ZPRÁVA PŘEDSEDNICTVA CIOFS a GENERÁLNÍHO MINISTRA od XIV. do XV. ŘÁDNÉ GENERÁLNÍ KAPITULY Sekulárního františkánského řádu

 

ZPRÁVA PŘEDSEDNICTVA CIOFS a GENERÁLNÍHO MINISTRA

od XIV. do XV. ŘÁDNÉ GENERÁLNÍ KAPITULY

Sekulárního františkánského řádu

 

Řím, Seraphicum, 5. Listopadu 2017

 

Úvod

 

Milé sestry a milí bratři,

 Vítám vás zde v Římě na XV. Řádné generální kapitule Sekulárního františkánského řádu. Toto je velmi důležitý okamžik v životě nás všech. Účelem kapituly je studovat, přezkoumávat a udělat plán, který se týká našeho života a apoštolského povolání. Je čas, abychom všichni převzali svou zodpovědnost, byli kreativní a pozorně naslouchali vůli Ducha svatého, který bude mluvit k našim srdcím, pokud se vnitřně ztišíme.

Musíme uvažovat o našem vlastním povolání, naší sekulární františkánské identitě a musíme pracovat na hlavním tématu kapituly: Co to znamená, že mě Ježíš Kristus poslal do světa, stejně jako náš nebeský Otec poslal do světa Jeho? Co je naše identita, povolání a poslání? Co to znamená být sekulární a zároveň patřit k Řádu, který má svou organizaci a strukturu. Jak patřit k řádu, když náš život, má mnoho sekulárních aspektů: organizaci, finance, aktivity, technické stránky.

 

Jak vás často upozorňuji, je velmi důležité vědět, co musíme dělat, ale současně je velmi důležité vědět, kdo jsme. Co je důležitým bodem a ohniskem našeho sekulárního františkánského povolání? Když mluvíme o řádu jako o struktuře, vždy musíme mít na paměti, že Řád je především místem bratrství: místem, kde žijeme své povolání, kde můžeme milovat jeden druhého a kde naší prioritou je především budovat Boží království.

Dnes vidíme, že žít v bratrském společenství a náležet k němu patří k bratrskému životu a je

často důležitou apoštolskou činností samo o sobě. Lidem, kteří jsou osamělí, nebo se cítí izolovaní nebo opuštění, můžeme nabídnout ducha bratrství, kontakty a komunikaci: nejprve s Bohem, pak vzájemně mezi sebou. Tím pomáháme každému z nás udržovat mezi námi dobré vztahy. To ovšem znamená kontakty rozvíjet, sdílet přátelství a především v těchto vztazích musíme být otevření. Zveme vás, abyste tuto otevřenost žili teď a tady také.

 

Chceme, zde na Generální kapitule, žít jako mezinárodní bratrské společenství, abychom objevili krásu života, kterou tento druh bratrského života přinese!

 

Buďte připraveni tady žít v hlubším společenství s Bohem: buďte radostnými účastníky liturgií a buďte připraveni přijmout příležitosti, které nabízí Bůh, buďte s ním samotní,  jak v mlčení, tak i v modlitbě. Objevte ho v sousedovi, stále se snažte vidět Krista v ostatních, chovejte se uctivě a láskyplně. Požádejte o vedení Ducha svatého, abyste byli schopni pracovat na této Generální kapitule bratrským způsobem, buďte pozorní a současně efektivní, rozvážní a praktičtí.

 

Buďte připraveni k otevřenosti jeden ke druhému, buďte vzájemně pozorní, a poraďte si navzájem, pokud je to vhodné. Nebojte se být slabí nebo křehcí; je to součást bratrského života. Milujte se a buďte pozorní, citliví a trpěliví navzájem. Nebojte se konfliktů, i to je součástí bratrství, ale buďte vždy připraveni oslavit smíření!

 

Doufám, že Duch svatý naplní nás všechny i celou Generální kapitulu, abychom dělali to, co od nás Bůh žádá.

 

Nyní, jak požadují stanovy Mezinárodního bratrského společenství, čl. 17.2.d,, předkládám zprávu o činnostech Mezinárodní fraternity za poslední tři roky. Vyzvu také některé členy Předsednictva, aby se podíleli na prezentaci této Zprávy.

 

 

ČÁST I

 

Začátek: Závěry Generální kapituly 2014.

 

Zaměřme se konkrétně na priority stanovené kapitulou v pořadí, v jakém byly schváleny:

 

Celkové téma: Řízení řádu:

 1. Formace
 2. Rodina
 3. Přítomnost ve světě
 4. Komunicace
 5. YouFra
 6. Vznikající fraternity
 7. Finance

 

Následně předsednictvo navrhlo, aby kapitula věnovala svou pozornost následujícím připomínkám a doporučením, které se týkají celého řádu:

 

 1. Závěry kapitul jsou závazné nejen pro předsednictvo, ale také, a možná ještě více, pro všechny fraternity ve světě, na všech úrovních i pro každého sekulárního františkána osobně.
 2. Snaha o prohloubení a přizpůsobení identity sekulárních františkánů by měla pokračovat intenzivněji než kdy předtím, a to podle pokynů vyznačených kapitulou a projektem formace.
 3. Je třeba rozvíjet závazek pracovat pro společenství “svým bytím” a “aktivitou”. Františkánská rodina a sekulární františkánský řád se musí aktivně účastnit a stát se dobrým členem rodiny.
 4. Je velmi důležité, aby si členové mezinárodní rady plně uvědomili svou podstatnou roli, převzali zodpovědnost v rámci svých národních bratrských společenství, mezinárodního předsednictva a celého řádu.

Tyto závěry se od poslední generální kapituly nezměnily.

 

V následujících částech zprávy můžeme vidět, do jaké míry a jakým způsobem jsou prováděna příchozí a odchozí rozhodnutí kapituly a doporučení a připomínky předsednictva.

 

 

 

 

 

ČÁST II

 

Situace Mezinárodní fraternity Sekulárního františkánského řádu a YouFra

 

Obecná situace OFS

 

Jak můžete vidět na přiloženém seznamu (příloha 1=Annex 1), je Sekulární františkánský řád přítomen ve 112 zemích světa:

• 70 ustavených Národních fraternit

• 18 vznikajících národních fraternit (podle kritérií stanovených předsednictvem, tj. nejméně 3 místní bratrská společenství + návrh formačního programu+ koordinační skupina)

• 19 míst, kde je OFS přítomen: některá MBS jsou v procesu kanonického ustavení, některá jsou v počáteční fázi vzniku prvního MBS.

• Existuje 5 zvláštních případů, které musí být z různých důvodů pod přímou péčí předsednictva CIOFS

 

Hlavním důvodem poklesu počtu je to, že v některých zemích, kde byli sekulární františkáni přítomni, a/ počáteční malá skupina nemohla růst nebo b/ první Řád opustil zemi, jeho členové odešli a tak neexistovala vyhlídka formace stylu sekulárního františkánského života. Zde musíme poznamenat, že bohužel existují některé národní fraternity, které nesplňují kritéria oficiálně ustavené národní fraternity. Čelíme skutečnosti, že zatímco v některých částech světa dochází k neustálému růstu počtu národních fraternit a počtu jejich členů, v jiných částech světa se počet fraternit i jednotlivých členů snižuje.

 

Františkánská mládež je v 75 zemích. Je 34 ustavených národních fraternit, 28 vznikajících národních fraternit a ve 13 zemích je Youfra přítomná..

 

Zdůrazněno

 

S ohledem na skutečné početní složení OFS nemůžeme poskytnout definitivní údaje, protože značná část zřizovaných a vznikajících národních fraternit neodpověděla a neodpovídá na demografický dotazník. Toto vede v mezinárodní fraternitě k situaci, kdy nejenže neznáme přesný počet členů na celém světě, ale i národní fraternity vlastní vinou trpí za to, že neposkytly data, a proto je velmi obtížné stanovit tříletý rozpočet. Toto jednání také

znemožňuje bratrský a otevřený dialog o finanční situaci některých národních fraternit, včetně otázky jejich finančních příspěvků. Ještě smutnější je zjišění, že poskytovaná data se liší v závislosti na účelu: Často se stává, že údaje poskytnuté k finančním příspěvkům jsou doplněny vysvětlením, proč je počet, který má být považován za základ pro finanční příspěvky, nižší než obecně uvedený počet členů.

 

Můžeme však říci, že celosvětově je sekulárních františkánů více než 300 000 a františkánské mládeže je kolem 50 000.

 

Když navštěvujeme národní fraternity, vidíme, že se počet sester a bratří v různých bratrských společenstvích snížil. I když stárnutí může být hlavní příčinou, nesmíme popírat problém nedostatku zájmu a nedostatečné propagace OFS a Youfra. To představuje otázku pro každého člena Řádu: „žijeme křesťanský život pravdivě?“ Jsme opravdu Kristovými svědky, kteří Krista následují způsobem, který ostatní oslovuje a přitahuje způsobem, který je charakteristický pro svatého Františka?  Platí to zejména pro situaci ve střední, západní a jižní Evropě, ale podobné tendence vidíme i v jiných částech světa. Některé národní fraternity na jiných kontinentech, které byly před několika lety dobrými příklad v živém sdílení bratrského života, který zahrnoval mnoho sester a bratří, se dnes potýkají se stejným problémem. Skutečnost, že se svět mění a stále více globalizuje, neposkytuje jen jednodušší způsob komunikace a sdílení toho, co je dobré, ale také umožňuje rychle šíření ideologií, které jsou na první pohled přitažlivé, ale ve výsledku jsou destruktivní: konzumismus, relativismus, chybné priority, mylné pojetí svobody, špatné chápání lidské důstojnosti a role lidstva ve společnosti. Nyní tyto mylné informace mají silný dopad na fraternity a jejich jednotlivé členy, které žijí v oblastech, kde toto před několika lety nebylo reálné. Tato nebezpečí  byla  pro ně něčím vzdáleným a omezeným jen na tzv. “první svět, který byl rozvinutý “. Narůstání tohoto problému způsobuje únavu a ztrátu nadšení (sklíčenost) v národních radách, jak to vyjádřila Encarnita před několika lety. Nesmíme se situací nechat deprimovat, ale musíme těmto skutečnostem čelit. Je důležité, více než kdy jindy, udržovat jasné evangelní hodnoty, mít jasnou vizi evangelního způsobu života a používat současné prostředky a nástroje k posílení bratrských vazeb na různých úrovních po celém světě. Toto je naše reakce na nářky dnešních izolovaných lidí. Oni se topí a bezmocně plácají v bahně jen proto, že postrádají jistotu a nezpochybnitelné hodnoty. Usilují jen o okamžité uspokojování hmotných statků. Tak se stále vzdalují od neviditelného, ​​transcendentního a věčného Boha, který nám nabízí svou věčnou lásku a věčný život.

 

Jsme si jistí, že Bůh je tak dobrý, že nás nezklame. Vidíme také mnoho povzbudivých znamení v mnoha národních fraternitách. V OFS vznikají důležité komise týkající se Řehole a života OFS spolu s různými projekty a činnostmi a tak je dobře vidět, jak jsou naši sekulární bratři a sestry talentovaní a kreativní! To nám dává do budoucna velkou naději. Existují dobré příklady, jako je např. péče o nové členy, spolupráce s Youfra a mnoho dalších příkladů, které by mnozí z nás mohli následovat. Musíme se učit navzájem!

 

Situace v různých zeměpisných oblastech

 

 1. Evropa

 

Navzdory zkušenostem před třemi lety se rozdíl mezi situací ve východní a západní Evropě snižuje. Vidíme, že v západní Evropě existují příklady velké naděje, zatímco některé národní fraternity ve východní Evropě sdílejí situaci, která je velmi podobná situaci v západní Evropě: Zápasí se stárnutím a čelí velkým a rychlým změnám po celém světě.

 

Chtěl bych zde zmínit velkorysost a odhodlání některých národních fraternit a jednotlivých členů, kteří bez ohledu na své vlastní obtíže a skutečné problémy podporují fraternity na všech úrovních a nabízejí k disposici řádu své schopnosti a hmotné statky.

 

Přetrvává problém s generační mezerou. Kromě několika dobrých příkladů, v našich fraternitách chybí generace 30-50 let. Měli bychom věnovat mnohem větší pozornost těm, kteří jsou v této fázi života i přes pokušení, že mám “pocit, že já si své dělám”

zatímco ve stejnou dobu velká skupina lidí prožívá rostoucí pocit izolace – spolupracovníci, lidé z komunity, někdy i rodinní příslušníci! Existuje mnoho pokušení, která ohrožují život a která mohou lidi v této fázi života zasáhnout nevědomé.

Pokušení se často vydávají za dobro. Naplňuje nás radostí, že některé národní fraternity již tento problém poznaly a nabízejí formaci, programy, setkání, aktivity pro stále vyšší počet rodin s malými nebo dospívajícími dětmi.

Evropa 1, anglicko-německy komunikující oblast, zahrnuje 17 národních bratrských společenství OFS: 12 z nich jsou národní fraternity, 2 jsou vznikající národní fraternity a 3 jsou bratrská společenství s františkánskou přítomností. Pro národní fraternity západní Evropy je normální poměrně malý počet světských františkánů, většinou starších, kteří se již nemohou věnovat mnoha aktivitám OFS, takže přítomnost OFS je omezena převážně na místní farnosti.

Nedostatek duchovních asistentů je další výzvou, a františkánská mládež v těchto zemích také není přítomna. Národní fraternity ve střední a východní Evropě mají větší počet členů OFS, většinou jsou starší, ale existují některé fraternity, kde vstupují do OFS mladí lidé, kteří chtějí ve světě svědčit díky své františkánské spiritualitě (např. Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Litva), a jejich aktivita a přítomnost v církvi, ve společnosti i světě je viditelnější. V této části Evropy je mnohem více duchovních asistentů a existuje zde několik silných františkánských mládežnických fraternit (Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Litva, Polsko). V některých národních fraternitách usilují o vytvoření skupin františkánské mládeže (například v Rakousku, Německu, Maďarsku); tento proces probíhá pomalu, ale byly učiněny první kroky.

V Evropě 2. anglicko-italské oblasti začala práce posledních tří let oběžníkem národním fraternitám rozeslaným členem Předsednictva pro tuto oblast. K tomu je třeba dodat, že mnoho fraternit nikdy nezareagovalo, a to navzdory různým pozváním. Návštěva bratrského společenství na Rhodosu v Řecku byla velice užitečná, Znovuobjevila bratrské společenství s Dekretem o ustavení, se záznamy zápisů a seznamem profesních členů, tuto kanonicky ustavenou fraternitu se daří znovu oživit. Dnes z původních členů žijí pouze dva, ale nyní sem nově začalo přicházet sedm nebo osm lidí, kteří zjišťují, jak se mohou připojit k OFS.

 

V Bulharsku existují dvě místní bratrská společenství OFS a obě jsou velmi stará a malá. Problémy, v zemi, kde jsou křesťané malou menšinou, lze jasně vnímat. Řeholní bratři OFM jsou velmi mladí a otevření, ale požadovaná pastorace jim zabere tolik času, že jim téměř neumožňuje reagovat na návrhy OFS nebo YouFra. Musíme se modlit a doufat, že františkánská laická přítomnost nezmizí.

 

Proběhla dvě setkání s členy OFS, františkánským hnutím a Švýcarskou františkánskou skupinou, kvůli tomu, abychom jim stáli po boku během procesu kanonického ustavení Švýcarského národního bratrského společenství. Je to dlouhá cesta, bude potřeba hodně trpělivosti, ale jsme si jisti, že výsledek bude pozitivní. Švýcarsko je jednou z našich velkých nadějí do budoucnosti.

 

 1. Latinská Amerika

 

Tento kontinent prochází v naší době velkými změnami. Latinská Amerika se stala kontinentem velkých rozdílů. Existuje široká rozmanitost a pestrost politických a sociálních systémů, některé dávají více, některé méně prostoru církvi a také našemu Řádu. Hospodářská situace je v různých zemích velmi rozdílná.

 

Mnoho našich členů a fraternit však v této situaci objevilo okamžik milosti a s opravdovou radostí jsme slyšeli o některých iniciativách. Tito naši členové obvykle patří k těm částem společnosti, které mají blízko k nejchudším a nejvíce potřebným – i mnozí z našich členů jsou ve stejné situaci! – přesto jsme slyšeli, že se fraternity i jednotliví členové Sekulárního františkánského řádu zavázali k pomoci chudým, nemocným, vyhnaným a marginalizovaným.

 

 Musíme také vidět, že velké rozdíly někdy činí přiblížení národních fraternit navzájem velmi obtížným. Dalším důsledkem je, že i vzájemné porozumění je obtížnější. Vtomto ohledu hrají velmi důležitou úlohu Mezinárodní shromáždění a kongresy. Pomáhají cíli, tedy budovat skutečně mezinárodní bratrské společenství. Stárnutí je každý den stále větší výzvou a zdá se, že některé fraternity již ztratily naději na oživení.

 

Nedávno  v některých národních bratrských společenstvích vyžadovaly vážné problémy a velmi obtížné situace přímý zásah předsednictva CIOFS. Jedním konkrétním důvodem vzniku některých problémů bylo zvolení nezkušených osob. Pokud národní kapituly volí za členy rady, zejména národní ministry, bez jakýchkoli dovedností nebo zkušeností v animaci a vedení, může to způsobit problémy ve chvíli, kdy jsou konfrontováni s různými myšlenkami či nápady a je třeba je řešit.

 

Bohužel v některých situacích jsme měli velmi špatné zkušenosti. Chyběla úcta a pokora a navíc nebyla ochota ke spolupráci nebo vzájemnému naslouchání.

 

 1. Afrika

 

Projekt Afrika, zahájený předchozím předsednictvem, pokračoval. Generální kapitula v roce 2014 schválila strategii zahrnující následující body::

 

 1. Formace
 2. Františkánská mládež
 3. Organizační struktury (místní, oblastní a národní)
 4. Vztahy mezi OFS and Prvním řádem a TOR, a s církví
 5. Komunikace
 6. Setkání, shromáždění, kongresy

 

Strategie byla realizována prostřednictvím následujícího:

• Tým Projektu Afrika se setkal v Seraphicum před zasedáním předsednictva v říjnu 2015, a 2016 a v roce 2017 před touto kapitulou. Bohužel portugalský zástupce chyběl, zastoupeny byly národní fraternity hovořící francouzsky a anglicky. Františkánský řeholník František převzal po prvním setkání od P. Amanuela Mesguna OFM Cap vedení jako duchovní asistent týmu.

• Komunikace s některými členy týmu byla velmi náročná. Obtížnost zvyšovalo nutné používání úředních jazyků: francouzštiny / angličtiny.

•  Pozornost byla věnována rozvoji OFS, Youfra a duchovních asistentů v Africe navzdory velkým obtížím s komunikací s některými zeměmi. Tato práce pokračuje: probíhá komunikace a bratrské sdílení; byly usnadněny přípravné semináře; připravuje se zdrojový materiál a v zemích je podporována rozsáhlejší formace. Nejprve byl aktualizován adresář zemí podle jazykové různorodosti.

 

Bylo dohodnuto, že by bylo užitečné mít v různých regionech formační semináře a zvát na ně co nejvíce sousedních zemí (OFS, YouFra a duchovní asistenti). Semináře byly navrženy tak, aby pokryly různé oblasti, které vyžadují pozornost. To bylo částečně dosaženo, protože anglicky mluvící země reagovaly dobře, ale francouzsky mluvící území, rozdělená do dvou regionů, měla jen nízkou účast.

 

V červnu roku 2016 se uskutečnil formační seminář v angličtině na St Bonaventura College v Lusace v Zambii. Bylo tam 76 účastníků z 11 zemí (14 duchovních asistentů, 3 Youfra, 59 OFS). 9 zemí s angličtinou jako komunikačním jazykem a 2 země s portugalštinou (Mozambik a Angola).

 

První formační seminář ve francouzštině byl zorganizován v květnu 2017 v Padre Pio, Duchovním centru v Abidjanu na Pobřeží Slonoviny. Bylo 49 účastníků ze 4 zemí (4 duchovní asistenti a 45 členů OFS). Druhý francouzský formační seminář byl zorganizován v srpnu 2017 v ČADu. Původně měl seminář proběhnout v Kamerunu, ale bohužel tam do poslední chvíle nic nebylo připraveno, a protože ČAD byl jediným zájemcem o účast, tak seminář proběhl v ČAD.

 

Vzhledem k tomu, že cestování v Africe je velmi drahé, bratři a sestry, kteří navštívili seminář, to udělali na vlastní náklady, což byla velká oběť finanční i časová, zejména pro seminář vedený v angličtině. Měli jsme velké štěstí, že nám pomohli z MZF=Missionszentrale der Franziskaner = německá františkánská misijní charitativní pomoc- s fixními náklady na workshopy z CIOFS. To nám umožnilo snížit registrační poplatek. To co darovali z USA, bylo použito pro francouzské semináře.

 

Formační semináře pokračovaly na národní úrovni a dobré zprávy jsme dostali z Malawi, Ugandy, Zimbabwe, Jižní Afriky a Namibie.

 

Brožura s formačními směrnicemi (pokyny) byla přeložena do francouzštiny a pak do místních dialektů různých zemí.

 

Celo-Africký kongres je plánován na červenec 2018 v Jižní Africe.

 

Velkou výzvou je francouzsky mluvící část Afriky.

 

Během uplynulých tří let se ve frankofonních zemích, kde se nachází OFS, konaly volební kapituly: Rwanda, Madagaskar, Libanon, Togo, Pobřeží slonoviny a ČAD. Některé země v obtížích, jako je Demokratická republika Kongo, musely svou kapitulu zrušit a později ji z finančních důvodů odložit.

 

Je několik společných rysů: v aktivních fraternitách roste počet členů a počet těch, kteří jsou ve formaci. Je zde z Františkánské rodiny více duchovních asistentů. Nicméně finanční problémy a velké vzdálenosti, (které je třeba cestovat), jsou pro bratry a sestry skutečnými překážkami, aby se účastnili bratrského života. Tyto fraternity mají nedostatečné finanční možnosti na uhrazení materiálů a dalších prostředků potřebných pro františkánskou spiritualitu a ocení jakoukoli pomoc v této oblasti, protože přístup k internetu není pro ně vždy možný.

 

V některých afrických národních fraternitách některé skupiny sekulárních františkánů stále trvají na nošení řeholního hábitu, a to i přes jasné pokyny od různých rad, včetně Generální kapituly OFS v roce 2011 v Sao Paolo. Toto myšlení může být způsobeno nedostatkem vědomostí o naší sekulární identitě. Mezinárodní bratrské společenství i nadále bojuje s touto situací.

 

 1. Asie a Oceánie

 

Musíme s radostí sdílet, že existuje významný a viditelný růst řádu v Asii a Oceánii. Celkový počet členů OFS jak těch, kteří mají profesi, tak ve formaci k profesi v Asii a Oceánii, vykazuje v průběhu tříletého období malý nárůst o 4%, díky růstu národních fraternit v Číně, Malajsii, Koreji a na Filipínách. Ostatní národní fraternity zaznamenaly v minulých třech letech pokles počtu členů OFS. Ve snaze vypořádat se se stárnutím a snižujícím se členstvím vytvořily některé národní fraternity post člena národní rady zodpovědného za rozvoj péče o povolání.

 

Všechny národní fraternity v Asii a Oceánii slavily volební kapituly, ale žádná z národních fraternit v této oblasti neměla v průběhu tříletí bratrskou a pastorační vizitaci. OFS v Myanmaru vzniklo v roce 2016, kdy prvních 8 členů složilo trvalou profes. Následovalo kanonické ustavení prvního místního bratrského společenství v zemi.

 

Reagujíc na požadavky příslušných fraternit bývalá vznikající národní fraternita Malajsie-Singapur byla rozdělena na dvě a předsednictvo uznalo vznikající národní bratrské společenství Malajsie a vznikající národní bratrské společenství Singapur.

 

V týdnu 29.-27. dubna 2017 se na Bali v Indonésii uskutečnil 5. Kongres OFS a Youfra Asia-Oceania, společně s hosty z Indonésie a Malajsie. Téma bylo “Konverze má probíhat každý den”. Celkem se zúčastnilo 81 osob z 16 národních fraternit a z CIOFS. Všichni účastníci se zapojili do dialogu o důležitých tématech, jako je formace, komunikace, rodina, financování, správa členství, YouFra a JPIC, a výsledky dialogu byly shrnuty a distribuovány všem národním bratrským společenstvím v Asii-Oceánii, k informování a pro případné použití.

 

  Projekt Čína

 

  S potěšěním Vám můžeme sdělit, že projekt Číny pokračuje a rozvíjí se. Když se soustředíme na oblast aktivity týmu Projektu Čína, tak tento tým je již tvořen pouze čínsky mluvícími členy, s výjimkou koordinátora, kterým je od roku 2016 člen Předsednictva. To má zvýšit dynamiku růstu OFS v Číně, posílit místní zdroje a urychlit institucionalizaci regionálních a národních fraternit. První řád dokázal pro projekt Čína poprvé jmenovat místní duchovní asistenty pro všechny místní fraternity. Tím se podstatně zlepší formace všech členů OFS v Číně a pozitivně nám v budoucnu pomůže v našem úsilí o další rozvoj povolání a pokračování v obnově starých fraternit v Číně. Na konci roku 2016 se v Číně mnohonásobně zvýšil jak celkový počet kanonicky ustavených místních fraternit, tak i počet členů.

Situace ve státě se zlepšila, avšak v některých oblastech stále existují značná rizika, zatímco v jiných je možné rozvíjet aktivity lépe.

 

Musíme vyjádřit svou vděčnost každému, kdo podporoval tento velmi důležitý projekt, svou prací, modlitbou, osobním nasazením, věnováním času, peněz a dalších věcí. Nebudu zde vyjmenovávat ty, kteří hodně pomáhají, ale vy víte, že každý z nich je v mých modlitbách. Celý řád je Vám vděčný a Bůh Vás odmění.

 

 1. Severní Amerika

 

Severní Amerika v podstatě znamená dvě velké země: Kanadu a USA. (Mexiko je považováno za zemi patřící do Latinské Ameriky).

 

Mnoho radosti nám udělalo zapojení a účast františkánských prvních řádů a TOR do asistence při formaci ve vznikajících fraternitách. Fraternity i jednotliví členové se angažují v apoštolátu, jsou fraternity, které se zapojují do podpory rodinných a životních záležitostí, chrání nenarozené a řídí domov pro těhotné matky v tísni a jsou aktivní v činnosti JPIC v Kanadě a USA.

 

Rozvoj programu pro mládež, který se zabývá potřebami mládeže a mladých dospělých v USA, byl trvalou výzvou a příležitostí.

 

Fraternity v USA chtějí spolupracovat se zeměmi, které zápasí s problémy. Obě země, Kanada a USA, vytvářejí formační programy, které využívají internet, aby ostatní národy mohly využívat informace.

 

Existuje zde také několik velkých problémů. Cesty mezi bratry a pro duchovní asistenty jsou velmi dlouhé. DDošlo ke snížení počtu duchovních asistentů. Také se někdy zdá, že existuje jak nedostatečná znalost základních dokumentů a františkánského charismatu, tak i nedostatek upřímného celoživotního nasazení pro intenzivní život podle Kristova evangelia ve stopách sv. Františka a sv. Klary. V USA vznikla mezi některými členy rodiny OFS starost, zda by národní bratrské společenství nemělo podporovat františkánskou akční síť (FAN- Franciscan Action Network). Musíme odpovědět na tyto otázky adekvátně a reagovat na tyto výzvy, ale v těchto národních fraternitách vidíme rostoucí bratrský život.

 

 1. Speciální oblast: Arabský svět

Člen předsednictva pro francouzsky mluvící oblast je zodpovědný za projekt arabských zemí, kde se pokoušejí vytvořit bratrské společenství v Dubaji ve farnosti Panny Marie. Po několika návštěvách a období formace jsme právě slavili mši svatou při přijetí přibližně 35 lidí.

 

V Jordánsku bylo vytvořeno mnoho kontaktů s františkánskou přítomností. Ale kvůli nedostatečné dostupnosti je tento projekt pozastaven.

 

Dostali jsme také žádost od některých členů z Kuvajtu. Žádali o pomocnou asistenci a pomoc s organizací, protože nemohou najít žádné duchovní asistenty ani formátory. Byli odkázáni na OFS na Filipínách, protože jsou všichni z této části světa, aby jim poskytli formační příručku a nějakou asistenci.

 

V roce 2016 jsme vyjeli do Alexandrie v Egyptě, abychom znovu obnovili kontakty po dlouhém období odmlčení a jakoby nepřítomnosti OFS. OFS v Egyptě je v obtížné situaci kvůli špatné organizaci a špatnému řízení jejich národní radou, která navíc byla téměř nepřítomná. Tato návštěva umožnila předsednictvu naplánovat formační setkání, které by mohlo následně vést ke svolání volební kapituly a zvolení nové národní rady, která by snad, mohla být začátkem nového oživení.

 

YouFra

 

Koordinační tým YouFra pravidelně komunikuje s národními fraternitami YouFra. Během roku 2017 tým provedl průzkum různých témat týkajících se situace YouFra ve světě. Zde je několik údajů:

 • členstvo YouFra: 50,000 členů
 • počet ustavených národních fraternit: 34
 • počet vznikajících národních fraternit: 28
 • bratrská animace: situace se zlepšuje, ale musíme pokračovat v práci na bratrské animaci. Zatímco na národní úrovni existuje někdo, kdo je bratrským animátorem, místně se to často nestává.
 • duchovní asistence: téměř všechny fraternity mají duchovní asistenci na národní úrovni, ale na místní úrovni existují fraternity, které duchovní asistenty nemají.

 

Dalším závazkem koordinačního týmu bylo šíření dokumentů YouFra, která byla jednou z priorit kapituly 2008 a znovu potvrzena v letech 2011 a 2014.

 

Během období 2014-2017 Komise připravila dokument “Oslavy ve fraternitě františkánské mládeže”, který schválilo Mezinárodní shromáždění YouFra a předsednictvo CIOFS. Byl rozeslán oběžníkem do národních fraternit YouFra a OFS 2014-2017.

 

Po několika letech úsilí mohla Komise YouFra v roce 2014 připravit novou webovou stránku YouFra s novým designem, který by měl být atraktivnější a dostupnější pro mladé lidi. Adresa je: www.ciofs.org/youfra . Záměrem této webové stránky je shromáždit veškerá data a dokumenty týkající se YouFra, stejně jako informace o událostech a národních fraternitách YouFra. Správa a vylepšení stránek by se měly časem rozvíjet. Během tohoto tříletí jsme měli dva vážné útoky hackerů na webových stránkách CIOFS (a tím následně na stránku YouFra), takže bylo období, kdy nic z toho nefungovalo.

 

Na druhém mezinárodním shromáždění Mezinárodní delegáti YouFra zvolili poprvé přímo a ne poštou pět členů mezinárodní rady a šestý člen, který zastupoval africké bratrství, byl jmenován (pouze na první čas) předsednictvem CIOFS. Členové mezinárodní rady YouFra pro triennium 2014-2017 byli:

1) Michat Legrand-Raout (Mauritius) – Afrika

2) Jenifer Christla Josephine (Indie) – Asie-Oceánie

3) Arlene Naya (Filipíny) – Asie-Oceánie zástupce

4) José Carlos Mancinas Casas (Mexiko) – Sstřední Amerika, Mexiko a Karibik

5) Judith del RocíoTinajeraVidales (Mexiko) – Střední Amerika, Mexiko a Karibik zástupce

6) Marcos Ezequiel Villagra (Argentina) – Jižní Amerika

7) Shirley Liz Ramirez Léon (Paraguay) – Jižní Amerika zástupce

8) Joanna Sochor (Polsko) – Střední a východní Evropa

9) Božica Ivankovic (Bosnia and Herzegovina) – Střední a východní Evropa zástupce

10) Ghislain Knepper (Francie) – Západní Evropa (a Severní Amerika)

11) Katia Dâmaso (Portugalsko) – Západní Evropa (a Severní Amerika) zástupce

 

Během června a července roku 2017 byly volby nových členů mezinárodní rady YouFra pro období 2017-2020. Byly provedeny e-mailem. Nově zvolení členové mezinárodní rady YouFra pro období 2017-2020 jsou:

1) Gilbert Muhumuza (Uganda) – Afrika

2) Judith del Rocío Tinajera Vidales (Mexiko) – Střední Amerika, Mexiko a Karibik

3) Francisco Antonio Loaiza Mena (Kostarika) – Střední Amerika, Mexiko a Karibik zástupce

4) Emanuelson Matias de Lima (Brazílie) – Jižní Amerika

5) Rebecca Nascimento de Oliveira (Brazílie) – Jižní Amerika zástupce

6) Božica Ivankovic (Bosnia and Herzegovina) – Střední a východní Evropa

 

Koordinační tým YouFra pro toto triennium (2017-2020) se skládá pouze ze 4 členů mezinárodní rady YouFra a dvou členů z předsednictví CIOFS. Koordinační tým YouFra tedy jmenoval kontaktní osoby pro ty oblasti, které neměly kandidáty na volby. Tyto kontaktní osoby pomohou Koordinačnímu týmu udržovat komunikaci s národními fraternitami těchto oblastí, ale nejsou členy mezinárodní rady.

 

YouFra je zastoupena v 75 zemích. Mnoho fraternit existovalo mnoho let bez kontaktu s ostatními fraternitami ve světě. V uplynulých letech se udělalo hodně na úrovni organizace a sjednocení YouFra, zvláště mezinárodně. Výsledkem je zlepšení kontaktů a komunikace s národními fraternitami a mezi nimi. Mladí lidé si více uvědomují, že na světě existuje YouFra mezinárodně a chtějí se na tom podílet.

 

Jedním z největších problémů zůstává vztah mezi YouFra a OFS a to: 1. myšlenka dvojité příslušnosti (současně patřící YouFra a OFS) a 2.  jmenování zanícených bratrských animátorů ze strany OFS.

 

 

Některé z nejdůležitějších aspektů života Mezinárodní fraternity

 

Formace

 

Formace je jednou z hlavních priorit. Je to téměř vždy první záležitost, která musí být vznesena. Nejde jen o prioritu, kterou určila Generální kapitula, ale je to také nesmírná radost a velká výzva.

  Předsednictvo organizovalo formační semináře a kurzy, ale s potěšením slyšíme, že některé národní fraternity také organizovaly kurzy a nejen na místní úrovni, ale také na regionální a národní úrovni. Toto vyjadřuje uznání formace jako skutečné priority.

Formační kurzy v Africe si zde také zaslouží zmínku. Předsednictvo uspořádalo jeden kurz pro anglicky mluvící národní fraternity a dva pro francouzsky mluvící národní fraternity. Dobrá účast a zpětná vazba na tyto kurzy nás vedly k tomu, abychom pokračovali. Vždy hledáme, kde je největší potřeba a kde nejlépe sloužíme našim sestrám a bratřím.

Chystáme se dokončit vydání speciální formační příručky, jejíž projekt byl zahájen předcházejícím předsednictvem.

Formační materiály jsou pravidelně publikovány a Komise pro formaci úzce spolupracuje s Komisí pro rodinu.

 

Komunikace

 

V každé fraternitě – ať už místní, regionální, národní nebo mezinárodní – je komunikace mezi členy nezbytná. To je další z priorit posledních generálních kapitul. To vyžaduje úsilí nejen proto, že předsednictvo CIOFS musí zveřejňovat formační materiály, dokumenty a oběžníky, ale také proto, že je třeba vyvinout úsilí k vytvoření dobře strukturované komunikační sítě, která dosáhne i na bratry a sestry v místních fraternitách. Překlad dokumentů byl vždy důležitým a náročným úkolem jak pro předsednictvo CIOFS, tak také pro ty fraternity, které nepoužívají jeden ze čtyř oficiálních jazyků. Angažovanost v posílení komunikace také zvýší možnost šíření povolání.

Předsednictvo tvrdě pracovalo na tom, aby národní fraternity znaly situaci v Řádu a věděly o radostech a obtížích našich sester a bratří žijících po celém světě. Došlo k několika přírodním katastrofám, které si naléhavě vyžádaly, aby předsednictvo zaslalo zprávu národním fraternitám a sestrám a bratřím. Také války a vážná politická situace v některých zemích v nás vyvolávají obavy, zejména pokud jde o pronásledování křesťanů. Komise pro komunikaci a komise JPIC udělaly v těchto otázkách hodně práce.

Komunikace také znamená, že se sestry a bratři sblížují, budování vztahů, povzbuzování národní fraternit ke vzájemnému poznávání mezi sebou a získávání vědomostí o bratrském životě v jiných fraternitách. K dosažení tohoto cíle měly přispět Kontinentální kongresy; podobně i některé další události, jako jsou formační kurzy pro sekulární františkány a pro duchovní asistenty.

Dalším způsobem, jak lze podpořit a usnadnit komunikaci, je organizování kongresů na různých kontinentech (Asie, Afrika, Evropa, Amerika) a různých vzdělávacích kurzů, seminářů a kurzů o asistenci. Jsou to také vynikající příležitostí jak uvést vznikající národní fraternitu do života mezinárodního fraternity.

Je důležité poznamenat, že veškerá sdělení jsou zasílána a publikována ve čtyřech (4) úředních jazycích. Bez služeb našich dobrovolníků, kteří pomáhají OFS v různých zemích po celém světě, by se nám to nepodařilo. Musíme zmínit, že překlad není nikdy jednosměrný: musíme být schopni poskytnout překlad z jednoho úředního jazyka do některého jiného z ostatních čtyř.

 

 

Vznikající národní fraternity

 

V současné době existuje 18 vznikajících národních fraternit a v dalších 19 národech se objevuje přítomnost světských františkánů, ale národní subjekt se ještě nevytvořil.           Předsednictvo velmi dbá na to, aby rozvíjející se národní fraternity po celém světě byly animovány a vedeny, a aby předsednictvo získávalo více či méně spolehlivé údaje o všech vznikajících národních fraternitách. Bratrské doprovázení je princip a my máme dobré příklady toho, jak mohou ustavené národní fraternity doprovázet vznikající fraternity. Základním bodem tohoto bratrského doprovázení je bratrská a duchovní podpora, avšak v některých případech to také znamená osobní přítomnost a finanční pomoc.

Úsilí předsednictva se soustředilo především na identifikaci kontaktních informací pro každou z těchto vznikajících národních fraternit, aby bylo možné s nimi pravidelně komunikovat, zejména prostřednictvím člena předsednictva příslušné jazykové oblasti, stejně to probíhá i pro františkánskou mládež se členem Předsednictva pro františkánskou mládež. Během posledních tří let navštívil generální ministr nebo jeho delegát některé z nově vznikajících národních fraternit. V červnu 2017 předsednictvo kladně odpovědělo na žádost vznikající národní fraternity Malajsie-Singapur a uznal vznikající národní fraternitu Malajsie a vznikající národní fraternitu Singapur. Rovněž je třeba poznamenat, že v Projektu Haiti, Projektu Čína a Projektu Afrika je věnována zvláštní pozornost potřebám vznikajících národních fraternit v těchto oblastech.

Předsednictvo pokračuje ve své “doprovázecí” práci, která je trvalá u vznikajících národních fraternit, ať už je prováděna předsednictvem samotným, nebo některou národní fraternitou, které byl tento doprovod svěřen. Nyní jsou vytvořeny pro bratrské doprovázení pokyny (směrnice), které již byly národním fraternitám rozeslány.

První řády a TOR se také aktivně podílejí na usnadnění doprovázení těchto vznikajících národních fraternit, zejména prostřednictvím Konference generálních duchovních asistentů.

Vznikající bratrská společenství jsou skvělým bohatsvím našeho řádu a živým znamením růstu řádu ve světě. Jsou to živé symboly přítomnosti sekulární františkánské spirituality, mnohdy v zemích, kde jsou katolíci v menšině a často zde žijí v obtížných podmínkách nebo trpí pronásledováním..

Kongresy a formační kurzy na růžných kontinentech (Asie, Afrika, Evropa, Amerika) jsou

také důležitou oblastí, která obohacuje komunikaci mezi ustavenými národními fraternitami a vznikajícími.

 

  Speciální projekt pro překlady základních dokumentů

 

Práce na přípravě nových překladů základních dokumentů OFS byla zahájena v době předchozího předsednictva. V průběhu let bylo v překladech do různých jazyků odhaleno nesprávné překládání a určitá nesoudržnost, nesoulad a nesrozumitelnost. To vedlo k požadování potřeby a zdůraznilo nutnost provést revizi překladů. Na tom nyní pracuje řada odborníků a dobrovolníků a my jsme jim opravdu vděční. Jejich přínosná práce je velmi oceňována celým řádem. Nyní vám mohu oznámit, že práce je téměř dokončena a v krátké době budou zveřejněny nové překlady.

 

ČÁST III

 

Služba poskytovaná předsednictvem CIOFS

 

 1. Každodenní administrativa:

 

Předsednictvo během tříletého období odeslalo 36 oběžníků s jejich průvodními dokumenty, příjemcům, kterými jsou všichni bratři a sestry v Řádu, ale většina z nich také Mezinárodní radě, Národní radám OFS a františkánské mládeži YouFra.

Naplánovali jsme vše potřebné k tomu, abychom předsedali národním kapitulám a provedli bratrské a pastorační vizitace, o něž bylo požádáno a návštěvy z vlastní iniciativy, když to vyžadovala aktuální situace některých národních fraternit.

Odpověděli jsme na mnoho žádostí o zásahy od členů národních nebo mezinárodních rad, od národních, regionálních a místních rad nebo od bratří / sester jako jednotlivců, když měli problém, stížnost nebo chtěli apelovat. V těchto případech, kdykoli to bylo možné, náš přístup měl usnadnit bratrský dialog a vyřešit problémy uvnitř jejich vlastní oblasti. Když to nebylo možné, předsednictvo zasáhlo prostřednictvím člena rady nejvhodnějšího pro řešení případu nebo generální ministr zasáhl osobně. Právní komise vždy poskytla masívní podporu svým nezaujatým pohledem a odbornými znalostmi.

 

Zasedání Předsednictva během tříletého období

 

Předsednictvo zasedalo pravidelně:

_ 14-21. března, 2015, bylo učiněno 52 rozhodnutí, jak je zapsáno v seznamu rozhodnutí

_ 7-14. listopadu, 2015: 55 rozhodnutí bylo uděláno

_ 2-9. dubna, 2016: 42 rozhodnutí

_ 15-22. října, 2016: 46 rozhodnutí

_ 18-25. března, 2017: 38 rozhodnutí

_ 28. října – 3. listopadu, 2017: 33 rozhodnutí

 

Předsednictvo zahajuje dialog a výměnou názorů v různých záležitostech a vydává konečná rozhodnutí dvěma způsoby: prostřednictvím úředních zápisů z každého zasedání a prostřednictvím záznamů o rozhodnutích, které jsou rychlejší a průběžně udržují členy ihned po zasedáních v aktuálním vidění řešeného.

 

 

Jak předsednictvo pracovalo a plnilo svou odpovědnost (povinnost jednat a řídit)

 

Začínali jsme tříleté období s faktem nedostatečné kontinuity: bylo sedm nových členů. Tři z deseti sekulárních členů již sice tři roky v předsednictvu pracovali, ale každý nyní měl novou pozici, na které nikdy předtím nesloužil. Byla to dobrá příležitost ponechat osvědčené postupy, ale také vytvořit si vlastní způsob práce a služby. Na začátku jsme se snažili formulovat způsob (metodu) práce a vedli dlouhé rozhovory, abychom 1. co nejdříve získali lepší znalosti a pak se 2. podívali na to, jak nejlépe reagovat na požadavky Mezinárodní fraternity (tyto požadavky byly formulovány na Generální kapitule v prioritách na období tří let),  a za 3. rozhodnutí o tom, kdo z členů předsednictva bude zodpovědný za kterou oblast.                       Zvláštní důraz byl kladen na kolegiální způsob, jakým by se naše jednání a zejména rozhodování měla odvíjet. Každý sice měl svou odpovědnost ve vymezené oblasti, ale předsednictvo musí žít a pracovat jako malé bratrské společenství, v duchu sdílení, konzultace, modlitby a spolupráce. Být společně na týden dvakrát do roka na setkáních předsednictva bylo vždy dobrou příležitostí, abychom prožívali tento druh bratrského života.

 

Duch setkání

 

Především jsme na našich setkáních, v našich diskusích a v našich rozhodnutích vždycky mohli cítit přítomnost Ducha svatého. Obvykle pracujeme v bratrské harmonii bez velkého napětí. Rozdíl názorů je normální součástí života, ale všechny problémy jsme vyřešili pokojným způsobem, v modlitbě a v bratrském dialogu

V průběhu setkání v březnu 2016 jsme zahájili naši celotýdenní práci duchovním ztišením v Seraphicum. Byla to velmi obohacující zkušenost, naplnila nás všechny novým nadšením a dovolila nám, abychom se navzájem ještě lépe seznámili. Sdílení těchto momentů modlitby nám velmi pomohlo prohloubit naši lásku jednak k Bohu a jednak k sobě navzájem.

Slavení mše svaté a liturgických církevních a kontemplativých modliteb každý den před zahájením práce a každý večer poté co jsme skončili, denně poskytovalo naší práci rámcovou strukturu, takže Kristova přítomnost byla v našem bratrském společenství a v naší službě silnou realitou. Také bratrské sdílení ve večerních hodinách prohloubilo bratrského ducha a sbližovalo nás.

Díky tomuto způsobu máme zkušenost s životem a prací ve skutečném bratrství, ve kterém nejen můžeme sdílet naše radosti, ale také můžeme doprovázet sestry a bratry, kteří občas prožívají určité potíže a utrpení v životě, nebo v rodině, Tímto způsobem jsme

dokonce schopní vnímat spojení s bratry a sestrami v jiných částech světa.

 

   Seznam členů předsednictva předsednictva s jejich příslušnými oblastmi.

 

• Ana Fruk z Chorvatska, člen Předsednictva pro Evropu Oblast 1 (německy-anglicky);

• Attilio Galimberti z Itálie, člen Předsednictva pro Evropu Oblast 2 (anglicky-italsky);

• Ana María Raffo z Peru, člen Předsednictva pro Latinskou Ameriku & Španělsko (španělskys);

• Silvia Diana z Argentiny, člen Předsednictva pro Latinskou Ameriku&Jižní Kužel (region Jižní Ameriky zahrnující země Brazílie, Paraguay, Uruguay, Argentina a Chile); (španělsky-portugalsky);

• Jenny Harrington z Jihoafrické republiky, člen Předsednictva pro Severní Ameriku a Afriku (anglicky);

• Augustine Yoon Young Hak, z Koreje, člen Předsednictva pro Asii a Oceánii

(anglicky),

• Michel Janian z Libanonu, člen Předsednictva pro francouzsky mluvící země,

• Andrea Odak z Bosny a Hercegoviny, člen Předsednictva pro Youfra,

• María Consuelo Núñez z Venezuely, zástupce generálního ministra,

• Tibor Kauser z Maďarska, generální ministr;

 

Bratrské kontakty

 

Během posledních tří let udržovalo předsednictvo nepřetržitý kontakt mezi členy Předsednictva a podobně mezi předsednictvem a národními radami. Používáme různé kanály a nástroje komunikace. Někdy je nutné okamžité rozhodnutí, někdy příprava na nadcházející schůzku nebo cestu vyžaduje naléhavou výměnu názorů, někdy je třeba sdílet informace mezi členy Předsednictva. Protože žijeme jako bratrské společenství, se zájmem a láskyplně sledujeme také, co se stane komukoliv z nás a našim rodinám.

Vztah mezi členy předsednictva a členy mezinárodní rady a národními radami příslušných oblastí se značně liší a my musíme rozlišovat podle toho, jak je náš život v Řádu opravdu uskutečňován.

 

Musím zdůraznit, že tento rozdíl mezi realitami našeho života v různých regionech se v posledních letech téměř vůbec nezměnil:

•  Existují takoví, kteří komunikují snadno, protože mají potřebné prostředky a jsou připraveni udržovat pravidelné kontakty.

•   Existují ti, kteří nemohou komunikovat, protože prakticky nemají žádné moderní komunikační prostředky a pokud je to možné, musí využívat internetové kavárny, aby se pokusili o nějakou komunikaci, ale chtějí udržovat pravidelné kontakty.

 

A musíme také zmínit obtíže::

•  Existují takoví, kteří chtějí komunikovat a nemohou si to dovolit

•  Existují takoví, kteří téměř nikdy neodpovídají na žádnou žádost, přestože mají všechny

prostředky k dispozici.

•  Existují takoví, kteří komunikují, ale ne včas, kteří posílají své reflexe a odpovědi pozdě, buď na poslední chvíli, nebo dokonce ještě později.

 

Někdy je velmi těžké pochopit, proč některé rady nebo členové téměř zcela blokují komunikaci. Pokud jde o toto, musíme věnovat větší úsilí zlepšení situace, včetně rozvíjení plynulější komunikace, a žádat naše sestry a bratry, aby udržovali pravidelnou komunikaci.

Vzájemný blízký vztah je téměř vždy bratrský. Členové předsednictva mají v úmyslu doprovázet v plném rozsahu národní rady v příslušných oblastech a to dokonce i za hranicemi administrativních hranic, v souladu s osobními vztahy a kontakty, a to nejen reagovat na jejich potřeby, ale i je doprovázet v každém smyslu, monitorovat komunikaci a dokumenty posílané řádu, aby bylo možné poskytnout lepší služby v animaci a vedení. Někdy někteří neměli velký úspěch, ale krok za krokem bychom mohli situaci zlepšit. Duch Svatý nám hodně pomáhá také v těchto praktických věcech.

.

 

  Témata a klíčová rozhodnutí:

 

 Běžná administrativa-Řádná správa

 

Zděděli jsme po předsednictvu dobré metody práce z údobí jeho činnosti. Jsme opravdu vděční předcházejícímu předsednictvu za to, že zavedlo pracovní metody,  které jsou v praxi dodnes.

Pravidelně jsme řešili řadu otázek, které nám byly předkládány, vyvíjeli iniciativy, aby se priority Generální kapituly 2014 staly každodenní praxí a byly považovány za kardinální body našeho života po celém světě.

Mezi nimi jsme museli být prostředníky v konfliktech, formulovat konkrétní návrhy, abychom pomohli při rozvíjení iniciativ a tak dále.

 

Problémy v národních fraternitách:

 

Během tříletého období přišlo k předsednictvu mnoho – podle našeho názoru příliš mnoho – žádostí hledajících podporu, které představují problémy, které by se neměly nikdy stát, a už vůbec by se neměly objevit na nejvyšší úrovni řádu, bez snahy je vyřešit v duchu subsidiarity na nižší úrovni. Kořeny těchto konfliktů jsou: nedostatek znalostí naší spirituality, naší řádné legislativy nebo jsou prostě způsobeny silnými osobnostmi, autoritářstvím – centralizmem ze strany osob odpovědných za animaci a vedení bratrstva, nedostatkem bratrství ve společenství nebo kolegiality ve službě.

 

Podpůrné dokumenty

 

Během prvních tří let naší služby byly nabídnuty tyto dva dokumenty:

 

•  Podkladový dokument (formulář) pro výroční zprávu národních fraternit

•  Podkladový dokument a pokyny pro bratrské doprovázení

 

Provádění bratrských a pastoračních vizitací (příloha č. 2)

 

Během tří let se uskutečnilo 16 bratrských a pastoračních vizitací, téměř vždy společně. Byla to příležitost vyjádřit jednotu Františkánské rodiny a důležitost jak bratrského, tak i pastoračního hlediska. Nicméně ve srovnání s počtem národních volebních kapitul musíme konstatovat, že existuje mnoho národních fraternit, které o bratrskou a pastorační vizitaci, která se má konat nejméně jednou za šest let, nepožádalo.

 

 

Předsedání volebním kapitulám (příloha č. 2)

 

Jednou z povinností generálního ministra je předsedání národním volebním kapitulám. I když je to osobní odpovědnost, za účelem vyjádření kolegiality se členové předsednictva jako delegáti generálního ministra na poskytování této služby národním fraternitám podíleli. To jim nabídlo příležitost dozvědět se více a lépe nahlédnout do bratrského života národních fraternit. Do delegování byli zapojeni také někteří členové mezinárodní rady nebo jiné vhodné osoby v souladu s našimi Generálními konstitucemi.

Počet národních volebních kapitul realizovaných v tomto tříletí je 78.

 

 

Účast na kontinentálních kongresech a dalších

 

Členové předsednictva se účastnili různých kontinentálních kongresů OFS a Youfra, pořádaných pod vedením předsednictva CIOFS:

 

 1. Evropský OFS a Youfra Kongres, 17. – 23. srpna 2015, Mostar, Bosna a Herzegovina
 2. Latinsko-Americký OFS a Youfra Kongres, 25. – 29. května 2016, Cunbayá, Quito, Ecuador
 3. Asie-Oceánie Kongres, 20. – 27. dubna 2017 v Bali, Indonesie

 

Kromě toho se členové předsednictva, zástupce generálního ministra a generální ministr zúčastnili různých národních a mezinárodních kongresů, formačních kurzů a seminářů. Sekulární františkánský řád byl přítomen prostřednictvím členů předsednictva na dalších důležitých událostech, jako je COP21 v Paříži ve Francii, nebo na Světovém setkání rodin ve Philadelphii v USA.

 

 

 

Práce v komisích

 

Komise pro komunicaci

 

Komise pro komunikaci se skládá z členů předsednictva (Michel Janian, Ana Fruk, Francis Dor OFM Cap, společně s Bobem a Mary Stronach ze Spojených států. Koordinátorkou komise původně byla Michel Janian, ale kvůli svým četným závazkům ve své rodině a profesnímu životu převzala zodpovědnost za koordinaci této práce Ana Fruk.

Hlavním prostředkem, kterému komunikační komise věnuje svou pozornost je webová stránka. Pracujeme na zlepšení tohoto komunikačního prostředku. Zde musíme, bohužel, oznámit, že jsme se potýkali s vážným problémem ohledně webových stránek, které

byly hacknuty a téměř úplně zničeny. Také jsme začali využívat sociální sítě, zejména Facebook, kde má CIOFS svůj vlastní profil a pravidelně publikuje důležité a zajímavé zprávy pro OFS a Františkánskou rodinu. Vedle toho se předsednictvo CIOFS rozhodlo vytvořit e-časopis, který byl roku 2016 zaslán všem mezinárodním ředitelům po celém světě, e-mailem, se zprávami a rozhodnutími od předsednictva a z různých fraternit. E- časopis se jmenuje Franciscan Vox a vydává se dvakrát ročně ve 4 úředních jazycích. Vždy hledáme pomoc od bratrů a sester, kteří nám mohou pomoci s překladem do 4 úředních jazyků. Některé další priority stanovené na poslední generální kapitule jsou splněny.

 

 

JPIC komise

 

Attilio Galimberti, koordinátor a člen předsednictva, Ghislain Knepper, YouFra, Francie, Carolyn Townes, USA, Gustavo Neri, Argentina – byli členy komise od začátku.  Tento rok již součástí komise nebyla Agnes Yong Hye Kim z Koreje a bohužel až dosud se v této zeměpisné oblasti místo ní nepodařilo najít náhrádu.

Bohužel, pokyny JPIC pro YouFra, které měly být vytvořeny členem komise za Youfra, nejsou dosud připraveny v důsledku nových osobních závazků tohoto člena.

Příprava navrhovaného kurzu o společensko-politickém závazku (odpovědnosti), který bude mít na webu mnoho lekcí, dosáhl fáze, ve které hledáme spolupracovníky. Byla věnována pozornost tématům, která mají být zpracována, nyní čeká pracovní fáze.

Ve spolupráci s Inter- františkánskou komisí JPIC ( tzv.: Římané VI) je plán rozvíjet téma nenásilí jako styl mírové politiky, které zdůraznil papež František ve svém poselství pro 50. Světový den míru 2017.

Od 7. do 11. listopadu 2017 se má konat v Bonu konference COP 23 (Světový sumit o klimatu) o tom, jak implementovat Pařížskou dohodu (COP 21). Je dobře vědět, že návrh filipínských kapucínů o tom, jak vypočítat uhlíkovou stopu, byl představen během COP22 v Marrákeši a uvědomit si, že na základě tohoto výpočtu byly podniknuty konkrétní kroky k jeho snížení (odpověď na Pláč Země a pláč chudých). Bohužel datum COP 23 se shoduje s naší generální kapitulou, což nám znemožňuje účast.

Komise Římané VI také uvažuje o možnosti kontaktovat Světovou radu církví (WCC), aby se připojila ke společnému závazku vůči životnímu prostředí.

Kontakt s Globálním katolickým klimatickým hnutím byl ještě více rozvinut. CIOFS spolupracuje s tímto hnutím, podporuje a přidržuje se jejich iniciativ a návrhů.

Zúčastnili jsme se dvou setkání, které pořádala Papežská rada pro propagaci Nové evangelizace, která se zaměřila na definování účinných návrhů, které mají být předloženy papeži Františkovi před slavením Světového dne chudých, který je naplánován na 19. listopadu 2017.

Tyto skutečnosti jasně ukazují, jak pevně členové OFS jsou oddaní péči o stvoření a musí v tom i nadále pokračovat.

 

Komise pro rodinu

 

Členy komise jsou Silvia Diana, Jennifer Harrington a P. Francis Dor OFMCap.

Motto činnosti komise je “Rodinný život jako svědectví Lásky Nejsvětější Trojice (2015-2020)”

Nejprve musíme zmínit, že téma Světového setkání rodin ve Filadelfii 2015 bylo „Láska je naším posláním- Rodina plná života”, To zdůrazňuje dopad lásky a života rodin na život v naší společnosti. Účast na tomto kongresu byla velmi obohacující zkušeností, především pro propagační práci týkající se poslání našeho řádu a jeho návrhů pro mladé lidi.

Komise publikovala roční témata:

2016 “Rodina a manželství”, téma bylo zasláno všem národním fraternitám OFS a Youfra v lednu.

2017 “Péče o lidskou křehkost: Milosrdenství a rozlišování”, téma bylo zasláno všem národním fraternitám OFS a Youfra v lednu.

 

Cíl: zajistit, aby bratrská společenství OFS byla místem péče a podpory pro ty členy, kteří žijí ve zvláště obtížných podmínkách nebo žijí v obtížné rodinné situaci.

 

Komise vystupovala s  přispěvky na toto téma na konferencích, v kurzech a na kapitulách.

Některé příklady mimo jiné:

 

• II. Evropský kongres OFS-YouFra, Bosna a Hercegovina, srpen 2015: Učení Církve o rodině ve světle nové evangelizace. Presentovala Chelito Núñez.

• IX. Latinsko Americký kongres OFS-YouFra, Ekvádor, květen 2016: “Současná rodinná situace v Americe, Odpověď sekulárních františkánů”. Presentoval: John Palacios

• V. Asie-Oceánie kongres OFS-YouFra, Bali, Indonesie, duben 2017: “Rodina” presentovala

Chelito y Richard Núñez.

•  Formační seminář pro anglicky-komunikující v Africe, Lusaka, Zambie – červen 2016: „Rodina a manželství“

 

Když slavíme 28. dubna památku Blahoslavených Lucchesia a Buonadonny z Poggibonsi, doporučujeme, abychom tento den také považovali za „den rodiny“ (GK.24)  tím, že tuto příležitost sdílíme s YouFrou“ a příslušníky jejich rodiny (viz Gen. Kapitula 2014).

Jako pomoc národním fraternitám jsou materiály o rodině zveřejňovány každé dva měsíce na našich internetových stránkách. Bratři a sestry se zde mohou seznámit s novým dokumentem „Závěry synodu o rodině“. Od května 2016 je k tomuto materilu připojena exhortace “Amoris Laetitia”

 

 

 

Komise pro formaci

 

Členy komise pro formaci jsou: Anna Maria Raffo Laos, Jennifer Harrington a P. Pedro Zitha OFM.

Hlavním úkolem komise je poskytovat formační materiály a napomáhat úsilí národních fraternit při formaci formátorů. Od začátku práce se vynořily zcela nové nápady. Pracujeme na tom, jak realizovat formaci on-line, aby formace byla snazší a dostupnější i v oblastech, kde je osobní účast obtížná kvůli vzdálenosti nebo nedostatku dopravy. Předsednictvo také vydalo malé formační brožury ve francouzštině a angličtině pro africké národní fraternity. Novým užitečným nápadem je začít vytvářet krátká formační videa, která jsou snadněji pochopitelná. Samozřejmě čtyři úřední jazyky představují náročný úkol a velkou výzvu, a to i při překládání formačních materiálů.

Průběžný formační program komise publikuje na internetových stránkách (trvalá formace).

  

Právní a majetková komise

 

Právní a majetková komise CIOFS byla založena na zasedání předsednictva v březnu 2015 a jejími členy byli: koordinátor Tibor Kauser, Danijela Rebac, Mariette Fleur, Manuela Berciano Travesi, Noemi Paola Riccardi a P. Alfred Parambakathu OFMConv pro CAS (od února 2017). Od října roku 2016 je koordinátorem komise Noemi Paola Riccardi.

 

Jedná se o pracovní skupinu, která slouží předsednictvu a zabývá se především:

1) Revize národních stanov

2) Studium a příprava podkladů pro stanoviska předsednictva k odvoláním, žádostem a prosbám předloženým CIOFSu;

3) Studium a příprava usnesení a doprovodných listin předsednictva;

4) Příprava dokumentů, pokynů (směrnic), vysvětlení norem GKonstitucí OFS a cokoliv dalšího užitečného pro bratrský život;

5) Příprava právních odpovědí na otázky nebo témata odeslaná předsednictvu různými národními fraternitami;

6) Uspořádávání a vkládání oběžníků a oficiálních dokumentů CIOFS na webové stránky.

7) Překlad dokumentů, pokynů a všeho jiného právního charakteru schváleného předsednictvem CIOFS do čtyř úředních jazyků;

8) Jakékoli jiné záležitosti, které má předsednictvo komisi předložit;

9) Uvádí do souvislostí práci udělanou pro předsednictvo;  vyjadřuje se k připraveným dokumentům nebo sděluje názor ke stanoviskům vztahujícím se na stížnosti; odpovídá na právní otázky předložené členy předsednictva a koordinátory komisí.

 

Komise se schází dvakrát ročně, jeden nebo dva měsíce před zasedáním předsednictva, aby se zabývala různými otázkami, které vzneslo předsednictvo, nebo v některých případech proto, že komise dospěla k názoru, že by měla vznést určité návrhy a otázky (v přísně právních záležitostech). Revize národních stanov vyžaduje spoustu času po celý rok a provádí ji každý člen komise podle příslušných jazyků (ten často není jeho rodný). Kromě toho po celý rok, mimo setkání, probíhají práce podle různých potřeb a mimořádných událostí. Jedná se o velmi citlivou a důležitou službu pro Řád, protože to není jen otázka uplatňování pravidel, ale i pochopení jejich významu ve světle svatého evangelia a sekulární františkánské spirituality a stálého vědomí dopadu na život sester a bratří. Vyžaduje to velkou přípravu, studium, meditaci Božího Slova a nepřetržitou modlitbu. Normy života OFS často znamenají praktické návrhy, jak žít evangelium a jak by měly být čteny a interpretovány ve světle legislativy (všech právních předpisů) celého OFS.

Kromě toho, jelikož spravedlnost a milosrdenství jdou vždy ruku v ruce, Právní komise také věnuje zvláštní pozornost pastoračnímu aspektu, zejména při řešení žádostí předložených předsednictvu.

 

 

Komise pro františkánskou mládež

 

V komisi pro františkánskou mládež při předsednictvu CIOFS jsou: Andrea Odak

(člen předsednictva pro YouFra), Ana Fruk (člen předsednictva, jako bratrský animátor)

a P. Amando Trujillo Cano, TOR (Generální duchovní asistent). Komise měla několik

povinností vůči YouFra ve světě.

Zástupci komise YouFra (nebo jejich delegáti) se zúčastnili různých setkání organizovaných jak Papežskou radou pro laiky, tak předsednictvem CIOFS.

Setkání pořádané Papežskou radou pro Laiky zahrnovalo přípravu na Světový den mládeže v Polsku, který se konal v Kalwarii Zebrzydowske od 25. do 29. listopadu v roce 2015. Členové Komise se také účastnili kontinentálních kongresů, které se uskutečnily v období 2014-2017 (Evropský kongres v roce 2015, Latinskoamerický kongres v roce 2016, Kongres Asie a Oceánie v roce 2017), kde byla přítomná i YouFra z této oblasti.

Před WYD v Polsku uspořádalo předsednictvo CIOFS a komise pro YouFra Mezinárodní shromáždění YouFra v Krakově od 22. do 25. července 2016 za pomoci YouFra a OFS v Polsku. Zúčastnilo se zhruba 100 členů z 24 národních fraternit YouFra. Během WYD zorganizovala organizační komise zastupující františkánskou rodinu Polska obec Františkánského společenství 27. července 2016. Při této příležitosti se konalo setkání se všemi generálními ministry františkánské rodiny.

Dalším náročným úkolem, který nás čeká, je Světový den mládeže (WYD) v Panamě v roce 2019, včetně prezentace františkánské rodiny.

.

 

Ekonomická komise

 

Dnešní Hospodářská komise se skládá ze tří členů – Augustina Younghak Yoon, člen předsednictva- koordinátor, Lucio Monti, generální pokladník a Roberto Falzago, pomocný účetní, který harmonicky pracuje na přesném a rychlém získávání ekonomických dat.

Přesný a rychlý výstup ekonomických dat je také přisuzován používání “Cash System”, který dobře funguje při vytváření všech souvisejících dat současně se zdrojem vstupů.

Z rozpočtového cyklu 2015-2017 byly při výpočtu příspěvků každé národní fraternity přidány indexy jako minimální mzda a průměrná mzda spolu s HDP na obyvatele tak, aby lépe vyjadřovaly finanční prostředky členů OFS v každé národní fraternitě. Je to proto, že většina našich členů byla vnímána jako skupina s nízkými příjmy nebo závislá na důchodu. Při přípravě budoucího rozpočtu bude úsilí v tomto směru pokračovat.

S podporou všech členů předsednictva Ekonomická komise nadále zdůrazňovala význam dodržování Řehole čl. 25 a GK čl. 30.3 a jako reakce na její úsilí počet národních fraternit, které zaplatily roční příspěvek CIOFS se zvýšil ze 44 v roce 2014 na 72 v roce 2016 a počet národních fraternit, které v roce 2017 zaplatily příspěvky do CIOFS do června stoupnul na 41. Množství národních fraternit hradilo příspěvky CIOFS poprvé v posledních třech letech. Jsem také rád, že vidím důkazy o rostoucím povědomí o jednotě a autonomii OFS, které jsou patrné ve finančních příspěvcích fraternitám vyšší úrovně.

 

 

 

 

 

 

ČÁST IV

 

VZTAH S Františkánskou rodinou

 

Konference Františkánské rodiny (CFF – KFF)

 

Během těchto tří let vztah s Konferencí františkánské rodiny rostl a zrál. KFF se setkala 6krát  a kolidovalo to i se svátkem svatého Františka a slavením Velikonoc. Bylo velkou radostí, že OFS mohl vůbec poprvé uspořádat schůzku KFF v březnu roku 2016 na našem generálním sekretariátu v Římě a příště bude hostitelem v březnu 2018.

Je důležité, aby konference ukázala naší jednotu jako jedna Rodina před církví i společností. V tomto ohledu je naše přítomnost významná, protože tuto jednotu neustále podporujeme.

Je důležité poznamenat, že – pokud jde o národní fraternity – příslušné rady by měly trvat na své přítomnosti v organizacích Františkánské rodiny v jejich příslušných zemích a měly by sdílet stejnou důstojnost. Není to snadné, ale musíme vytrvat ve vyjadřování našeho záměru. Musíme být sami iniciativní. V některých zemích neexistuje ani formální organizace tohoto druhu, a proto povzbuzujeme národní rady, aby také v tomto směru vvíjely iniciativu.

 

Vztah s Prvním řádem a TOR.

 

Na úrovni Mezinárodní rady je nadále vynikající vztah s generálními ministry Prvních řádů a TOR. Generální ministři jmenují jednoho z nich, takže se můžeme vypořádat se všemi možnostmi nebo potřebami v OFS, které vyžadují bratrský nebo kanonický zásah ze strany těchto generálních ministrů.

Povšiml jsem si, že se v některých zemích snižuje účast v souvislosti s přítomností světských františkánů ve společných činnostech a událostech 1. řádu a TOR. Nebo to může být tak, že OFS je zahrnuto, když jsou odsouhlasovány projekty, které zahrnují Řád

nebo Rodinu, ale již nejsoi zváni k účasti na programování nebo rozhodování, která se týkají celé Františkánské rodiny. Měli bychom být aktivnější a viditelnější, abychom vyjádřili naši připravenost sloužit a být uznáváni jako členové Františkánské rodiny, jako rovnocenní členové. Jistě, naše kapacity jsou odlišné a my máme odlišné dovednosti, ale to nabízí krásnou rozmanitost a různorodost v rodině. Často se zdá, že to není příliš respektováno nebo uznáno jako výhoda nebo benefit-přínos, ale je to spíše považováno za obtíž.

OFS se nemůže jen nechávat postrkovat, nebo nutit udržovat krok s tempem stanoveným ostatními složkami naší rodiny. Musíme mít důvěru v sebe a být připraveni zviditelnit naši přítomnosti, protože máme vlastní projekty života v sekulárním světě a my chceme a máme schopnost se účastnit. Musíme vyjádřit potřebnost přítomnosti jednotné Františkánské rodiny v církvi a ve světě. Jsme si vědomí toho, že církev je centrem a ústředním bodem naší rodiny.

 

Existují některé společné významné projekty:

• Slavení Ducha Assisi, snaha dát této události nepřetržité pokračování.

•  Pokračování v organizaci společné františkánské přítomnosti během Světových dnů mládeže, jak obsahově na našich setkáních tak organizačně

•  Pokračovat v udržování Františkánské Internacionály (Franciscans International) jako klíčové organizace pro naši rodinu.

 

Zde musíme poznamenat, že se stále ještě snažíme bojovat s postojem, který charakterizoval dědictví Třetího světského řádu, který žil podle Řehole papeže Lva XIII. Tato Řehole ponechávala veškeré povinnosti a iniciativy na Prvním řádu a TOR, Třetí řád světský pouze čekal na jejich pokyny a vedení. My musíme ve Františkánské rodině odhalit naši vlastní roli a nalézt naše místo ve společné práci a poslání. Pro nás jsou v církvi určeny speciální oblasti, sekulární. Musíme zintenzívnit formaci, abychom prohloubili spiritualitu naší Řehole, kterou nám dal blahoslavený papež Pavel VI., a být aktivními členy Františkánské rodiny, jak bychom dnes měli být.

 

Duchovní asistence Mezinárodní fraternitě

 

Díky k hlubokému odhodlání generálních ministrů jednotlivých větví 1. františkánského řádu a TOR nám čtyři generální duchovní asistenti poskytli štědrou službu po dobu tří let. Zpočátku to byl: P. José Antonio Cruz Duarte OFM, P. Martin Pablo Bitzer OFM Conv, P. Francis Bongajum Dor OFM Cap a P. Amando Trujillo – Cano TOR.

V říjnu 2016 P. Marco Tasca (generální ministr OFM Conv) jmenoval P. Alfreda

Parambakathu OFM Conv jako nového generálního duchovního asistenta místo P. Martina Bitzera OFMConv (po 12 letech služby). V lednu 2017, P. Michael Perry (generální ministr

OFM) jmenoval P. Pedro Zitha OFM jako nového generálního duchovního asistenta místo P. Jose Antonio Cruz Duarte OFM (po téměř 4 letech služby).

Jako členové předsednictva CIOFS vždy nám byli svou službou k dispozici, z pověření jejich rad přispívali svými radami a zkušenostmi, a pomáhali nám všem zůstat věrnými katolické církvi a františkánskému charismatu, tak jak je uvedeno v našich Generálních konstitucích. Jejich znalosti a přítomnost byla důležitá v liturgiích a v jejich svátostné službě. Generální duchovní asistenti jsou členy předsednictva se všemi právy a povinnostmi ostatních členů, jediným omezením je, že nemohou hlasovat v žádných volbách a o ekonomických otázkách. Toto omezení se nevztahuje na to, aby svůj názor vyjádřili v diskusi o problémech, když mají být učiněna morální rozhodnutí nebo je třeba formulovat odpověď.

Jejich členství v předsednictvu je členstvím jednotlivců, kteří jsou delegáty generálního ministra příslušného řádu, nikoliv Konference. Nicméně, aby mohli lépe vykonávat svou službu kolegiálním způsobem, tvoří Konferenci, která se pravidelně schází. Více se o tom můžete dozvědět ve zprávě Konference duchovních asistentů.

Jsou generálními duchovními asistenty nejen pro OFS, ale i pro YouFra. Jeden z nich je tedy členem komise Youfra, zatímco ostatní se podílejí na práci dalších komisí. To je také projevem vzájemného úzkého společenství a spolupráce jak mezi sebou, tak uvnitř předsednictva CIOFS. Speciálním způsobem vyjádření tohoto společenství, je předsedání předsednictva CIOFS společně s generálním duchovním asistentem (nebo

příslušnými delegáty) na Národních volebních kapitulách a při národních bratrských a pastoračních vizitacích, kde ruku v ruce poskytují službu ve velmi úzké spolupráci.

Jménem předsednictva bych rád vyjádřil naši nesmírnou vděčnost.

 

O Mezinárodních Františkánech (Franciscans International – Františkánská internacionála?)

Zvláštní aréna (prostor) pro uplatnění viditelných znaků společného františkánského charismatu je v organizaci Mezinárodní františkáni (Františkánská internacionála). Jedná se o nevládní organizaci, vedle Organizace spojených národů, s cílem obhajovat ty nejchudší, starat se o stvoření, spravedlnost a mír. Záměrem je zpřítomnit na tomto fóru františkánskou spiritualitu.

Mezinárodní rada ředitelů se skládá z členů celé františkánské rodiny. Dříve byl jménem světského františkánského řádu ředitelem Doug Clorey, nyní reprezentuje náš řád v této radě Ruth Priscilla Marcus z Malajsie.

Je to velmi důležitá organizace, která nabízí platformu, kde můžeme být přítomni na nejvyšší úrovni veřejného života, kde františkánská spiritualita je viditelná v oblastech, kde je neobvyklé mít i křesťanský přístup a kde obhajoba není vždy normou.

FI (Františkánská internacionála) průběžně zveřejňuje na svých webových stránkách bulletiny.

Činnost této organizace závisí na finanční podpoře dobrodinců z Františkánské rodiny a dalších mimo ni. Mnozí z našich členů a mnohé fraternity vyjádřily svou velkorysost a poskytly významnou finanční podporu tomuto jedinečnému nástroji františkánské misionářské přítomnosti a práce ve světě.

 

ČÁST V.

 

Generální sekretariát a generální finanční správa, Nadace bl. Raymonda Lulla

 

 Generální sekretariát

 

Generální sekretářkou OFS je Isabella di Paola, která věnuje svou neúnavnou práci a čas Řádu jako členka Národní fraternity Itálie a slouží Mezinárodní fraternitě již mnoho let. Generální sekretariát je v Římě na Via Vittorio Putti 4., ve 2. patře v bytě. Toto je náš domov, kde jsou uloženy všechny dokumenty, kde se občas schází komise a kde neustále pracují dvě mladé dámy, Isa Rimauda a Laura Busaglia. Jejich odborné znalosti a dovednosti umožňují, aby práce probíhala rychle a plynule a během každodenní normální administrativy jsou schopné také překládat dokumenty do čtyř úředních jazyků.

Pro překladatelské práce u speciálních projektů a v případě rozsáhlých materiálů využíváme dobrovolníky z celého světa. Zde se mi nabízí příležitost, abych všem vyjádřil svou vděčnost. Bez jejich neúnavného úsilí bychom nemohli plně vykonávat naši službu.

Byl dokončen projekt digitalizace všech dokumentů a nyní máme dobrý a spolehlivý administrativní systém.

Téměř veškerá komunikace byla přesunuta na elektronickou platformu; oběžníky a další dokumenty jsou zasílány emailem. V případě nejdůležitějších úředních dokumentů je však vždy k dispozici tištěná forma na papíře.

 

Generální finanční správa

 

Lucio Monti a Roberto Falzago jsou odpovědní za generální správu financí. Díky jejich práci společně s koordinátorem Hospodářské ((ekonomické) komise Augustinem Younghakem Yoonem, členem Předsednictva, se podařilo vyřešit hospodářskou a finanční situaci Mezinárodní fraternity a Předsednictva. Pracují neúnavně a vyzývají ke spolupráci národní rady, když žádaji jejich finanční příspěvek.

Stále máme ještě hodně práce. Některé národní rady mnohokrát vyjádřily svou velkorysost, zatímco jiné zápasí. Nemůžeme se vyhnout zmínce o obtížích, protože u některých národních fraternit chybí pocit sounáležitosti, to dozajista pramení z nedostatku smyslu sounáležitosti jednotlivých členů a z chybění pocitu jejich příslušnosti k mezinárodní fraternitě.

Předsednictvo i generální sekretariát nabízejí svou pomoc, aby vytvoření pravidelné finanční správy bylo umožněno každé národní fraternitě. K dosažení tohoto cíle, je nutné přijmout a uznat fakt, že jsme Řád a jeho organizace musí být řízena správně, tedy s ročními rozpočty a finančními zprávami, zejména na národní úrovni. Stále jsme svědky toho, že národní fraternity to nedělají, a proto se potýkají s nedostatečnými zdroji a s nedostatkem řádné transparentnosti. A při tom právě zde by sekulární františkáni měli dobře svědčit. Toto nesprávné chování je také zvýrazněno problémem: selháním rozpočtu na úhradu výdajů odpovědným osobám, a to pak vede k nepřijatelnému –  členové rady, delegáti, členové mezinárodní rady platí za bratrské služby a někdy dokonce za účast na kongresech nebo kapitulách z vlastních rodinných zdrojů.

Když Mezinárodní fraternita požaduje příspěvky, nemá na mysli “výběrčí daní”, ale jde spíše o to, aby každá národní fraternita a každý jednotlivý člen přijal vlastní zodpovědnost. Příspěvky by měly být dávány podle toho, co každý jednotlivec, který skutečně přispívá, může dát. “Dárcovství až z toho co zbylo, není snadné”, ale mysleme na to, že jde o rozumný příspěvek, který má dopad na náš život.

Nicméně, situace mezinárodní fraternity se z hlediska financí hodně zlepšila. Každý rok posílá své bratrské příspěvky do CIOFS větší počet národních fraternit a tyto příspěvky odpovídají schválenému rozpočtu zcela nebo alespoň částečně. Pokud jde o finanční situaci Řádu, cítíme se klidnější a bezpečnější.

 

Nadace “Blahoslaveného Raimonda Lulla”

 

Nadace “Beato Raimondo Lullo” (dále jen “nadace”) byla založena na základě poslední vůle a závěti sestry Emanuely De Nunzio, bývalé generální ministryně Sekulárního františkánského řádu (1990-2002). Nadace sídlí v Římě podle přání Emanuely De Nunzio. Nadace nemá časový limit.

Nadace je nezisková a výlučně sleduje a usiluje o společenské zájmy, organizuje a podporuje studium, výzkum, vzdělání a aktivity zaměřené na podporu a posílení františkánské tradice a kultury. Zejména správný výklad toho, co bylo záměrem v pozadí podrobností vůle, znamená, že nadace má za cíl financovat některé formační aktivity pro Mezinárodní radu Sekulárního františkánského řádu (CIOFS) s prioritou pro země východní Evropy a Latinské Ameriky a udělovat stipendia pro sekulární františkány nebo františkánské řeholníky, kteří předkládají absolventské práce o povaze, historii nebo spiritualitě Sekulárního františkánského řádu. Projekty mohou pokrývat obrovskou šíři – speciální formační programy, prezentace, výzkum, texty a další vzdělávací zdroje, které mohou přispět ke zlepšení formace a přítomnosti tím, že animují a informují členy fraternity.

 

Byly zřízeny následující orgány Nadace:

 • Představenstvo (C.d.A.?)
 • Výbor konzultantů a finančních auditorů
 • President a zástupce presidenta.

 

 Představenstvo a Výbor konzultantů a finančních auditorů byli jmenováni v roce 2015. Rada se svolává nejméně dvakrát ročně (během zasedání předsednictva CIOFS), aby ověřila situaci a rozvoj nadace. Po založení orgánů nadace byla Mezinárodní fraternita informována o existenci a účelu nadace. Při této příležitosti byl nadací vypracován formulář žádosti.

Můžete požádat o finanční prostředky, ke kterým má přístup každá fraternita OFS na národní nebo regionální nebo místní úrovni a každá jednotlivá osoba, která pracuje při formovaní členů OFS. Jednotlivé žádosti musí být schváleny příslušnou národní radou, která bude pak garantem celé obdržené částky v případě, že příjemce neprovede projekt.

 

 

Poděkování a závěr

 

Bratři a sestry, přicházíme ke konci prvních tří let šestiletého mandátu předsednictva. Byla to náročná úloha, abychom správně vykonávali naši práci, ale vždycky jsme cítili Boží lásku a Boží péči, kdekoli a kdykoli jsme chtěli sloužit Řádu.

Pro celé předsednictvo i pro mne bylo výsadou sloužit Vám způsobem, jakým nám to uložila kapitula. Museli jsme překonat řadu výzev. Ale Pán stál v centru našeho bytí a našich činů. Naše modlitby a rozjímání nás stále posilovaly.

V prvé řadě musíme poděkovat Pánu, dárci všech dobrých darů, které jsme od Něj přijímali a Jemu navraceli, protože jenom On může dávat.

Osobně děkuji všem členům předsednictva a všem, kteří byli kolem nás za jejich odhodlání, cit pro harmonii a dobrého bratrského ducha, v němž jsme vykonávali své povinnosti.

Všem bratřím a sestrám, se kterými jsme se setkali během těchto tří let našeho života a kteří jsou již navždy součástí našich životů: Děkuji.

Vám moji bratři a sestry, děkuji. Cítili jsme vaši lásku a vaši podporu, která nás povzbuzovala, abychom vydrželi vykonávat službu, kterou jste nám svěřili, a děkuji vám všem, kteří jste byli zvoleni ke službě a sloužíte našemu milovanému Řádu bez ohledu na to, na jaké úrovni řádu sloužíte. Musíme reagovat na volání Pána aktivním a kreativním způsobem, protože musíme každodenně objevovat, jak mnoho darů nám Pán dal a jak nápadití a talentovaní naši sekulární františkánští bratři a sestry jsou.

Oddanost a odhodlání každého z vás posune Řád kupředu a usnadní život a rozvoj Řádu. Za to zodpovídá každý z nás, proto musíme žít spojení společnou snahou a úsilím oživit naše františkánské a sekulární povolání.

Vím, že jen Bůh je dokonalý a že navzdory všem našim dobrým úmyslům se musíme dopouštět chyb a opomenutí. Proto vás žádám, abyste odpouštěli naše nedostatky a naše selhání. Vždy jsme chtěli sloužit Řádu nejlépe jak jsme mohli a uměli a nikdy jsme nechtěli nikomu ublížit nebo uškodit. Nicméně, v každém případě, kdyby se to někde stalo, prosím o prominutí a žádám o laskavé odpuštění.

Jak nás sv. Jan Pavel II. učí v Christifideles Laici: Musíme jít na vinici našeho Pána a budovat království Boží. To je náš cíl a základ našeho sekulárního františkánského povolání.

Musíme to dělat ve stálém společenství s Kristem, který říká: “Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti”. Vše, co děláme, musíme dělat v úzkém kontaktu a vztahu s Kristem, který nás živí skrze svého Ducha Svatého, s pečující láskou našeho Nebeského Otce.

Těmito slovy Svatého Otce, která jsem se v posledních dnech modlil, uzavírám Zprávu předsednictva našeho Řádu o činnosti za poslední tři roky a veškerou naši snahu a práci odevzdáváme Bohu a Vám, sestry a bratři.

 

Řím, 5.listopadu 2017

Váš bratr a ministr Tibor Kauser

Generální ministr CIOFS

 

Překlad: Marie Magdalena Janáčková, OFS

 

Příspěvek byl publikován v rubrice formace mezinárodní se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář