi života, aniž by člověk hodnotil svůj život z hlediska produktivity. Hodnoty života se nekvalifikují nebo nekvantifikují pouze z hlediska přínosu, ale nabývají hodnoty v závislosti na významu lidské bytosti ustavené jako Boží dítě. Když tedy hovoříme o dynamické a koherentní přítomnosti OFS v církvi, musíme vždy brát v úvahu a mít na paměti hodnotu členů nezávisle na jejich dynamice či přítomnosti v bratrstvu, ale s vědomým úkolem poslání, které jim bylo svěřeno, a odlišným způsobem účasti na životě celého bratrstva.

Pokud člověk skutečně chápe, co má papež František na mysli, když mluví o tom, že je třeba jít daleko, aby se našel druhý, pak už žádný bratr není izolovaný ani by neměl být považován za marginalizovaného. Co udělá dobrý pastýř, když zjistí, že mu chybí jedna ovce? Vydá se hledat tu ztracenou a devadesát devět jich nechá za sebou. Tomu se říká dynamická a důsledná přítomnost. Pastor by si nikdy neměl stěžovat na úbytek svých věřících, ale s důvěrou jít za všemi, kteří nemohou nebo nechtějí přijít do kostela. Totéž by mělo platit i pro sekulární františkány, místo aby ostatní bratry nazývali “izolovanými nebo neaktivními”, měli by následovat příkladu dobrého pastýře, tedy vydat se je hledat, navštívit je, uspořádat bratrské setkání v jejich domovech nebo se s nimi prostě setkat a pozvat je na bratrská setkání.

Být členem církve a řádu vyžaduje velkou dynamiku, aby člověk myslel a dělal věci jako přátelé ochrnutého (Mk 2,1-12). Tito přátelé se k Ježíši nemohli dostat hlavními dveřmi kvůli zástupu lidí uvnitř i venku před domem. Proto byli vynalézaví a vytrvalí, odkryli střechu domu, spustili svého přítele na lůžko a ochrnutý byl uzdraven (Mk 2,1-12; Lk 5,17-26; Mt 9,1-8). Sám Ježíš se stává obdivovatelem a svědkem dynamiky jejich víry, její důslednosti. Ve spontánním činu ochrnutého přátel se projevuje charakteristický duch společenství, který je podněcoval k tomu, aby našli způsob, jak zachránit nemocného přítele. Jejich gesta vyjadřovala, projevovala a konkrétně uskutečňovala společenství ve společném kráčení, a to je to, k čemu “koncept synodality vyzývá k zapojení a účasti celého Božího lidu na životě a poslání církve… “7.

Každá generace má své vlastní výzvy, jak opravit církev, a každé společenství musí stále živě cítit ono volání “jít a opravit mou církev, která je v troskách” jako společný úkol, který všichni cítí a vnímají, aby církev udrželi a zároveň jí vdechli nový život.

Závěr

OFS, stejně jako církev obecně, neustále čelí obrovské výzvě, kterou je náprava církve podle její kultury a tradice v nezaujatém a trpícím světě, ve světě, který například manželství a plození dětí nepřikládá velkou hodnotu (zcela je považuje za přítěž a obtíž). I v těchto situacích existuje velká možnost a příležitost nabídnout světu životní styl, který je dynamický a koherentní s evangeliem, dynamiku a koherenci, které jsou možné, když si člověk uvědomuje odpovědnost za to, že je křesťanem, nebojí se vydávat svědectví o Kristu za jakýchkoli životních okolností, žije františkánské charisma v synodálním dynamismu, kde všichni členové jsou a cítí se spoluodpovědní za duchovní a bratrský růst a kde je vždy prioritou vydávat svědectví o Kristu vlastním životem.

Proto nelze mluvit o “opravě církve” nebo o synodalitě, aniž bychom vzali v úvahu, že jen společně lze církev lépe budovat a růst společenství mezi všemi jejími členy ve službě církvi a s církví pro svět, v němž se všichni cítí odpovědní za původní obnovu lidské důstojnosti.

Rubriky: formace mezinárodní | Štítky: , | Napsat komentář

Trocha zvukového potěšení – Píseň bratra slunce

Andrea Bocelli ‘Fratello Sole Sorella Luna (Dolce è Sentire)’ (Visualizer) We are proud to present the music running through the core of Andrea Bocelli’s “Believe” album, and available to order here https://AndreaBocelli.lnk.to/BelieveID. #Believe is a collection of uplifting songs that have inspired and sustained Andrea over the years.
Rubriky: formace mezinárodní | Napsat komentář

Encyklopedie českých klášterů – p. Vlček, P. Sommer, D.Foltýn

Nakladatelství Libri Praha 1997

Ve výpiscích se věnuji mendikantům – žebravým řádům. Ostatní jen nadpisy pro přehled rozahu knihy která má skoro 800 stran

V labyrintu zasvěceného života

 • Řády mnišské
 • Řády řeholních kanovníků
 • Řády rytířské
 • Řády mendikantů  (žebravé řády)
 • Řády řeholních kleriků
 • Kongregace řeholních kleriků
 • Kongregace řeholních laiků
 • Řády ženské
 • Ženské kongregace
 • Sekulární společnosti
 • Společnosti apoštolského života
 • Zasvěcený život mimo instituty

Tisíce let vzestupů a pádů řeholního života v čechách

 • 9.stol -Jednotliví mniši
 • 10.stol – klášter benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě –Přemyslovna Mlada- Marie
 • 11.stol –slovanský klášter na Sázavě
 • 12.stol Premonstráti na Strahově
 • 1169 Johanité – rytířský řád
 • 1188 strážci Božího hrobu
 • 1204 němečtí rytíři
 • 1237 čeští Křížovníci s červenou hvězdou (Anežka česká)
 • 13.století menších bratří a dominikánů (spory farářů s mendikanty)
 • 14. Století kanovníci sv, Augustýna, a dále kartuziáni
 • V čase smrti Karla IV v Čechcáh 16 mužských řádů se 100 domy a 40 proboštvími. Žebnskýchh řádů 8 s 21 domy. (V Pluzni např. zároveň menší bratři i dominikáni)
 • V časech Husa – vyhánění řeholních kněží, likvidace klášterů. Církevní instituce ztratily v dobách husitské revoluce 90% svých statků
 • V čase M. Luthera řada řeholníků konvertovala k luterství nebo k novokřenců. V mnoha řeholních domech i po bitvě u Lipan bylo málo řeholníků.
 • Byli pozváni jezuité a kapucíni. Společnost i nadále nábožensky rozdělená
 • 1611 vtrhli do Prahy Pasovští- neumělý pokus o převrat – obětí se staly řeholníci
 • 1618 vypovězení jezuitů
 • Po Bílé hoře návrat řeholních řádů, Jezuité soutěží ve školství s Piaristy. Kapucíni staví nové kláštery. (16 nových konventů a hospiců)
 • 17. Století karmelitky a Voršilky
 • 18. Století Alžbětinky, celestinky, anglické panny
 • Marie Terezie se níží zefektivnit stát. Zvyšuje dohled nad řády. Zrušení jetuitů – protivníci osvícenectví. Jezuité nemají řád a jdou učit do škol.
 • 1782 Josef II ruši ženské kláštery , Ivanity (sdružení poustevníků) Zaniklo 65 řeholních domů s 1000 řeholníků, 12 ženských klášterů (zůstalo 6) s 300 řeholnicemi. Zrušen i nejstarší klášter u sv. Jiří na Pražském hradě. Zřízen náboženský peněžní fond. Rušení klášterů se nedotklo klášterů užitečných pro chod státu (např. školství)
 • Leopold II – povoluje karmelitky
 • Papež jmenuje vizitátora řeholního života – kardinál Schwancerberk. Váhy převažují ke vzniku nových společenství – charitativní řády (Boromejky, Školské sestry, sestry sv. kříže, sestry nejsvětější svátosti
 • 1918 – odchod německých řeholníků z ČR, zábor církevních statků, smlouva mezi Vatikánem a ČR
 • 1945 nové vysídlení německých řeholníků. V ČR 25 mužských řádů (3000 členů) a 36 ženských řádů (12 000 sester)
 • 1994 15 mužských řádů a 7 kongregací, 6 sekulárních institutů. Mniši se vrací divého majetku.

Vývoj Benediktinského kláštera

Stavební schéma benediktinského kláštera

Architektura středověkých konventů (Cisterciáci, rytířské řády a křížovníci)

 • Mendikanti – Dominikánský chrám u sv. Klimenta – spory ohledně chudoby…
 • Anežský klášter

Architektonický vývoj novověkých konventů

 • Kapucíni – stavebně se přidržují italského vzoru (velký pro 64 řeholníků a menší pro 14). Zpočátku po vzoru sv. Františka si stavěli sami a nepoužívali zedníčky. Projekty pouze řádoví architekti. Stavěli na zelené louce, odmítali přestavovat  starší kostel. Stavěli vždy na předměstí. Klausura vždy oddělšna od laiků. Základem areálu byl vždy kostel. Ambit k odpočinku a k zahradě.
 • Františkáni – prostá architektura, ale ne přísně podřízená rigorosním řádovým předpisům. Ve středověku skromné rozměry. Postavení kostela a klausury není tak přísné jako u kapucínů. Vnitřní dispozice je také proměnlivá. Přizpůsobuje se místu.
 • Minoriti. Všechny minoritské konventy mají středověký základ který určil i pozdější dispozici. Používají i civilní stavitele. Pozice kostela a konventu je tradiční středověká. Vychází také z italské předlohy. Konvent je čtvercový s rajskou zahradou. U sv. jakuba v Praze abnormálně velký refektář. (7×18 metrů), kuchyně s podávacím okénkem.
 • Karmelitáni
 • Pavláni
 • Pavlíni
 • Augustiáni poustevníci
 • Milosrdní bratři
 • Jesuité
 • Piaristé
 • Maltézští rytíři
 • Křížovníci
 • Augustiáni kanovníci
 • Premonstráti
 • Kartuziáni
 • Bendiktini
 • Cisterciáci

Slovník řádů a kongregací

Řazeny jsou podle abecedy vybírám jen Františkány, Kapucíny a Minority

 • Františkáni Řád vznikl postupným osamocením a sjednocením pozdějších denominací z minoritů. První snahy již ve 14. Stol v Itálii. Reformátoři : např. sv. bernardin ze Sieny1380- 1444, Jan Kapistrán (186-1456), Giacomo della Marca (+1476), Tomáš de la Cour ve Španělsku (+1456). V Ćechách postupně získávali převahu nad Konventuály. Sv. petr z Alcanáry (1499-1562) –Alkantariáni. Zvláštní skupinou byly  hybernové (ze zaniklé irské větve) v Novém městě pražském 1629 (U Hybernů). Nakonec  bula Felicitat madam – papež Lev XIII – sjednocení všech skupi  observantů. Česko moravskíá provincie založena 1469 Janem kapistárnem. Byli nazýváni Bosáci. Nejstarší dům u PMS.
 • Kapucíni Kapucíni se vyčlenili z františkánského řádu po papežské bule z roko1517, která uznala samostatnost observantů Zásluhou Mattea z Basro (1525) Vytvořil nejpřísnější zásady sv. Františka a Lodovica z Fossmbrone. 1529 uznán řád papežem Klementem VII jako samostatný.1536 schválena Konstituce. Posláním bylo chudoboua prostotou se přiblížit nejchudším vrstvám., nemocnice. První kapucínský dům založen na Hradčanech roku 1600. Samostatná proviceie sv. Vavřincem z Brindisi 1673.

 Řád menších konventuálů.

 • Minoroti – Řád menších bratří konventuálů. Založen sv. Františkem. Řehole 1221. Postupně se štěpil Joachim z Fioer (+1202 – hlásal éru Ducha svatého) 1350 hnutí observantů, kterým Kostnický koncil povolil vlastního vikáře.. Úplné rozdělení na dva řády 1517 papež Lev X.

konventy kapucínů.JPG

Sesterské řády

Rubriky: formace- historická, Františkánské kláštery v ČR | Štítky: | Napsat komentář

Dialog

Převzato z knihy Milana Machovce Smysl lidské existence (vydalo Akropolis 2008)

 • Vedle práce je vlastně již jen jediný způsob , kterým může jedinec bytostně vyzrávat, a to právě kontakt s jinými lidmi, kontakt spolupráce, vzájemné pomoci či sporu, citového zalíbení či odporu.
 • Kontakt individuí však ještě ani zdaleka nemusí být a nebývá dialogem. Člověk musí žít nejen s člověkem, ale i vedle člověka, bez opravdového zájmu o toho druhého. I přináležitost jistému kolektivu může být čistě vnějšková, neexistenciální, může člověka v jeho rozvoji i omezovat.
 • Moderní společnost nabízí nejrůznější prostředky vzájemného sdělování myšlenek….Ovšem ani sto institucionálních a jiných příležitostí není ještě zárukou jeho skutečného rozvoje lidsky pozitivního, umožňující zrání lidské osobnosti.
 • Nacházím sebe sama? Mohu se rozvíjet? Co je vlastně opravdový kontakt člověka s člověkem?
 • Specificky lidské tkví v tom, že aktivita může být na obou stranách… Jde také o vědomí, že jsem někým… Roli také hraje svědomí…A to nejen moje , ale i druhého.
 • Komunikace člověka s člověkem je onou formou kontaktu, při níž se nejen srovnává rozum s rozumem, poznání s poznáním, názor s názorem, ale kdy se rozvírá člověk člověku, tj. celé nitro-nitru jinému.
 • Dialog je však ještě cosi náročnějšího. je to víc než pouhá výměna názorů. jde o vědomé otevření se člověka člověku. Jde o cílevědomou komunikaci…. Překonává negativní stránky pradávného vzájemného rozdělení lidí pracovní specializací. (specializovaná společnost totiž upadá znovu do barbarství bez osobního lidství, odbornost dnes neznamená moudrost.
 • Potřebuji ve svém pracovním úseku nejen výdělek, zábavu, ale potřebuji najít cestu k vědomí jiných jedinců a tak překonávat své vydělení do své specializace. Potřebuji dialog, potřebuji zažívat, jak jsou lidé lidsky zformováni, abych korigoval svoji jednostrannou cestu.
 • Předpokladem dialogu je
 • odvaha otevřít se – dát nejen své vědomosti, ale i své nitro (nemyslí se mé niterné prostředky k zápasu, ale prostředky k dialogu)
 • odvaha odhalit nejen své úspěchy ale i svoje slabosti (pochyby zmatky tápání)
 • Dát veškeré své svědomí k dispozici tomu druhému, ať je přítel nebo soupeř.
 • Nejde mi o vítězství ale o skutečnou pravdu
 • Adresný zájem o člověka – partnera dialogu Neredukovat můj zájem jenom na užitečnost, použitelnost toho druhého. (I sebevznešenější věc může mít svůj fanatismus, nelidskost)
 • V dialogu je potřeba druhého vidět jako spojence ne jako soupeře
 • Chci-li žít plně, nesmím chytračit – tj. sobě hledat smetanu a riziko přenechat druhým
 • je potřeba se osobně angažovat. Cítit mravní odpovědnost nejen za sebe ale i za svého odpůrce. (Gándhí)
 • Překážky dialogu jsou:
 • malá vzdělanost, malá kulturní vyspělost. Polovzdělanost je v jistém smyslu horší než nevzdělanost.
 • jednostranná specializace osobního zaměření
 • Hierarchizace lidské společnosti (podřízenost, nadřazenost) Kdo má absolutní svrchovanou moc nemůže vést dialog s nikým.
 • Skrytý nezájem o skutečný rozvoj.
 • Každá instituce dříve funkční se v konečné fázi snaží udržet i když pominuly důvody její užitečnosti. (byrokracie). Pokud úřad plní – nebo neplní – nelze jej ukončit, protože ještě nesplnil.
 • Přeorganizovanost
 • Dialog se ve společnosti jaksi nesluší.
 • Dialog člověka se sebou samým
 • Se svým lepším já – vědomé zrání (neustrnout ve zdánlivě výhodné pozici. Nevyhýbat se přemýšlení o sobě)
 • Náš rozhovor s Bohem je defacto rozhovor s námi samými, se svým ideálním já. (prosím-li o mír od Boha, získávám vnitřní mír)
 • Modlitba obsahuje upozornění, že člověk jde nějakou cestou, že o něco jde. Nese život s plností srdce. Povznáší se nad věci nicotné.
 • Člověk nachází své vyšší já tím , že rozvine v sobě řetěz myšlenek a meditace o nich.
 • Člověk potřebuje filozofii života a vnitřní dialog vlastně po celý den (nejen večer nad knihou)
 • Skutečná konverze není sebepopřením, ale aktem sebenalezení
 • Dialog s mojí konečností (smrtí), je zároveň dialogem se světem. Beru-li vážně smrt, beru vážně i svět. Kdo odmítá sžít se se svojí smrtí, nebere vážně ani svůj život. Jestliže byl náš život zralý, neodcházíme z téhož původního světa našeho narození, ale ze světa, který jsme spoluvytvářeli. Mé bytí je reálné, reálného celo vesmírného procesu.(Bhagavdgíta VII, 8-11,21)
 • Ani poznání, ani dialog, nýbrž život z hlediska věčnosti (Masaryk)
 • Součást veškerého bytí – vytváříme kosmický cit (Einstein)
 • Žít s dějinami v nadčasovosti bratrské jednoty.

Já : Slova Milana Machovce potvrzují účel bratrského soužití v neustále se měnícím světě. (viz Fratelli Tuti)Hlouběji chápeme proč Pán dal Františkovi dary na lidech ačkoliv je zpočátku nechtěl. Oprava církve, jak ji Pán skrze Františka napravoval, byla vedena skrze poznání sebe sama, uznání své vlastní důstojnosti, odvahy vést upřímný dialog a skrze neustálého růstu bratrství a neustálého dialogu.

Rubriky: formace- historická | Štítky: , , , | Napsat komentář

Papež k františkánským výročím: Napodobování chudého Krista je spojeno s láskou k chudým

Po osmi stoletích zůstává svatý František tajemstvím. Stejně tak zde zůstává otázka bratra Massea: „Proč se za tebou žene celý svět a zdá se, že každý člověk tě chce vidět, slyšet a poslouchat tě?“ (Kvítky, X: FF 1838). Abychom nalezli odpověď, musíme se dát do Poverellovy školy a najít v jeho evangelijním životě cestu, jak jít v Ježíšových stopách. Konkrétně to znamená naslouchat, být na cestě a hlásat až na periferie.

celý článek ZDEhttps://www.ofm.cz/2022/11/02/papez-k-frantiskanskym-vyrocim-napodobovani-chudeho-kristu-je-spojeno-s-laskou-k-chudym/

Rubriky: formace mezinárodní | Štítky: , | Napsat komentář

Co si dnes představovat jako křesťanské hodnoty?

Jan Bednář /Universum1/2018 str 14-17

Výpisky

Nelhat, nekrást, poctivě pracovat, řádný rodinný život, pečlivá výchova potomků – nejsou křesťanské speciality patří totiž ke každé slušné a dlouhodobě stabilní společnosti.

Základním a zároveň náročným požadavkem na křesťana je být člověkem. Mít odpovědný postoj vůči Skutečnosti, jež přesahuje jednotlivce. I zde však lze konstatovat že i tyto specifičnosti lze připsat i jiným náboženstvím.

Vyloženě specifickou křesťanskou hodnotou je vědomí božské autority, která má osobní povahu a aktivní touhu sdílet se. Základem je důstojnost stvořeného člověka a to i toho nejslabšího. Bůh ze své svobodné vůle podal člověku svoji ruku a obdaroval člověka (Ježíše)

Mluvíme-li v naší společnosti o absenci hodnot, pak mluvíme o tom co znázorňuje pohádka Sůl nad zlato. Chybí špetka soli – špetka opravdových autentických křesťanů. Společnost potřebuje daleko více kvalitu víry než její prostou kvantitu.

Znamená to spolupracovat s lidmi dobré vůle bez omezení jakýmikoliv podružnými záležitostmi. Nutný je stoj křesťanské reality. Spasiteli nejsme my, ale spasitel světa. nenabízíme panování, ale ochotu poskytovat nezištnou službu. nejsme ani garantem, že všechno dobře dopadne.

Rubriky: Formace-terciari | Napsat komentář

Vlažná víra, unavený ateismus, agnosticismus

Petr Kolář SJ, Universum – revue ČKA, 1/2018

Jan 6,67n

Výpisky z článku poskytl LFK

…Dnes je opravdový ateista vzácným jevem a svými postoji se začíná blížit postoji vlažného věřícího.

pap. Benedikt XVI : …Věřící i nevěřící se oba svým způsobem podílejí jak na pochybnostech, tak i na víře

Současný agnostik je ve svém živlu v sekularizované společnosti západní civilizace. Nejdříve v ní nechal církev za sebe věřit a ateistu dodávat pochybnosti… mezitím však představa Boha nacházejícího se mimo náš dosah vedla ke ztrátě zájmu a chladné lhostejnosti k víře.

Ztroskotání kolonialistické ideologie po II. válce otevřelo evropské dveře novým kulturám s vitálnějším náboženstvím.

Otázky týkající se naší víry nelze klást a zodpovědět bez ohledu na celospolečenskou situaci. její podíl na naší současné ochablé víře a na ochablých argumentech je značný.

V procesu sekularizace slábnou někdejší pevné metafyzické struktury, chřadne pojem pravdy, včetně pravdy vědecké, etiky vztahující se k desateru nebo k jeho sekularizované podobě s jejími úhybnými manévry (potrat, eutanazie), politiky, připravené o svou posvátnost atomizací individua s jeho “odlehčenou existencí” bez potřeby myslet na poslední věci člověka.

Jak velká je tedy vzdálenost tedy odděluje ateistu, toužícího po víře v Boha od křesťana, který “myslí že věří”, ale má o své víře pochybnosti? Vlažnost ať už považovaná za neštěstí nebo za hráz proti fanatismu může nakonec sbližovat péčí o caritas, jak už tvrdil Feuerbach

Rubriky: Formace-terciari | Napsat komentář

Pán prstenů v kostce

JOSEPH PEARCE

převzato z časopisu Crisis Magazine – USA – NOVEMBER 5, 2022

Je Pán prstenů “samozřejmě dílo v zásadě náboženské a katolické” ?

Podle svého autora J. R. R. Tolkiena je Pán prstenů “samozřejmě dílo v zásadě náboženské a katolické”. To by mohlo mnohé lidi zmást nebo udivit. Vždyť na jeho zhruba tisíci stranách není nikde ani zmínka o Kristu nebo jeho církvi.

Kdy byl zničen prsten?

Katolický rozměr je v díle podchycen, skrytý pod doslovným povrchem mnoha způsoby. Konkrétně klíč k pochopení náboženského rozměru díla je třeba hledat v datu, kdy je Prsten zničen. Je to 25. březen, nesmírně významné datum v křesťanském kalendáři a možná nejvýznamnější datum vůbec. Většina katolíků ví, že 25. březen je datem Zvěstování, datem, kdy se Slovo stává tělem, datem Vtělení, kdy se Bůh stává člověkem. Protože lidský život začíná početím, nikoliv narozením, je Zvěstování důležitější než Vánoce.

Kdy zemřel podle středověkých  tradice Ježíš?

Mnoho lidí, dokonce i katolíků, nebude vědět, že 25. březen byl také široce rozšířený názor lidí v rané a středověké církvi, že je historickým datem ukřižování. Protože Velký pátek je pohyblivý svátek, nepřisuzujeme Kristově smrti konkrétní datum, přesto zemřel v jedno konkrétní historické datum. Tímto datem byl podle tradice 25. březen. Tolkien, středověký učenec, to věděl a použil to jako inspiraci pro přiřazení tohoto data ke zničení Prstenu.

Proč musel být prsten zničen?

Zvěstování spolu s Ukřižováním a Zmrtvýchvstáním představuje naše vykoupení, naše osvobození z moci hříchu. Prvotní hřích je jediným hříchem, který vládne všem a v temnotách je spoutává. Prsten je jediný prsten, který vládne všem a v temnotě je spoutává. Jediný hřích i jediný prsten jsou zničeny ve stejný významný den.

Jak tížívá je moc prstenu?

Moc Prstenu je tedy alegorickým znázorněním moci hříchu. Akt nasazení Prstenu je aktem hříchu. Nositel Prstenu žije v hříchu. Stává se neviditelným pro dobrý svět, který stvořil Bůh, a vylučuje se ze světla dobra, pravdy a krásy; stává se však viditelnějším pro démonického Saurona, který vládne všude tam, kde stín hříchu chrání hříšníka před světlem.

Jak Frodo Pytlík představuje Krista?

Na druhé straně ten, kdo nese tíhu Prstenu, tíhu hříchu, aniž by podlehl jeho moci, nese kříž. Nositel Prstenu je nositelem kříže. V tomto smyslu je Frodo Pytlík postavou Krista a zároveň postavou toho, kdo následuje Krista tím, že bere svůj kříž. Není proto překvapivé, že Frodo opouští Roklinku 25. prosince a na Horu osudu (Golgotu) dorazí 25. března, přičemž jeho cesta odpovídá životu Krista od Narození Páně až po Ukřižování.

Jaké další postavy z knihy naznačují Krista?

Kromě tohoto zastřešujícího christologického a kosmologického rozměru Frodova putování obsahuje Pán prstenů několik dalších obratně naznačených postav Krista. První z nich je Gandalf, jehož smrt a zmrtvýchvstání provází proměna z Gandalfa Šedého v Gandalfa Bílého; druhou je Aragorn, jehož pravé královské postavení mu dává moc sestoupit na cesty mrtvých a osvobodit tak samotné mrtvé od jejich prokletí.

Kromě výše zmíněných postav Krista představuje Tolkienův epos také několik postav Everymana, což evokuje Tolkienovo zdůraznění v jeho slavném eseji “O pohádkách”, že pohádky nastavují “zrcadlo člověku”. Ukazují nám nás samotné.

Koho představuje Boromir?

Nejvíce je to patrné na postavě Boromira, který je oficiálním představitelem lidské rasy ve Společenstvu prstenu. Vystupuje tam v našem zastoupení. Je to on, kdo zradí Společenstvo a snaží se využít moci Prstenu k záchraně vlastního lidu. Tato ochota použít zlé prostředky k údajně dobrému cíli vede pouze ke konečnému vítězství zla, protože hřích nelze použít k porážce hříchu. Boromir činí pokání a položí život za své přátele. Jeho závěrečná výměna slov s Aragornem odráží podobu svátosti pokání, kdy Aragorn vystupuje in persona Christi, zatímco Boromir vyznává svůj hřích.

Kdo další patří do „lidstva“?

Faramir slouží jako další postava Everymana, což je analogicky patrné z toho, že je Boromirovým bratrem. Faramir prohlašuje, že by Prsten nezvedl, kdyby ho viděl ležet u cesty. Říká také, že by lží neulovil ani skřeta; ani sebemenší lež samotnému ďáblu.

Třetí poněkud střízlivou postavou Everymana je Glum, jehož závislost na moci Prstenu slouží ke zdůraznění scvrkávání a smršťování duše, pokud se oddá dekadentní snaze o “sebeprosazení”.    

Klíčem k pochopení Pána prstenů je 25.březen.

O mnohotvárných a mnohostranně použitelných významech, které z této nadčasové klasiky vyplývají, by se dalo a mělo říci mnohem více. V podstatě nebo ve zkratce však lze říci, že klíč je třeba hledat v datu, kdy je Prsten zničen. Z něj, jako ze žaludu, se Tolkienův strom příběhů táhne k nebesům.  

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version), mezinadpisy jsem si dovolil vložit já.

The Lord of the Rings in a Nutshell

JOSEPH PEARCE

According to its author, J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings “is, of course, a fundamentally religious and Catholic work.” This might puzzle or mystify many people. There is, after all, no mention of Christ or His Church anywhere in its thousand or so pages. 

The Catholic dimension is subsumed within the work, hidden under the literal surface in multifarious ways. Most specifically, the key to understanding the religious dimension of the work is to be found in the date on which the Ring is destroyed. This is March 25, a hugely significant date on the Christian calendar and perhaps the most significant date of all. Most Catholics will know that March 25 is the date of the Annunciation, the date on which the Word becomes flesh, the date of the Incarnation, when God becomes man. Since human life begins at conception, not birth, the Annunciation is more important than Christmas.

Many people, even Catholics, will not know that March 25 was also widely believed by those in the early and medieval Church to be the historical date of the Crucifixion. Since Good Friday is a movable feast, we don’t assign a particular date to the death of Christ, yet He died on one particular date in history. This date, according to tradition, was March 25. Tolkien, a medieval scholar, knew this and used it as the inspiration for the assigning of this date to the Ring’s destruction.

The Annunciation, taken together with the Crucifixion and Resurrection, constitutes our redemption, our liberation from the power of sin. Original Sin is the one sin to rule them all and in the darkness bind them. The Ring is the one ring to rule them all and in the darkness bind them. The one Sin and the one Ring are both destroyed on the same significant date.

The power of the Ring is, therefore, an allegorical depiction of the power of sin. The act of putting on the Ring is the act of sin. The Ring-wearer is living in sin. He becomes invisible to the good world that God has made, excommunicating himself from the light of goodness, truth, and beauty; but he becomes more visible to the demonic Sauron who rules wherever the shadow of sin shields the sinner from the light.

On the other hand, the one who bears the weight of the Ring, the weight of sin, without succumbing to its power, is bearing the cross. The Ring-bearer is the cross-bearer. In this sense, Frodo Baggins is both a Christ figure and a figure of one who follows Christ by taking up his cross. It is, therefore, not surprising that Frodo leaves Rivendell on December 25 and arrives at Mount Doom (Golgotha) on March 25, his journey matching the life of Christ from the Nativity to the Crucifixion.

In addition to this overarching Christological and cosmological dimension of Frodo’s questThe Lord of the Rings contains a couple of other dexterously suggestive figures of Christ. First is Gandalf, whose death and resurrection is accompanied by his transfiguration from being Gandalf the Grey to Gandalf the White; second is Aragorn, whose true kingship gives him the power to descend into the paths of the dead, releasing the dead themselves from their curse.

Apart from the aforementioned Christ figures, Tolkien’s epic also presents several Everyman figures, evocative of Tolkien’s insistence in his famous essay “On Fairy-Stories” that fairytales hold up “a mirror to man.” They show us ourselves. 

This is most evident in the character of Boromir, who is the official representative of the race of men in the Fellowship of the Ring. He is there on our behalf. It is he who betrays the Fellowship, seeking to use the power of the Ring to save his own people. This willingness to use evil means to a purportedly good end leads only to the ultimate triumph of evil because sin can’t be used to defeat sin. Boromir repents and lays down his life for his friends. His final exchange of words with Aragorn reflects the form of the Sacrament of Penance, Aragorn acting in persona Christi as Boromir confesses his sin.

Faramir serves as another Everyman figure, as is evident analogically by his being Boromir’s brother. Faramir declares that he would not pick up the Ring if he saw it lying at the side of the road. He also says that he wouldn’t snare even an orc with a falsehood; not the smallest lie to the devil himself. 

A third rather sobering Everyman figure is Gollum, whose addiction to the power of the Ring serves to highlight the shriveling and shrinking of the soul if it surrenders itself to the decadent quest for “self-empowerment.”     

Much more could and should be said about the multifaceted and multifarious applicable meanings that emerge from this timeless classic. In essence, however, or in a nutshell, the key is to be found in the date on which the Ring is destroyed. From this, as from an acorn, Tolkien’s tree of tales reaches for the heavens.   

Editor’s Note: This is the forty-fourth in an ongoing series of articles explaining the great works of literature “in a nutshell.” https://web.facebook.com/v2.10/plugins/like.php?action=like&app_id=485814248461205&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df306ef0d1f0549%26domain%3Dwww.crisismagazine.com%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.crisismagazine.com%252Ff7af278098e72%26relation%3Dparent.parent&container_width=647&href=https%3A%2F%2Fwww.crisismagazine.com%2F2022%2Fthe-lord-of-the-rings-in-a-nutshell&layout=button_count&locale=en_US&sdk=joey&share=false&show_faces=false

Rubriky: formace mezinárodní | Štítky: , | Napsat komentář

Spiritualita nenásilí

Experience a version of this practice through video and sound.

Františkánští tvůrci míru Rosemary Lynchová a Alain Richard stanovili deset “přikázání” pro ty, kdo se snaží žít duchovním životem nenásilí. Nazvali je “Desatero spirituality nenásilí”:

Aktivní nenásilí nás vyzývá:

 1. K tomu, abychom se naučili rozpoznávat a respektovat “posvátné” v každém člověku, včetně nás samých, a v každém kousku stvoření. . . .
 2. Abychom hluboce přijali sami sebe, “to, kdo jsem”, se všemi svými dary a bohatstvím, se všemi svými omezeními, chybami, nedostatky a slabostmi, a uvědomili si, že jsem přijímán Bohem. . .
 3. Poznat, že to, co mi na druhém vadí, a možná se mi dokonce hnusí, pochází z mých potíží připustit si, že stejná skutečnost žije i ve mně . . . .
 4. Zříci se dualismu, mentality “my-oni” (manicheismu). Ta nás rozděluje na “dobré/špatné lidi” a umožňuje nám démonizovat protivníka. Je to kořen autoritářského a výlučného chování. Generuje rasismus a umožňuje konflikty a války.
 5. Postavit se strachu a vypořádat se s ním s odvahou, ale hlavně s láskou.
 6. Pochopit a přijmout, že nové stvoření, budování milovaného společenství, se vždy uskutečňuje s druhými. Nikdy se nejedná o “sólový čin”. . . .
 7. Vnímat sebe sama jako součást celého stvoření, k němuž pěstujeme vztah lásky, nikoliv panství, a pamatovat na to, že ničení naší planety je hluboce duchovní, nikoliv pouze vědecký či technologický problém. Jsme spolu jedno.
 8. Být připraveni trpět, možná i s radostí, pokud věříme, že to pomůže osvobodit božské v druhých. K tomu patří i přijetí našeho místa a okamžiku v dějinách s jeho traumatem, s jeho nejednoznačností.
 9. Být schopni oslavovat, radovat se, když byla Boží přítomnost přijata, a když nebyla, pomoci tuto skutečnost objevit a uznat.
 10. Zpomalit, být trpěliví, zasévat semínka lásky a odpuštění do vlastních srdcí a do srdcí lidí kolem nás. Pomalu budeme růst v lásce, soucitu a schopnosti odpouštět.
Rubriky: Pro dnešní den | Štítky: | Napsat komentář